НовиниПринтирай

Обявление на Заповед №РД-08-294/22.05.2020г. на кмета на община Сапарева баня за забрана чупенето на клони при бране на липов цвят, диви кестени и други дървесни видове на територията на община Сапарева баня

 

ЗАПОВЕД

№РД-08-294/22.05.2020 г.

 

На основание чл.44, ал.1, т.1, във връзка с чл.44, ал.2  от ЗМСМА  и  чл. 49, ал. 1, т.5 от Наредба №1  за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и опазване на околната среда на територията на община Сапарева баня,

 

ЗАБРАНЯВАМ:

 

1. Чупенето на клони при бране на липов цвят, диви кестени и други от дървесни видове в територии  -  общинска собственост от населените места на община Сапарева баня.

2. Настоящата заповед да се връчи на   заинтересованите длъжностни лица - кметовете на населените места от територията на община Сапарева баня,  полските пазачи по населени места за сведение и изпълнение, деловодството и да се разгласи сред населението.

       

Контрол по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на полските пазачи по населени места, които служители да съставят актове при установено административно нарушение.

 

 

 п-заличено на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД

 

 

КАЛИН  ГЕЛЕВ     

Кмет на Община Сапарева баня

 

  

 ен/жд