НовиниПринтирай

Обява за открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект №077, подотдел 21-ж, 22-в от общинска горска територия на Община Сапарева баня

О Б Я В А

 

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 643 от Протокол №51/27.06.2019 г.; Решение №97 от Протокол №7/30.04.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-403/26.06.2020 год. на Кмета на Община Сапарева баня се открива открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 077, подотдел 21-ж, 22-в от общинска горска територия на Община Сапарева баня.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА КОНКУРСА - Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня;

1.      НАЧАЛНА ЦЕНА

 Началната цена за добив на дървесина в Обект №077, подотдел 21-ж, 22-в с лежаща маса 796 куб.м е 23 900.00 лв /двадесет и три хиляди и деветстотин лева/ без ДДС.

2.      ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1.Гаранция за участие в конкурса е под формата на парична сума и е в размер на 1195,00 лева без ДДС- 5% от началната цена 23 900,00 лв. без ДДС. Гаранция за участие се внася  по  сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG78UNCR 9660 3367430615 от 9.00 ч.  до 16.00 ч. на 13/07/2020 г.

3.2. Гаранцията за повторния конкурс трябва да е постъпила в срок от 9.00 часа до 16.00 часа на 20.07.2020 год.

3.      ОГЛЕД НА OБEKTA

Всеки работен ден до 13/07/2020 г. включително от 09.00 до 16.00 часа. В случай на повторен конкурс всеки работен ден дo 20/07/2020 г. включително от 09.00 ч. до 16.00 ч. след предварителна заявка и след представяне на документ за закупени документи за участие в конкурса.

 Тел за връзка: 0889512105

4.  ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ

 Конкурсната документация може да получите от деловодството на Община Сапарева баня при предварително внесена сума от 50,00 лева с ДДС за тръжната документация по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Интернешънъл Асет Банк гр. Сапарева баня, BIC: IABGBGSF  IBAN: BG07 IABG 74908401171601 вид плащане: 447000 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до13/07/2020 г. включително. Документация за повторния конкурс може да получите в деловодството на Община Сапарева баня от 09.00 до 16.00 часа до 20/07/2020 г. при предварително внесена сума за конкурсна документация.

5. КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ - от 9.00 до 16.00 часа до 13/07/2020 г. Офертите за повторния конкурс се депозират от 9.00 часа до 16.00 часа до 20.07.2020 г.

6. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА - 10.00 часа на 14/07/2020 год.  в заседателната залата /етаж №3/ на  Община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1.

7. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН КОНКУРС - 10.00 часа на 21.07.2020 год в заседателната залата /етаж №3/ на  Община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1.

                          

 

                                                                                                           Общинска администрация  - Сапарева баня