НовиниПринтирай

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №080 състоящ се от подотдел 60 «а» на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

О Б Я В А

 


На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти; Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 125 от Протокол №8/28.05.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и и Заповед № РД-08-390/23.06.2020 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 080 състоящ се от подотдел 60 «а» на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.


1. ОРГАНИЗАТОР НА ТЪРГА - Калин Гелев, кмет на Община Сапарева баня
2. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА И НАЧАЛНА ЦЕНА
Продажба на стояща дървесина на корен в обект №080, подотдел 60 „а" собственост на Община Сапарева баня. Лежаща маса по сортиментен лист. /лежаща маса 1660,58 куб.м./, начална цена за обекта -124 735,94 лв. без ДДС;
3. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ
3.1.Гаранция за участие за обект № 080 - подотдел 60-а - 5% от началната цена 124 735,94 лв. без ДДС или 6236,80 лева без ДДС. Гаранция за участие се внася по сметка на Община Сапарева баня: Уникредит Булбанк клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF IBAN: BG78UNCR 9660 3367430615 до 16.00 ч. на 14.07.2020 г.
3.2. Стъпка за наддаване 3 742,08 лв. - 3% от началната цена 124 735,94 лв. без ДДС.
3.3. Гаранцията за повторния търг трябва да е постъпила в срок до 16.00 часа до 21.07.2020 г.


4. ОГЛЕД НА OБEKTA
Всеки работен ден дo 14/07/2020 г. включително от 09.00 до 16.00 часа. В случай на повторен търг всеки работен ден дo 21/07/2020 г. включително от 09.00 ч. до 16.00 ч.
Тел за връзка: 0889 512 105


5. ЦЕНА НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ
Тръжна документация може да получите от деловодството на Община Сапарева баня при предварително внесена сума от 50,00 лева с ДДС за тръжната документация по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Интернешънъл Асет Банк гр. Сапарева баня, BIC: IABGBGSF IBAN: BG07IABG 74908401171601 вид плащане: 447000 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до 14/07/2020 г. включително. Документация за повторния търг може да получите в деловодството на Община Сапарева баня до 16.00 часа до 21/07/2020 г. при предварително внесена сума за тръжната документация.


6. КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ - 16.00 часа на 14/07/2020 г. Офертите за повторния търг се депозират до 16.00 часа на 21.07.2020 г.
7. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА - 10.00 часа на 15/07/2020 год. в заседателната зала /етаж №3/ от сградата на Община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1.
8. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ - 10.00 часа на 22.07.2020 год. в заседателната зала /етаж №3/ от сградата на Община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1.

 


Общинска администрация - Сапарева баня