Технически услуги > Регистър на издадени разрешения за строежПринтирай

Регистър на издадени разрешения за строеж - 2020 година

Регистър на издадени разрешения за строеж - 2020 година

№/ДАТА
ВЛЯЗЛО

В СИЛА НА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

СТРОЕЖ/

ОБЕКТ

ОБХВАТ

1

 

 

 

 

1/09.01.2020

 

31.01.2020г.

П.Д.Д.

Пристройка и надстройка на малкоетажна жилишна сграда с идент. 65365.602.484.1 по КК на гр. Сапарева баня

УПИ - парцел XXI-1254, кв. 20 по плана на гр. Сап. баня с идент. 65365.602.484 по КК на гр. Сапарева баня

2

2/13.01.2020

03.02.2020г.

Д. С. И.

Двуетажна жилищна сграда

Идент. №65365.24.199,местност „Грамчова чешма"

3

3/15.01.2020

05.02.2020г.

 

П. Б. С.

В. Х. С.

Едноетажна жилишна сграда

УПИ /п-л/ III-1082, кв. 27 по плана на гр.Сап. баня с идент. №65365.602.337 по КК на гр.Сап.баня

4

4/21.01.2020

25.02.2020г.

„Д и С 2012" ООД

Басейн за общ. ползване 600м3 и сграда за обслужването му

УПИ /п-л/ III-2722,кв. 122 по плана  на гр.Сап. баня с идент.№65365.601.1104 по КК на гр.Сап. баня

5

5/21.01.2020

14.02.2020г.

„Хидро РСД" ЕООД

Басейни за обществено ползване с  обем 291.67м3 и сграда за обслужването му

УПИ /п-л/  V-2747,кв. 108 по плана  на гр.Сап. баня с идент.№65365.601.1103 по КК на гр.Сап. баня

6

6/30.01.2020

27.02.2020г.

В.С. К.

 

 

Подпорна стени -20,39м. плътна ограда -53,23м.

УПИ /п-л/  II- За общ, обслужване , кв. 105 Б по плана  на гр.Сап. баня с идент.№65365.601.764 по КК на гр.Сап. баня

7

7/30.01.2020

26.02.2020г.

„Котлоремонт" ЕООД

Подпорни стени -20,39м. плътна ограда -39м.

УПИ /п-л/  VI- За общ, обслужване , кв. 102 Б по плана  на гр.Сап. баня с идент.№65365.601.390 по КК на гр.Сап. баня

8

8/03.02.2020

23.03.2020г.

В. И. К.

Надстройка на 2-ри етаж на едноетажна сграда със сутерен ЗП-72м2

УПИ /п-л/ VIII-462, кв.59 по плана на село Ресилово

9

9/12.02.2020

23.03.2020г.

Община Сапарева баня

Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на ОбА

ПИ №65365.26.123 по КК на гр. Сапарева баня

10

10/12.02.2020

23.03.2020г.

 

 

 

М. Й. П., М.И. П.

Еднофамилна двуетажна  жил. сграда, изгребна яма и сграда от допълващото застрояване - гараж

УПИ /п-л/  XXVII- 3069,3070, кв. 115 по плана  на гр.Сап. баня с идент. №65365.602.129 по КК на гр.Сап. баня

11

11/12.02.2020

23.03.2020г.

М. Й. П., М. И.П.

Плътна и ажурна ограда с дължина 138,03м.

УПИ /п-л/  XXVII- 3069,3070, кв. 115 по плана  на гр.Сап. баня с идент.№65365.602.129 по КК на гр.Сап. баня

12

12/19.02.2020

 

 

23.03.2020г.

"Абифарма" ЕООД

Хуманна аптека и лекарски кабинет с лаборатория

УПИ /п-л/  XXVII- 3163 , кв. 123 по плана  на гр.Сап. баня с идент.№65365.602.1253 по КК на гр.Сап. баня

13

13/19.02.2020

23.03.2020г.

ЕТ „Светослав Андреев-Светли"

Сграда  за обществено обслужване с предназначение „Къща за настаняване на туристи" и Сграда от допълващо застрояване със спомагателни и обслужващи дейности към сграда от основното застрояване"

УПИ /п-л/  XV-  , кв. 100 по плана  на гр.Сап. баня с идент.№65365.601.254 по КК на гр.Сап. баня

14

14/26.02.2020

23.03.2020г.

