Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на постановено на 30.04.2020г., Решение № 120, взето по Протокол № 7 от 30.04.2020г. на Общ. съвет гр.Сап. баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на частично изменение на ОУП ,ПУП и ПЗ, касаещ ПИ с идент. 65365.31.49

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.04.2020 година Решение № 120, взето по Протокол № 7 от 30.04.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на:

- Частично изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня одобрен с Решение № 369, взето по Протокол № 30 от 30.11.2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня.

- Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване /ПЗ/

Със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор  65365.31.49, по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня.

 С Възложител „ОМЕГА БИЛД КОНСУЛТ" ЕООД

 

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.