Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно закрито заседание на ОбС на 28.05.2020г. от 10:15ч. /четвъртък /

 

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германея" №1, телефони : 0707/ 2- 33-78 ; 0889/ 548 369 ; e-mail : obc_sbanya@abv.bg


ПОКАНА

 

С оглед обявената с Решение №325 на Министерския съвет от 14.05.2020г. извънредна епидимечна обстановка и необходимостта от защита на живота и здравето на общинските съветници заседанието ще бъде проведено при спазване препоръките на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на личната дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция.  Във тази връзка предлагам заседанието да бъде закрито.

 

И на основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 28.05.2020г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в  малкия салон на Народно читалище „Просветен лъч - 1905г.",  гр.Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

                                                            Проект!                                                          

  Дневен ред:

 


1.Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №Д-63/  19.05.2020г.

ОТНОСНО:  Приемане на общински план за финансово оздравяване на община Сапарева баня.

 

2. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-60/   18.05.2020г.

 ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в подотдел 60 „а".

 

3. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №Д-84/  18.12.2019г.

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за отмяна на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Сапарева баня.

 

4. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №П-756-1/  18.05.2020г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи обнародван в ДВ бр.62  от 10.08.2010г.

 

5.Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №Д-61/  19.05.2020г                                                                                                             

 ОТНОСНО:  Учредяване на право на прокарване и разрешаване за поставяне на ел.консуматор.

 

6. Докладна записка от Васил Маргин  - Председател на Общински съвет гр.  Сапарева баня  с  изх. №ДЗ-12/ 18.05.2020г.

ОТНОСНО: Актуализиране на възнаграждението на управителя на „ВиК Паничище" ЕООД.

 

7.  Други                                                                                         

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин