Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение на Протокол №9/25.06.2020г. на заседание на ОбС Сапарева баня

 

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германея" №1, телефони : 0707/ 2- 33-78 ; 0889/ 548 369 ; e-mail : obc_sbanya@abv.bg          

 

                                  

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/25.06.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 На основание:  чл.21 ал.1 т.8 и т.12  от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 


Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 132


 

І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. приета с Решение № 433 от Протокол № 4 / 30.01.2020 година, както следва:

 В раздел Раздел VI. Отдаване под наем се добавя № 1014    

- № 1014 -  поземлен  имот с идентификатор 65365.43.219 в местността „Под ридо" по КК на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня /АЧОС № 557 / 16.07.2010 г./ с площ от 22 209 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, Категория на земята: 5; Предходен идентификатор: 65365.43.82; Номер по предходен план: 43.82;

ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години, следният недвижим имот - частна общинска собственост:

-  поземлен  имот с идентификатор 65365.43.219 в местността „Под ридо" по КК на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня /АЧОС № 557 / 16.07.2010 г./ с площ от 22 209 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, Категория на земята: 5; Предходен идентификатор: 65365.43.82; Номер по предходен план: 43.82; при граници и съседи: ПИ с идентификатори: 65365.43.125, 65365.43.100, 65365.43.132, 65365.43.153, 65365.43.124, 65365.43.200, 65365.43.152, 65365.43.205, 65365.43.83, 65365.43.84, 65365.43.97, 65365.43.218 и 65365.43.99, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  20.00 лв./ дка. годишно.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/25.06.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 На основание: :   чл.21,ал.1, т.8 и ал.2, във вр. с чл.2, ал.4 и  ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.78а , ал.1 от ППЗСПЗЗ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 133

 

Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде променен начина на трайно ползване от „дере" в  „За селскостопански, горски, ведомствен път", на имот общинска собственост,  представляващ: поземлен имот с  идентификатор 65365.35.34,  местност „Над селото" по Кадастралната карта, община Сапарева баня  с площ 2544  кв.м.; Начин на трайно ползване: „Дере", Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 035034, при съседи: имоти 65365.35.28, 65365.35.73, 65365.35.26, 65365.35.180, 65365.35.75, 65365.35.70, 65365.35.47, 65365.602.1044, 65365.602.964, 65365.35.69, 65365.35.82, 65365.35.72 и 65365.35.33, съгласно скица, представляваща неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/25.06.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА  във връзка с чл.62, ал.2 от АПК и чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ и §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 134


Вместо:

ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Димитър Котев Куйов следният поземлен  имот :  

  • поземлен имот с проектен идентификатор № 65365.14.365 в местността „Прогоно" с площ 416 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект № 15-1056008-20.11.2019 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор № 65365.14.322 в местността „Прогоно" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

Да се чете:

ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Димитър Котев Куйов следният поземлен  имот :  

  • поземлен имот с проектен идентификатор № 53254.14.365 в местността „Прогоно" с площ 416 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект № 15-1056008-20.11.2019 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор № 53254.14.322 в местността „Прогоно" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

Настоящото Решение е неразделна част от Решение №105 от Протокол № 7 / 30.04.2020 г. Общински съвет Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

                                  

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/25.06.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 135

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Данаил Атанасов Джермански следният поземлен  имот: 

1. Имот с проектен № 041038 с площ 1,019 дка. в местността „Гладничка бара"/ /„Средореко"/ в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект  № Ф 00516 / 16.03.2020 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня,  който е образуван ПИ № 041036 /образуван от имот № 041004/ в местността „Гладничка бара"  - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

                                  

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/25.06.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 136


І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Темелаки Тошев Карачорски следните поземлени  имоти: 

1.     Имот с проектен № 041040 с площ 2,050 дка. в местността „Гладничка бара"/ /„Краището"/ в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект  № Ф 00522 / 07.05.2020 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня,  който е образуван ПИ № 041036 /образуван от имот № 041004/ в местността „Гладничка бара"  - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

2.     Имот с проектен № 016210 с площ 1,477 дка. в местността „На ридо" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект  № Ф 00515 / 16.03.2020 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня,  който е образуван от образуван от ПИ № 016201 /образуван от имот № 016108/ в местността „На ридо" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/25.06.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 137

