Технически услуги > Регистър на решенията и заповедите за допускане на ПУППринтирай

Регистър на решения и заповеди за допускане на ПУП за 2020 година

 

ЗАПОВЕД-ДАТА

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

 

 

ВИД ПУП

 

 

ОБХВАТ

РД-00-1

09.01.2020

3-755/2019

3-755/2019

3-755-4/2019

3-755-6/27.12.2019

Лиляна Петкова Карпузова , Емил Геор. Карпузов , Камелия Геор. Карпузова , Бисер Георг. Карпузов

ПУП-изм. На ПР

Улица с осови точки 30-31 по плана на с. Сапарево , УПИ/п-л/ VII-2134 , кв.14 с. Сапарево

РД-00-2

15.01.2020

3-2594

12.12.2019

Сашко Василев Костов

Искра Иванова Кърнева

ПУП-изм. На ПР

X-1409 кв.11 65365.602.948

IX-1408 кв.11 65365.602.1254 гр.Сапарева баня

РД-00-5

26.03.2020

3-513

13.03.2020г.

Живко Димитров Живков

ПУП-изм. На ПР

УПИ/п-л/ III-2740,2743,2744,2745,2746-‘’За общ.обсл ‘’ на гр.Сапарева баня с ид.65365.601.9 по КК на гр.Сапарева баня

РД-00-6

24.04.2020

3-277

12.02.2020

Петьо Венциславов Цупарски , Венцислав Димитров Цупарски , Иван Димитров Цупарски

ПУП-изм. На ПР

УПИ I-979 , кв.36

УПИ XI—979 кв.36

65365.603.393

II -979 , кв.36

65365.603.383

РД-00-7

12.05.2020

3-641

21.04.2020

Николай Евгениев Николов

ПУП-изм. На ПР

XLV-408 , кв.74

65365.601.503

XIWI-403 , кв.74

65365.601.508 гр.Сапарева баня

РД-00-7

27.05.2020

3-750

27.05.2020

Екйа Георгиева Чучуганова

ПУП-изм. На ПР

65365.32.163 , Фитиш дере , гр.Сапарева баня

РД-00-8

10.06.2020

3-272-1

11.05.2020

Веселин Николов Мандев

ПУП-изм. На ПЗ

УПИ /п-л/ XII -186 , кв.78 , XVII -185 , XVIII-182 , кв.78 по плана на гр. Сапарева баня

РД-00-9

25.06.2020

3-960

11.06.2020

Жана Любенова Белчева

Елка Любенова Окова

ПУП-изм. На ПР

XI -151 , кв.12 65365.601.680

X-150 , кв.12

65365.601.679

XII-152 , кв.12

65365.601.681,гр.Сапарева баня

РД-00-11

01.10.2020

3-1566

02.09.2020

Георги Вл. Марков

Йордан Вл. Марков

ПУП-изм. На ПР

УПИ/п-л/ XLIV -1294 ,XLIII-1295, ‘’За общ.обсл.’’ VI-1296 ; V-1294 ; IV-1293, кв. за по плана на гр.Сапарева баня

РД-00-10

3-883

01.06.2020

30.06.2020

Радослав Венциславов Мандев

ПУП-изм. На ПЗ

УПИ II-1213 , кв,22 по плана на гр. Сапарева баня с ид. 65365.602.432 по КК

РД-00-12

11.11.2020

3-1478-2

08.10.2020

Иво Василев Габров

Василка Манова Габрова

Иво Димитров Чучуганов

Радослава Иванова Георгиева

ПУП-изм. На ПЗ

УПИ /п-л/ I -1152 , II-1151 , III-1150 , XI-1159, X-1159,XII-1153,XIII-1154 , кв.25 по плана на гр.Сапарева баня

РД-00-13

25.11.2020

3-1958

29.10.2020

‘’БМЛ инвест 2014’’ ЕООД

ПУП-изм. На ПР и изм. На ПЗ

УПИ /п-л/ XXII-1016 ‘’ За общ.обсл.’’,кв.31 по плана на гр. Сапарева баня с ид.65365.602.372 по КК на гр. Сапарева баня

РД-00-14

15.12.2020

3-1809

08.10.2020

Анастасия Георгиева Давкова

ПУП- изм. на ПР

УПИ/п-л/ XXVII-917 , XXVI-914,кв.46 по плана на гр.Сапарева баня