Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение на Протокол №8/28.05.2020г. на заседание на ОбС Сапарева баня

 

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германея" №1, телефони : 0707/ 2- 33-78 ; 0889/ 548 369 ; e-mail : obc_sbanya@abv.bg          

                                  

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 8/28.05.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.130д, ал. 4 и ал.5  във връзка с чл.130а, ал.1 от ЗПФ и чл.21, ал.1,т.12 и т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 124

 

1. Приема плана за финансово оздравяване на община Сапарева баня съгласно Приложение № 1.

2. Възлага на кмета да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет  за целите на изпълнението на плана за финансово оздравяване.

3.  Определя срок на процедурата за финансово оздравяване и контрол - една година.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 8/28.05.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, чл.114, ал.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 125

 

 Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2019 г. от Общинска горска територия, предвидени по Горскостопански план 2017 г. в подотдел 60 „а" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

1. Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2020 г. 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

Приложение към решение №125 от протокол №8/28.05.2020г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Относно: Количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност поотделно за ползване на дървесина от общинска горска територия в подотдели 60 "а"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас на сортимент -ност

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

ОБЩО лв. без ДДС

1

2

3

4

7

8

9

12

13

14

16

17

 

 

 

 

 

Обект №077

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І а

Бял бор

_

86.00

ела

_

96.00

смърч

_

96.00

бук

_

83.00

ива

_

 

_

І

Бял бор

497.50

78.000

ела

248.36

91.00

смърч

341.08

91.00

бук

 

83.00

ива

_

 

92,444.04

ІІ

Бял бор

221.8

64.00

ела

83.65

80.00

смърч

62.83

80.00

бук

 

73.00

ива

_

 

25,913.60

ІІІ

Бял бор

_

35.00

ела

6

35.00

смърч

_

35.00

бук

_

55.00

ива

_

 

210.00

ІV и V

Бял бор

22.16

30.00

ела

13

30.00

смърч

11

30.00

бук

_

_

ива

_

 

1383.30

Дребна дървесина - игл. ритлов.

Бял бор

1

25.00

ела

_

25.00

смърч

_

25.00

бук

_

30.00

ива

_

 

25.00

ОЗМ под 25 см

Бял бор

_

30.00

ела

_

30.00

смърч

_

30.00

бук

_

_

ива

_

 

_

ОЗМ над 25 см

Бял бор

_

45.00

ела

_

45.00

смърч

_

45.00

бук

_

50.00

ива

_

 

_

Дърва

Бял бор

8.65

16.00

ела

18

16.00

смърч

44.60

16.00

бук

80

45.00

ива

1

20.00

4,760.00

Техн. дървесина иглолистна средна

Бял бор

_

26.00

ела

_

26.00

смърч

_

26.00

бук

_

45.00

ива

_

 

_

Техн. дървесина иглолистна дребна

Бял бор

_

19.00

ела

_

19.00

смърч

_

19.00

бук

_

_

ива

_

 

_

вършина

Бял бор

_

1.00

ела

_

1.00

смърч

_

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124,735.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24947.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149 683,13

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 8/28.05.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8 ЗНА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административно процесуалния кодекс

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 126

 

I.Приема Наредба за отмяна на Наредба   за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Сапарева баня, приета с решение № 429 по Протокол № 36 от 25.04.2018г. на Общински съвет- Сапарева баня, както следва:

Параграф единствен: Настоящата Наредба отменя Наредба   за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

                                  

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 8/28.05.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 На основание:  чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 127

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Йордан Лазаров Гиздов следните поземлени  имоти: 

1.  Имот с № 016044 с площ 1,308 дка. в местността „Зад ридо" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект  № Ф 00518 / 16.03.2020 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня,  който е идентични с ПИ № 016044 в местността „Зад ридо"  - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

2.  Имот с проектен № 016212 с площ 1,151 дка. в местността „Ковачица" /„На ридо"/ в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект  № Ф 00519 / 16.03.2020 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня,  който е образуван от образуван от ПИ № 016200 /образуван от имот № 016110/ в местността „На ридо" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 8/28.05.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34,ал. 6 от ЗОС, с чл. 193, ал. 1, във връзка с ал. 4 от ЗУТ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 128


Общински съвет гр.Сапарева баня учредява право на прокарване на водопроводите за минерална вода   на  юридическите лица с издадени разрешения за водовземане на минерална вода от сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня" от уличната регулация на улицa с осови точки 225-226 /ул. Германея/ и улица с осови точки 226-274 /ул. Пчела/ до свързване с изградената техническа инфраструктура - Подземен резервоар за минерална вода с вместимост 1000 куб.м., собственост на Община Сапарева баня, находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III - „За обществено обслужване", кв. 86 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.981 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня.