 

 

МОСВ

Контролно -информационен пункт „7-те Рилски езера"

Поземлен имот №65365.210.1019, м. Рила по КК на гр.Сапарева баня

15

16/27.02.2020

24.03.2020г.

M. Г. В.

Г. Л. В.

И. Н. А.

Надстройка на един етаж на съществуваща жилищна сграда с ид. №65365.602.88.1 по КК на гр. Сапарева баня

УПИ /п-л/  XVI-  559, кв.65 по плана  на гр.Сап. баня с идент.№ 65365.602.88.1 по КК на гр.Сап. баня

16

17/15.04.2020

04.05.2020г.

Г. Й. Д.

Малкоетажна жилищна сграда

УПИ /п-л/ I-  431, кв.65 по плана  на  с. Ресилово

17

19/23.04.2020

20.05.2020г.

 

В. М. В.

Три броя къщи за настаняване на туристи и обслужваща сграда с барбекю

Поземлен имот с идент.№ 020004,местност „Киразлъко" по КС на с.Ресилово

18

20/08.05.2020

03.06.2020г.

В.   М.   С.

Пристройка към кафе-аператив с площ – 32 м2

УПИ/п-л/ III – 3  търг. център и общ.обслужване ,кв.74 по плана на гр. Сапарева баня с идент. № 65365 602 109 по КК на гр.Сапарева баня

19

21/10.06.2020

07.07.2020г.

‘’Адиум’’ ЕООД

Тръбен кладенец

п и 65365. 32,338 , м. ‘’ Водни дол ‘’ по КК на гр. Сапарева баня

20

22/10.06.2020

10.06.2020г.

ЕТ ‘’Тодор Попов-ДЕМТ’’

‘’Едноетажна сграда за обществено обсл.с предн. ‘’Офиси’’

УПИ /п-л/ LXXXV-‘’ за общ.обсл.’’ , кв.74 ‘’а’’ по плана на гр.Сапарева баня с цд. 65365 . 601 . 927 по КК на гр. Сапарева баня

21

23/24.06.2020

19.07.2020г.

Г.   И.   Д.

‘’Малкоетажна жилищна сграда’’

УПИ /п.л/ VI-3093,кв.114 по плана на гр.Сапарева баня , с ид. 65365.602.717 по КК на гр. Сапарева баня 

22

24/24.06.2020

отменено

‘’Викея Вилидж’’ ЕООД ‘’ Рила Спа Енд ‘’ ЕООД

Водопроводно обклонение за водоснабяване с минерална вода с 1331.62м на обекти: ‘’ Басейн 1 и 2 и сграда за обслужването им и ‘’ Басейн с обем 100м3’’

Трасе от УПИ /п-л/ III-За общ.обст.’’,кв.86. УПИ /п-л/ VIII-За общ.обст. и V , кв. 101 по КК

23

25/06.07.2020

03.08.2020г.

Б.  Г.  В.

‘’ Пътна ограда с L -68,19м ‘’

Позамлен имот с ид.№65365 . 24.198 , местност ‘’ Грамчова чешма ‘’ по КК на гр. Сапарева баня

24

26/21.07.2020

01.09.2020г.

‘’ ДАКО 15 ‘’ ЕООД гр. Сапарева баня

БКТП 1x800kva 20/04 KV

Позамлен имот с ид. 65365.35.107 , местност ‘’ Фръчковица ‘’ по КК гр. Сапарева баня

25

27/21.07.2020

03.09.2020г.

‘’ ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ‘’ АД ‘’ Лавър 2015 ‘’ ЕООД ‘’ НСК ИЗВОРА’’ ЕООД ‘’ДАКО 15 ‘’ ЕООД ‘’АКОД’’ ЕООД

‘’ Външно електрозахранване СРН 20 KV с дължина 293.94м за захранване на обект БКТП 1x800 KVA 20/0.4 KV

С начало на трасето от същ. ЖР от въздушен електропровод 20KV находящ се в поземлен имот с ид. 65365.35.79 по КК на гр. Сапарева баня , минаващ през п.и. №65365.35.95,п.и. №65365.201.1011 по КК , да новопредвиден  БКТП 1x 800 KVA 20/0.4 KV , разположен в п.и. 65365.35.107 местност ‘’ Фръчковица’’ по КК на гр. Сапарева баня

26

28/22.07.2020

11.08.2020г.