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Кирил Христов Здравков следният поземлен  имот:  

  • поземлен имот с проектен идентификатор 65365.22.232 в местността „Прогоно" с площ 2088 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект № 15-202075-27.02.2020 г., който е идентичен с поземлен имот с идентификатор 65365.22.183 в местността „Прогоно" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

                                  

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/25.06.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21 ал.1 т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.66, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 138


І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. приета с Решение № 433 от Протокол № 4 / 30.01.2020 година, както следва:

В раздел Раздел II. Право на строеж се добавя № 4

-  № 4 -   Право на надстрояване със застроена площ от 125 кв.м. и разгъната застроена площ  125 кв.м. върху законно изградена „Едноетажна масивна сграда" със застроена площ 125 кв.м., предназначение: „Търговски обект", построена върху общински имот - частна общинска собственост /АЧОС № 38 / 01.02.2006 г./ - урегулиран поземлен имот представляващ парцел ІX - 2837, кв.42 по регулационния план на с.Сапарево, общ..Сапарева баня.

II.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде учредено право на надстрояване със застроена площ от 125 кв.м. и разгъната застроена площ  125 кв.м. на „МАРИО-МОТО" ООД със седалище и адрес на управление: с.Сапарево, общ.Сапарева баня, ул. „Паисий" №34, представлявано от съдружника и управител Бисер Иванов Йовев върху законно изградена „Едноетажна масивна сграда" със застроена площ 125 кв.м., предназначение: Търговски обект,  собственост на „МАРИО-МОТО" ООД с.Сапарево с управител Бисер Иванов Йовев, построена върху общински имот - частна общинска собственост /АЧОС №38/01.02.2006 г./ урегулиран поземлен имот представляващ парцел ІX - 2837, кв.42 по регулационния план на с.Сапарево, общ..Сапарева баня, без провеждане на търг или конкурс, по пазарна цена определена от лицензиран оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, съгласно издадени от Главния архитект на община Сапарева баня Виза за проучване и проектиране по чл.140, ал.2 от ЗУТ с изх.№ ОАГ - 23 от 17.04.2019 г. и Заповед № СБ - ОАГ - 18 / 27.05.2020 г.

IІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 35,00 лв. за кв.м. с ДДС изготвена от лицензиран оценител - инж. Владимир Владимиров, притежаващ лиценз №100100888 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 40.00 лв. за кв.м. с ДДС за учредяване правото на надстрояване, описано в т.II от настоящото решение на „МАРИО-МОТО" ООД със седалище и адрес на управление: с.Сапарево, общ.Сапарева баня, ул. „Паисий" №34, представлявано от съдружника и управител Бисер Иванов Йовев, върху законно изградена „Едноетажна масивна сграда" със застроена площ 125 кв.м., предназначение: „Търговски обект", собственост на „МАРИО-МОТО" ООД с.Сапарево, представлявано от съдружника и управител Бисер Иванов Йовев, построена върху общински имот - частна общинска собственост /АЧОС №38/01.02.2006 г./ - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІX - 2837, кв.42 по регулационния план на с.Сапарево, общ..Сапарева баня.

V. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури и сключи договор за право на надстрояване в имота, подробно описан в настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/25.06.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34,ал. 6 от ЗОС, с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл. 67, ал. 2 от ЗЕ

 

   Общински съвет Сапарева баня

           РЕШЕНИЕ 140


1. Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на нова въздушна кабелна линия на кабел ниско напрежение на фирма   „ЧЕЗ Разпределение България" АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе №159, ЕИК 130277958, представлявано от Орлин Симеонов Аврамов в качеството му на пълномощник, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: улица с осови точки 436-437-438-455-429-428-427 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.830 по КК на гр. Сапарева баня; улица с осови точки 427-426 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатори №65365.49.40 и 65365.601.765 по КК на гр. Сапарева баня;

 2. Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е безвъзмездно съгасно чл. 67, ал. 2 от ЗЕ.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/25.06.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34,ал. 6 от ЗОС, с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл. 67, ал. 2 от ЗЕ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 141


1. Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на нова кабелна линия на кабел ниско напрежение на фирма   „ЧЕЗ Разпределение България" АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе №159, ЕИК 130277958, представлявано от Орлин Симеонов Аврамов в качеството му на пълномощник, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: улица с осови точки 282 - 259 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1053 по КК на гр. Сапарева баня; улица с осови точки 259 - 260 - 261 - 262 - 263 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1055 по КК на гр. Сапарева баня.

2. Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е безвъзмездно съгасно чл. 67, ал. 2 от ЗЕ.

3. При наличие на пресичане с друга подземна инфраструктура Възложителя се задължава да представи проектно решение за пресичането съгласно действащите норми.

 4. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/25.06.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 193, ал.4 ЗУТ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 142


1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  „РИЛА МЕГАТУР" ООД със седалище и адрес на управление гр.София 1421, район „Триадица", ж.к. „Южен парк", ул. „Славище" бл.1, партер, представлявано от управителите Борислав Димитров Богданов и Иван Кирилов Илчев, съгласно представеният проект за присъединяване през поземлени имоти - общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор 65365.601.981, представляващ УПИ /парцел/ III - „За обществено обслужване" кв.86 по регулационния план на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор 65365.601.870 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ троторар на ул."Германея", поземлен имот с идентификатор 65365.601.869 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ троторар на ул."Германея", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.835 по КК на гр.Сапарева баня - улица с осови точки 502-460 по регулационния план на гр.Сапарева баня..

 2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на  „РИЛА МЕГАТУР" ООД гр.София право на прокарване и/или преминаване е със срок  5  /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №25 / 19.04.2019 г.,  издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

 4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

                                  

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/25.06.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34, ал. 6 от ЗОС, чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл. 67, ал. 2 от ЗЕ

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 143

 

 1. Общински съвет гр.Сапарева баня учредява право на прокарване и/или преминаване на нова кабелна линия ниско напрежение на фирма „ЧЕЗ Разпределение България" АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе №159, ЕИК 130277958, представлявано от Орлин Симеонов Аврамов в качеството му на пълномощник, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлен имот - общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор 65365.601.830 по кадастралната карта, представляващ улица с о.т. 459-435 по регулацонния план на гр. Сапарева баня /ул.Йордан Попмихайлов/.

 2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е безвъзмездно съгасно чл. 67, ал. 2 от ЗЕ.

 3.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/25.06.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34, ал. 6 от ЗОС, чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл. 67, ал. 2 от ЗЕ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 144

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява право на прокарване и/или преминаване на нова кабелна линия ниско напрежение на фирма „ЧЕЗ Разпределение България" АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе №159, ЕИК 130277958, представлявано от Орлин Симеонов Аврамов в качеството му на пълномощник, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлен имот - общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор 65365.601.830 по кадастралната карта, представляващ улица с о.т. 459-435 по регулацонния план на гр. Сапарева баня /ул.Йордан Попмихайлов/.

 2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е безвъзмездно съгасно чл. 67, ал. 2 от ЗЕ.

 3.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/25.06.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34, ал. 6 от ЗОС, чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл. 67, ал. 2 от ЗЕ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 145

 

 1. Общински съвет гр.Сапарева баня учредява право на прокарване и/или преминаване на нова кабелна линия ниско напрежение на фирма „ЧЕЗ Разпределение България" АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе №159, ЕИК 130277958, представлявано от Орлин Симеонов Аврамов в качеството му на пълномощник, съгласно представеният проект за присъединяване  през  ПИ - общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор 65365.601.825 по КК, представляващ улица с о.т. 458-450 по РП на гр.Сапарева баня и ПИ с идентификатор 65365.601.824 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ улица с о.т. 450-449 по РП на гр.Сапарева баня

2. Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е безвъзмездно съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗЕ.

 3. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/25.06.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8,   във вр. с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.39, ал.3 и ал.5 от Закона за общинската собственост и с чл.71,  ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и §4 от Закона за народните читалища

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 146


 І. Общински съвет гр.Сапарева баня отменя Решение №1 от Протокол № 28 / 30.05.2002 г. ОбС гр.Сапарева баня.