1. Учреденото право на прокарване е със срок  5  /пет/ години от датата на влизане в сила на съответното Разрешително за водовземане.

2. Общински съвет гр. Сапарева баня дава разрешение за поставяне при необходимост на ел. консуматори в суха камера на обект Подземен резервоар за минерална вода с вместимост 1000 куб.м. на юридически лица с издадени разрешителни за водовземане от минерална вода от сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня", като захранването на консуматора е съгласно одобрен инвестиционен проект по част Електрическа.

Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 8/28.05.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 12, ал.1, т.5 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл.11, т.7  от Учредителния акт на На основание чл. 12, ал.1, т.5 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл.11, т.7  от Учредителния акт на „ВиК Паничище ЕООД", ЕИК 109578907, чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 129

 

1. Определя месечно възнаграждение на управителя на„ВиК Паничище ЕООД", ЕИК 109578907 в размер на три средни месечни брутни работни заплати за дружеството, считано от 01.05.2020година, която се индексира ежемесечно, спрямо предходният месец.

2. Задължава кмета на община Сапарева баня - Калин Гелев да сключи допълнително споразумение с управителя за изменение на договора му за управление с оглед приетото решение по т.1.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 8/28.05.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.79, ал.1, т.1 и ал.3, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква «а» от Закона за водите,  § 133, ал.9, т.1, букви «б» и «в»  от ПЗР на ЗИД на  Закона за водите и чл. 21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 130

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде прекратено действието на  Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи съоръжения № 23/25.03.2019г. с титуляр на разрешителното ЕТ „Константин Янев - Коко Хилс", издадено от Кмета на Община Сапарева баня.  

2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде преиздадено разрешително за водовземане от минерална вода, с титуляри „КОКО ХИЛС ИНВЕСТМЪНТ" ООД, ЕИК: 206035501, със седалище и адрес на управление гр.Сапарева баня, ул."Развигор" 3, представлявано от Константин Александров Янев и „КОКО ХИЛС" ЕООД, ЕИК: 205952924, със седалище и адрес на управление гр.Сапарева баня, ул."Развигор" 3, представлявано от Константин Александров Янев, от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня" при същите параметри разрешени в Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи съоръжения № 23/25.03.2019г.

 3.Изменя Решение на ОбС Сапарева баня № 31 от Протокол 3/30.12.2019г., като учреденото  сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  ЕТ „Константин Янев - Коко хилс" със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня,  ул."Развигор" №3, ЕИК 202342923 да се счита учредено с титуляри - „КОКО ХИЛС ИНВЕСТМЪНТ" ООД, ЕИК: 206035501 и „КОКО ХИЛС" ЕООД, ЕИК: 205952924, вместо едноличният търговец, което право да бъде общо с учреденото такова с Решение на ОбС Сапарева баня № 30 от Протокол 3/30.12.2019г.

4.За разрешеното ползване по т.2 от настоящото решение, след преиздаване на разрешителното  да бъде заплащана такса солидарно за „КОКО ХИЛС ИНВЕСТМЪНТ" ООД и „КОКО ХИЛС" ЕООД, съгласно приетата с Решение № 463   взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите за  водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, област Кюстендил.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 8/28.05.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. и за преодоляване на последиците,  изменен и допълнен - ДВ. бр.44 от 13 Май 2020г., и във връзка с издадените от Министъра на здравеопазването заповеди №  РД-01-272/20.05.2020 г. и № РД -01-274/21.05.2020 г. /както и РД-01-263/14.05.202 г. и № РД -01-25/14.05.2020г., действали за времето от 14.05.2020г. до стартиране действието на горните/

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 131

 

1.Общински съвет  Сапарева баня дава съгласие за освобождаване от заплащане изцяло  на  предоставените под наем или ползване  имоти-общинска собственост    на  физически и юридически лица, които са ограничили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България за периода от 14.05.2020г. до 13.06.2020г. включително.

2. Общински съвет  Сапарева баня упълномощава кмета на Община Сапарева баня да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин