Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Решение №119, взето по Протокол №7/30.04.2020г. на ОбС гр.Сап. баня за одобряване на задание за изработване на частично изменение на ОУП на Община Сап.баня, проект на (ПУП)–План за регулация (ПР) и (ПЗ), в обхват ПИ с идент. № 65365.603.513

 

О Б Я В Л Е Н И Е                                  

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица за поставено  на 18.05.2020 г. - Решение №119, взето по Протокол №7/30.04.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание за изработване на:

-  Частично изменение на ОУП на Община Сапарева баня, одобрен с решение №369 взето по протокол №30 от 30.11.2017 година на Общински съвет при община Сапарева баня;

-   Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ), в обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.603.513, местност „Под селото", по КК на гр. Сапарева баня, с Възложители Иван Йорданов Дамянов и Горица Борисова Дамянова.

 

 Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.