ІІ. 1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие и учредява безвъзмездно право на ползване на Читалище „Просветен лъч -1905" гр.Сапарева баня, със седалище и адрес на управление гр.Сапарева баня, ул. „Германея" №1, БУЛСТАТ: 000254380, представлявано от Димитър Кирилов Димитров - Председател на Читалищното настоятелство - следните недвижими имоти - публична общинска собственост:

  • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65365.602.1154.2.1 по Кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ част от имот - публична общинска собственост / АПОС № 399 / 16.06.2020 г./, с адрес на имота: гр.Сапарева баня, ул. „Германея" №1, ет.1, обект кино; Самостоятелния обект се намира на 1 етаж в сграда с идентификатор 65365.602.1154.2; Предназначение: Административна, делова сграда. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65365.602.1154; Предназначение на самостоятелния обект: За културна и обществена дейност; Брой нива на обекта: 3;

Посочени в документа площи: 503.69, 222.52, 46.65 кв.м.

Ниво:1

Съседни самостоятелни обекти в сградата:

На същия етаж: 65365.602.1154.2.3, 65365.602.1154.2.2

Под обекта: няма

Над обекта: 65365.602.1154.2.6, 65365.602.1154.2.5, 65365.602.1154.2.4

Ниво:2

Съседни самостоятелни обекти в сградата:

На същия етаж: 65365.602.1154.2.4

Под обекта: 65365.602.1154.2.3

Над обекта: няма

Ниво:3

Съседни самостоятелни обекти в сградата:

На същия етаж: няма

Под обекта: 65365.602.1154.2.4

Над обекта: няма

Стар идентификатор: няма

  • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65365.602.1154.2.4 по Кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ част от имот - публична общинска собственост / АПОС № 402 / 16.06.2020 г./, с адрес на имота: гр.Сапарева баня, ул. „Германея" №1, ет.1, обект библиотека; Самостоятелния обект се намира на 2 етаж в сграда с идентификатор 65365.602.1154.2; Предназначение: Административна, делова сграда. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65365.602.1154; Предназначение на самостоятелния обект: За културна и обществена дейност; Брой нива на обекта: 1;

Посочената в документа площ: 131,76 кв.м.

Ниво:1

Съседни самостоятелни обекти в сградата:

На същия етаж: 65365.602.1154.2.1, 65365.602.1154.2.5

Под обекта: 65365.602.1154.2.1, 65365.602.1154.2.2

Над обекта: 65365.602.1154.2.1

Стар идентификатор: няма

  • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65365.602.1154.2.6 по Кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ част от имот - публична общинска собственост / АПОС № 404 /16.06.2020 г./, с адрес на имота: гр.Сапарева баня, ул. „Германея" №1, ет.1, обект офис; Самостоятелния обект се намира на 2 етаж в сграда с идентификатор 65365.602.1154.6; Предназначение: Административна, делова сграда. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65365.602.1154; Предназначение на самостоятелния обект: За офис; Брой нива на обекта: 1;

Посочени в документа площи: 17.89 кв.м.

Ниво:1

Съседни самостоятелни обекти в сградата:

На същия етаж: 65365.602.1154.2.5

Под обекта: 65365.602.1154.2.1

Над обекта: няма

Самостоятелните обекти в сграда се намират в сграда разположена в общински имот - публична общинска собственост, представляващ парцел І-за административна сграда, обществено обслужване, МВР, водни площи и озеленяване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на Община  Сапарева баня да сключи договора за безвъзмездно ползване при горните параметри, с цитираното в т.ІІ на настоящото решение читалище, за недвижимите имоти - публична общинска собственост.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/25.06.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 14, ал.3 от  Правилника за организация и дейността на Общински съвет и отношенията му с общинска администрация и във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 147

 

Общински съвет - Сапарева баня  приема Отчет за дейността на Общински съвет - Сапарева баня и неговите комисии за периода от м.юли 2019г. до м.декември 2019 г. вкл.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/25.06.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4, чл.14, ал.1, чл.14, ал.2 от ЗОбС и чл.14,  ал.8 от ЗОбС и  чл.14, ал.1 и ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 148


 І. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 10 години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване следният недвижим имот:

1. Част от поземлен имот - частна общинска собственост - 170 141 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № 65365.19.165, местност „Прогоно" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АЧОС №727/19.09.2012 г./ целия с площ 170 627 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта; Начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, при граници на отдаваната част от имота, имоти с идентификатори  65365.57.9; 65365.19.162; 65365.19.164; 65365.19.163; 65365.57.1 и 500 кв.м от същия, представляващ един брой укритие за въздухоплавателни средства, находящо се по границата на ПИ с идентификатор № 65365.19.165 с път от републиканската пътна мрежа II-62, съгласно приложената схема.

