НовиниПринтирай

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:«Недвижим имот - частна общинска собственост №441/14.07.2008 г./, представляващ промишлена сграда-209 кв.м., в поземлен имот УПИ „За озеленяване"

ОБЯВА

 

На основание: Решение №112  от Протокол №7/30.04.2020г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-316/29.05.2020г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:«Недвижим имот - частна общинска собственост №441/14.07.2008 г./, представляващ промишлена сграда-209 кв.м., попадаща в поземлен имот УПИ „За озеленяване" до кв.21, по плана на с. Сапарево, ул. „Христо Ботев"  с осови точки 113-114-115-116-117-131,  при граници и съседи: улица с ОТ 113-114 и улица с ОТ 114-116 и път»


1. Начална тръжна цена10 500,00 лв. за продажба на имота, подробно описан в т.1, съгласно Решение №112 от Протокол №7/30.04.2020г.  на Общински съвет гр. Сапарева баня.

2. Краен срок за приемане на предложенията -  25.06.2020г. - 17:00 часа  в деловодството на община Сапарева баня, партерен етаж.

3. Дата, място и час на провеждане на публичния търг -26.06.2020г.  от 10:00 часа  в  Заседателната зала на Общински съвет, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

4. Размер на депозит за участие - 10 %  от начална тръжна цена. Депозитът се внася в размер на изчислената сума, без ДДС по набирателната  сметка на Община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF;

Краен срок за внасяне на депозита -   25.06.2020г. -  17:00 часа.   

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 02.07.2020г. - 17:00 часа.

5. Срок за закупуване на тръжни документи -   25.06.2020г.  - 17:00 часа.      

6. Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на Общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за внесена сума на стойност 80 лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв. /деветдесет и шест лева/ с ДДС по   сметката на общината при банка Интернешънъл Асет Банк - клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG07IABG74908401171601, BIC:IABGBGSF, вид плащане 447000.

 7. Условия за оглед на недвижимия имот  - до 25.06.2020г.  всеки работен ден  от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

 8. Дата, място и час на провеждане на повторен публичен търг - 03.07.2020г.  от 10:00  часа в  Заседателната зала, ет.3 на Общинска администрация Сапарева баня.

 9. Краен срок за приемане на предложенията за участие в повторен публичен търг -  02.07.2020г. - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

10.Срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг 02.07.2020г.  -  17.00 часа.                                    

 11. Условия за оглед на недвижимия имот  в случай на повторен публичен търг - от 29.06.2020г. до 02.07.2020г. всеки работен ден от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.             

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1, тел:0707/23378, факс: 0707/23480