НовиниПринтирай

Обявление на Заповед №РД-08-304/127.05.2020г. на кмета на Община Сап. баня за забрана на всички масови,спортни и други мероприятия на открити и закрити места, в това число и в ПИ с №65365.57.2, местност -Пистата

 

З А П О В Е Д

№РД-08-304/27.05.2020г., гр. Сапарева баня

 

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 2, ал.1, т. 4 от Наредба за организация на движението на територията на Община Сапарева баня и заповед № РД - 01 - 270 от 19.05.2020 г., на Министъра на здравеопазването

 

З А Б Р А Н Я В А М

 

1.Съгласно т.I, т.5, във връзка с т. 8 на заповед № РД - 01 - 270 от 19.05.2020 г., издадена от Министъра на здравеопазването и във връзка с обявената с решение № 325 от 14.05.2020 г., на Министерски съвет за извънредна епидемична обстановка, забранявам всички масови, спортни и други мероприятия на открити и закрити места, в това число и в поземлен имот с № 65365.57.2, местност „Пистата" в землището на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня до отмяна на настоящата заповед.

2.  Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет) участника без състезателен характер, без публика и само на открити места.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на директора на дирекция „АИО" и Началника на РУ на МВР гр. Дупница за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Сапарева баня.

 

 п-заличено на основание   чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД

 

 

Калин Гелев

Кмет на Община Сапарева баня