ІІ. Общински съвет Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаване под наем за двата имота в общ размер на 350.00 лв. без ДДС месечно.

ІІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публичен търг с тайно наддаване по реда и условията, определени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІV. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договора за наем с участника спечелил търга при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/25.06.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:   чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОбС, чл.41, ал.1 и ал.2 и чл.43, ал.1 и ал.5 от ЗГ, чл.14, ал.1, ал. 2 и ал.3, чл.27, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 149


 І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. приета с Решение №43 от Протокол №4/30.01.2020 година, както следва:

      В раздел Раздел VI. Отдаване под наем се добавя №1015 

   - № 1015 -  поземлен  имот с идентификатор 65379.614.138 по КК на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2483 / 09.06.2020 г./ с площ 4 822 606 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, Номер по предходен план: 000016;

ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години чрез публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, следният недвижим имот - частна общинска собственост:

-70 дка. от поземлен  имот с идентификатор 65379.614.138 по КК на с.Сапарево  , общ.Сапарева баня /АЧОС № 2483 / 09.06.2020 г./ целия с площ 4 822,606 дка., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, Номер по предходен план: 000016, която част попада в отдел/подотдел 35/2, вид на гората: Широколистни високостъблени / поляна и отдел/подотдел 36/1, вид на гората: Широколостни високостъблени / поляна, при съседи на целия поземлен имот, поземлени имоти с идентификатори: 65379.54.244; 65379.54.470; 65379.54.420; 65379.54.240; 65379.610.22; 65379.610.426; 65379.54.427 65379.610.242; 65379.610.21; 65365.610.113; 65379.618.2; 65379.618.320; 65379.60.534; 65379.60.557; 65379.888.9901; 65379.614.49; 65379.614.61; 65379.614.413; 65379.48.1; 65379.48.4; 65379.48.5; 65379.48.3; 65379.47.20; 65379.614.535; 65379.47.21; 65379.618.3; 65379.48.2; 65379.47.5; 65379.47.9; 65379.47.4; 65379.47.8; 65379.612.2; 65379.612.1; 65379.613.1; 65379.613.2; 65379.47.19; 65379.614.2; 65379.614.1; 65379.47.1; 65379.47.2; 65379.45.70; 65379.45.69; 65379.45.36; 65379.45.23; 65379.45.73; 65379.45.31; 65379.45.30; 65379.45.29; 65379.615.8; 65379.615.1; 65379.615.2; 65379.45.27; 65379.615.3; 65379.615.4; 65379.45.105; 65379.616.4; 65379.615.5; 65379.615.6; 65379.615.5; 65379.615.7; 65379.616.6; 65379.45.120; 65379.45.130; 65379.616.7; 65379.616.11; 65379.616.12; 65379.616.14; 65379.45.128; 65379.616.15; 65379.616.; 65379.45.25; 65379.45.93; 65379.45.96; 65379.616.13; 65379.616.541; 65379.45.12; 65379.45.13; 65379.45.11; 65379.45.14; 65379.45.265; 65379.45.116.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  8.00лв. / дка. годишно.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/25.06.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 193, ал.4 ЗУТ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 150

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода на  „РИЛАТУР ХОТЕЛС" ЕООД, ЕИК 202844968,  със седалище и адрес на управление гр.Сапарева баня, ул. „Васил Левски" №11, представлявано от управителя Здравка Йорданова Попова, съгласно представеният проект за присъединяване през поземлени имоти - общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор 65365.601.981, представляващ УПИ /парцел/ III - „За обществено обслужване" кв.86 по регулационния план на гр.Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор 65365.601.1031 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ паркинг; поземлен имот с идентификатор 65365.601.847 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ улица с о.т.274-275 по регулационния план на гр.Сапалрева баня /ул."Паничище"/, поземлен имот с идентификатор № 65365.601.861 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ улица с осови точки 275-321-320 по регулационния план на гр.Сапарева баня /тротоара на ул. „Пчела"/; поземлен имот с идентификатор № 65365.601.855 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ улица с осови точки 320-319-318-317 -  по регулационния план на гр.Сапарева баня /ул. „Липа"/.