  М.  Б.  Й.

Пристройка и преустройство на същ.сграда №6535.602.375.3 по КК на гр.Сапарева баня

УПИ /п-л/ LXXVI- За търг.комплекс и общ.обсл. , кв 74 Сапарева баня е идент №65365.602.375 по КК на гр.Сапарева баня

27

29/22.07.2020

11.08.2020г.

  Б.  И.  Й.

Преустройство на същ.сграда с №65365.602.231 по КК на гр. Сапарева баня – магазин за хранителни стоки в стаи за настаняване и сграда от бол. Застроява ‘’ навес с работилница’’

УПИ /п-л/ VII-665 ‘’ За общ.обсл. кв.57 по плана на гр.Сапарева баня с идент. №65365.602.231 по КК гр.Сапарева баня

28

30/22.07.2020

10.08.2020г.

‘’ПиМ Консултинг ‘’ АД ЕТ ‘’Диана Маргина-ДАРИБЕЛ’’ ‘’ Кико спорт ‘’ ЕООД ‘’БАЛКАН ТРАВЕЛ ГРУП’’ ЕООД ‘’КЕДЪР-7 ‘’ЕООД

‘’Водопроводно отклонение за водоснабяване с минерална вода с L-1815м’’

С начало на трасето от подземен резервоар за минерална вода с V – 1000м2 находящ се в УПИ III – ‘’ За общ. Обсл.’’ кв.86 по плана на гр. Сапарева баня , с идент.65365.601.981 по КК до УПИ III- За общ.обсл.,кв.200 по рег. План на гр.Сапарева баня с ид.65365.602.1201, по КК , УПИ II – За общ.обсл. , кв.200 с ид.65365.602.1168 по КК , УПИ /п-л/ V – ‘’ За общ.обсл. кв.200 по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.602.1202 по КК , До УПИ X , кв.10 по рег. План , с ид.65365.602.1117 по КК на гр.Сапарева баня

29

31/24.08.2020

16.09.2020г.

  П.  М.  И.

‘’Еднофамилна жил. Сграда ‘’ ЗП-95.05м2 РЗП-188,05м2

Поз. Имат №026168 , местност ‘’ Над селото по КВС с. Ресилово

30

32/09.09.2020

002.10.2020г.

‘’ВИКЕЯ ВИЛИДЖ ‘’ ЕООД’’РИЛА СПА ЕНД КЛУБ’’ЕООД’’КОКО ХИЛС ИНВЕСТМЪНТ ‘’ ООД ‘’ КОКО ХИЛС’’ ЕООД

‘’Водопроводно отклонение за водоснабдяване с минерална вода с обща дължина на трасето 1257.56м на УПИ VIII-За общ.обсл.’’ , кв.101 по РП на гр. Сапарева баня,с ид. 65365.601.245 по КК на гр.Сапарева баня УПИ V , кв.101 по рег.план , с ид.65365.601.242 по КК , УПИ/п-л/ IV-2575,2579, кв.101 по рег.план,с ид.65365.601.241 по КК , УПИ/п-л/ VII кв.101 по рег.план на гр.Сапарева баня с ид.65365.601.244 по КК на гр.Сапарева баня

С начало на трасето от подземен резервоар за минерална вода с вместимост 1000м2 , находящ се в УПИ /п-л/ III – За общ.обсл. , кв.86 по плана на гр.Сапарева баня , с ид.65365.601.981 по улица с от. 226-274 по плана на гр.Сапарева баня ул.’’Пуела’’ с ид.65365.601.1031 пресича улица с от. 274-275-321 по РП  , ул. ‘’ Паничище ‘’ , с ид.65365.601.847 по КК по улица с от. 274-275-321-320 по РП  ул. ‘’ Пчела’’ , с ид.65365.601.861 по КК  , улица с от. 320-323-264-411 по РП / ул. /’’Липа’’/ с ид.65365.601.855 по КК , ул. с от.411-263-262-261-260-258-259 по РП / ул. ‘’ Славяни’’/ с ид.65365.601.814 по КК , улица с от. 259-257-402-403 по РП /’’ ул.Роза’’/ с ид.65365.601.817, ул. с от.404-404а-405 по РП /’’ул.Малина’’/ с ид.65365.601.819 по КК до нови шахти в УПИ /п-л/ IV-2575,2579,VII-VIII- ‘’ За общ.обсл. и УПИ V ,кв.101 по плана на гр.Сапарева баня

31

33/16.09.2020

15.10.2020г.

  В.  М.  В.

Басейн с обем 100м2

П.и. 020004, м.’’Киразле’’ по КВС  землище с.Ресилово

32

34/16.09.2020

02.10.2020г.

  Б. Й. К.  

  Ю. С. К.                           

‘’ Сграда от допълващо застрояване с предн. ‘’Гараж’’

УПИ /п-л/ XVI-214 кв.87 по плана на гр.Сапарева баня , с ид.65365.601.422 по КК на гр.Сапарева баня

33

35/21.09.2020

14.10.2020г.

  Ц. В. И.

‘’ Жилищна сграда’’

УПИ /п-л/ XII-2572 кв.102 по плана на гр. Сапарева баня с идент.65365.601.391 по КК на гр.Сапарева баня

34

36/25.09.2020

13.11.2020г.

  Г. Т. Г.

Надстройка на едностажна жил. Сграда с идент.65365.602.248.1 по КК на гр.Сапарева баня

УПИ /п-л/ XI-888 кв.28 по плана на гр.Сапарева баня с идент.65365.601.248 по КК на гр.Сапарева баня

35

37/30.09.2020

26.10.2020г.

  Г. М. П.

‘’Пристройка и надстройка на двуетажна жил.сграда’’ с идент.65365.603.198.1 по КК и надстройка на ‘’ Едноетажна сграда от допъл. Застрояване’’

УПИ /п-л/ XIII-951,кв.42 по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.603.198 по КК на гр.Сапарева баня

36

38/30.09.2020

 27.10.2020г.

  К. Г. Т.

  М. В. В.

‘’Едноетажна жилищна сграда’’

Поземлен имот с №000073 , местност ‘’ Зад Соколовци’’ по КВС землище на с.Ресилово

37

39/14.10.2020

03.11.2020г.

 Й. Д. М.

‘’Еднофамилна жил.сграда’’

Поземлен имот с ид.65365.32.501.,местност ‘’ Герено’’ по КК на гр.Сапарева баня

38

40/14.10.2020

02.11.2020г.

 Щ. К. К.

‘’Сграда от основното застрояване-малкоетажна жил.сграда’’

УПИ /п-л/ V-2574 кв.103 по план на гр.Сапарева баня , с ид65365.601.892 по КК на гр.Сапарева баня

39

41/14.10.2020

03.11.2020г.

В. П.

Г. М. П.

Надстройка над двуетажна жил.сграда

УПИ /п-л/ VI-2618 кв.88 по плана на гр.Сапарева баня с идент.65365.601.362 по плана на гр.Сапарева баня

40

42/14.10.2020

03.11.2020г.

 Ю. В. Ч.

Пристройка към сграда от допълващо застрояване с предназначение гараж с идент.65365.602.1228.2 по КК на гр.Сапарева баня

УПИ/п-л/ II-1137 кв.26 по плана на гр.Сапарева баня , с идент.65365.602.1228 по КК на гр.Сапарева баня

41

43/20.10.2020

14.10.2020г.

 К. Й. Ц.

 С. П. Ц.

‘’Сграда за настаняване на туристи’’

УПИ/п-л/ VI – 2757,2781,’’ За общ.обсл. , кв.110 по плана на гр.Сапарева баня с идент.65365.601.1121 по КК на гр.Сапарева баня

42

44/11.11.2020г.

11.11.2020г.

    Н.Е.Г

‘’Малкоетажни жилищни сгради’’ тип ‘’А’’,тип ‘’Б’’,тип’’В’’.

Поземлен имот с ид.65365.44.67, местност ‘’Янкова нива’’ по КК на гр.Сапарева баня

43

45/11.11.2020г.

20.10.2020г.

  С.И.Я

‘’Едноетажна жилищна сграда’’

УПИ/п-л/ III-1245,кв.20 по плана на гр.Сапарева баня,с ид.65365.602.474 по КК на гр. Сапарева баня

44

46/17.11.2020г.

21.08.2020г./02.11.2020г.

  ‘’Свети Стефан’’ЕООД

Водопроводно отклонение за водоснабдяване с мин.вода ‘’L-144,0м2, на УПИ II-37,кв.92 по план на гр.Сапарева баня

С начало на трасето от шахтов кладенец на КЕИ ‘’Галерията ‘’находище Сап.баня,през УПИ/п-л/ I-за парк,кв.92 по плана на гр.Сапарева баня , с ид.65365.601.324 по КК до УПИ /п-л/ II-37,кв.92 по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.601.326 по КК

45

47/17.11.2020г.

30.09.2020г./03.11.2020г.

  Й.Д.Ж.

  В.Т.Ж.

‘’Двуетажна жилищна сграда’’и’’изгребна яма’’

УПИ /п-л/ I-3050,кв.114 по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.602.705 по КК на гр.Сапарева баня

46

48/02.12.2020

06.10.2020г./05.11.2020г./30.11.2020г.

‘’НГР БИЛД’’ЕООД

‘’Еднофамилна жилищна сграда’’

Поз.имот 65365.35.74,местност’’Над селото’’ по КК на гр.Сапарева баня

47

49/02.12.2020г.

16.10.2020г./05.11.2020г./27.11.2020г.

‘’НГР БИЛД’’ЕООД

‘’Еднофамилна жилищна сграда’’

Поз.имот с ид.65365.35.75 местност ‘’Над селото’’ по КК на гр.Сап.баня

48

50/04.12.2020г.

12.10.2020г./20.10.2020г.

  И.Л.Е.

‘’Двуетажна жилищна сграда’’

УПИ /п-л/ III-29 кв.4 по плана на с.Ресилово

49

51/16.12.2020г.

16.12.2020г.

  Д.В.Д.

‘’Сграда от допълващо застрояване с предн. ‘’Навес за отоплителни материали ‘’и’’Сграда от допълващо застрояване’’ ‘’лятна кухня-барбекю’’

УПИ /п-л/ X-364,кв.82 по плана на гр.Сап.баня с ид.65365.601.522 по кадастралната карта гр.Сап.баня

50

52/16.12.2020г.

16.12.2020г.

  Г.К.К.

Сграда на основното застрояване с жилищно предназначение с h-10м

П.и с идент.65365.32.352 по КК на гр.Сап.баня

51

53/18.12.2020г.

18.12.2020г.

  А.Р.Д.

‘’Двуетажна жилищна сграда’’

УПИ /п-л/ I-1037,кв.30 по плана на гр.Сап.баня с ид.65365.602.348 по КК на гр.Сап.баня

52

54/18.12.2020г.

07.12.2020г.

  М.И.П.

‘’Плътна сграда и Подпорни стени’’

УПИ /п-л/ XXIII-2553 кв.95 по рег.план на гр.Сап.баня , с идент.65365.601.310 по КК на гр.Сапарева баня

53

55/23.12.2020г.

23.12.2020г.

  Р.Й.Т.

‘’Пристройка към малкоетажна жилищна сграда’’

УПИ /п-л/ VII-173,кв.33 по плана на с.Ресилово

54

56/23.12.2020г.

23.12.2020г.

‘’ Ка ПАРК’’

‘’Плътна сграда

П.и. с идент.65365.24.220 по КК на гр.Сап.баня

55

57.23.12.2020г.

23.12.2020г.

‘’НГР БИЛД’’ЕООД

‘’Еднофамилна жилищна сграда 2’’

Поз.имот 65365.35.75 местност ‘’Над селото’’ по КК на гр.Сапарева баня

56

58/29.12.2020г.

20.07.2020г./04.11.2020г./09.12.2020г./16.12.2020г.

  Е.В.Г.

‘’ферма за месодайно говедовъдство и собствен водоизточник

Поз.имот 65365.29.68 местност ‘’Кременик по КК на гр.Сапарева баня

57

59/30.12.2020г.

29.12.2020г.

  А.Д.А.

‘’сграда за допълващо застрояване с предн. Навес за отоплителни материали’’

УПИ /п-л/ IV-1758,кв.58 по плана на с.Сапарево

58

60/30.12.2020г.

16.12.2020г.

  Д.К.К.

‘’жилищна сграда’’

УПИ /п-л/ VI-639,кв.41 с.Ресилово