НовиниПринтирай

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №079 състоящ се от подотдел 159 „е”, 161 „б“ на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

 О Б Я В А


На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 643 от Протокол № 51/27.06.2019 г. и Решение № 53 от Протокол №4/30.01.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-332/05.06.2020 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 079 състоящ се от  подотдел 159 „е", 161 „б" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.


1.ОРГАНИЗАТОР НА ТЪРГА - Калин Гелев, кмет на Община Сапарева баня

2. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА И НАЧАЛНА ЦЕНА
Продажба на стояща дървесина на корен в обект №079, подотдел 159 «е», 161 «б» собственост на Община Сапарева баня. Обща стояща маса по сортиментен лист 3560 куб.м. /лежаща маса 2867 куб.м./, начална цена за обекта -179 218,00 лв. без ДДС;

3. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ
3.1.Гаранция за участие за обект № 079 - подотдел 159-е, 161-б - 5% от началната цена 179 218.00 лв. без ДДС или  8960,90 лева без ДДС. Гаранция за участие се внася по сметка на Община Сапарева баня: Уникредит Булбанк клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG78UNCR 9660 3367430615  до 16.00 ч. на 22.06.20 г.
  3.2. Стъпка за наддаване 5 376,54 лв.  - 3% от началната цена 179 218,00 лв. без ДДС.
  3.3. Гаранцията за повторния търг трябва да е постъпила в срок до 16.00 часа до 29.06.2020 г.


4. ОГЛЕД НА OБEKTA
Всеки работен ден дo 22/06/2020 г. включително от 09.00 до 16.00 часа. В случай на повторен търг всеки работен ден дo 29/06/2020 г. включително от 09.00 ч. до 16.00 ч.
 Тел за връзка: 0889 512 105


5.ЦЕНА НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ
Тръжна документация може да получите от деловодството на Община Сапарева баня при предварително внесена сума от 50,00 лева с ДДС за тръжната документация по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Интернешънъл Асет Банк гр. Сапарева баня, BIC: IABGBGSF  IBAN: BG07IABG 74908401171601 вид плащане: 447000 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до 22/06/2020 г. включително. Документация за повторния търг може да получите в деловодството на Община Сапарева баня до 16.00 часа до 29/06/2020 г. при предварително внесена сума за тръжната документация.


6. КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ -
16.00 часа на 22/06/2020 г. Офертите за повторния търг се депозират до 16.00 часа на 29.06.2020 г.
7. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА - 14.00 часа на 23/06/2020 год. в заседателната зала /етаж №3/ от сградата на  Община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1
8. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ - 14.00 часа на 30.06.2020 год.   в заседателната  зала /етаж №3/ от сградата на  Община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1Общинска администрация  - Сапарева баня