2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на  „РИЛАТУР ХОТЕЛС" ЕООД гр.Сапарева баня право на прокарване и/или преминаване е със срок  5  /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №38 / 24.04.2020 г.,  издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/25.06.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:   чл.21 ал.1 т.8 и т.12 и чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.34, ал.4 и ал.6 и чл.37, ал.4, т.4 от ЗОбС във връзка с чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката при условията и по реда на чл.65, ал.1 т.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 151


 І. Общински съвет гр. Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. приета с Решение № 433 от Протокол № 4 / 30.01.2020 година, както следва:

  В раздел Раздел II.Право на строеж се добавя № 5    

- № 5 -  Право на строеж за „Трафопост" със застроена площ 18,24 кв.м. и РЗП 18,24  кв.м., съгласно Виза за проучване и проектиране по чл.140, ал.2 ЗУТ изх.№ ОАГ-24/09.06.2020г., изд.от Главният архитект на Община Сапарева баня, върху имот - публична общинска собственост, представляващ УПИ /парцел/ ХIV - за трафопост, кв.83 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.1058 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня /АПОС № 374  / 16.04.2020 г./ с площ от 128 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За електроенергийно производство; Предишен идентификатор: 65365.601.853; 65365.601.847; Номер по предходен план: квартал: 83, парцел ХIV;

    ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си  и учредява в полза на ЧЕЗ Разпределение България" АД гр.София възмездно право на строеж за „Трафопост" със застроена площ 18,24 кв.м. и РЗП 18,24  кв.м., съгласно Виза за проучване и проектиране по чл.140, ал.2 ЗУТ изх.№ ОАГ-24/09.06.2020 г., издадена от Главният архитект на Община Сапарева баня, върху имот - публична общинска собственост, представляващ УПИ /парцел/ ХIV - за трафопост, кв.83 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.1058 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня /АПОС № 374  / 16.04.2020 г./ с площ от 128 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За електроенергийно производство; Предишен идентификатор: 65365.601.853; 65365.601.847; Номер по предходен план: квартал: 83, парцел ХIV, без провеждането на  публичен търг или конкурс.

ІІІ. Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарна  оценка от 82 лв. на кв.м. и обща стойност на правото на строеж за 18,24 кв.м - 1 496 лв. с ДДС изготвена от лицензиран оценител - инж. Владимир Владимиров, притежаващ лиценз №100100888 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот - частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя цена за учредяване правото на строеж, подробно описано в т. ІІ от настоящото решение, в размер на  82.00лв. / кв.м. на „ЧЕЗ Разпределение България" АД гр.София за изграждане на трафопост.

V. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договора за учредяване на ограничени вещни права - учредяване право на строеж на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение, като всички данъци, такси и режийни разноски по сделката са за сметка на ЧЕЗ Разпределение България" АД гр.София.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/25.06.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.1 във връзка с чл.27, ал.4 от ЗМСМА

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 152


I.  Общински съвет Сапарева баня създава временна комисия, която да изготви становище във връзка с въвеждане в ескплоатация на „ Водоем 4000 м³" в с.Паничище

II.  Временна комисия в състав от пет съветника

1. Николай Мертекчийски

2. Йордан Чучуганов

3. Силвия Гладникова

4. Явор Дамянов

5. Сашо Иванов

III. Временната комисия ежемесечно да изготвя отчет относно етапа на въвеждане в ескплоатация на „ Водоем 4000 м³" в с.Паничище

IV. Срокът на действие на временната комисия е до издаване на Разрешение за ползване на обект: „ Водоем 4000 м³" в с.Паничище.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин