Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед №РД –08 –253 /12.05.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен проект на /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) в обхвата на улица с осеви точки 6-5 по регулационния план на гр.Сапарева баня /ул. „Победа”/

О Б Я В Л Е Н И Е


Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Антон Кирилов Софкин - гр. София, р-н Средец, ПК 1000, ул. Г.С. Раковски №137, ет. 3, ап. 12, че със Заповед № РД - 08 - 253 / 12.05.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на улица с осеви точки 6-5 по регулационния плана на гр.Сапарева баня /ул. „Победа"/, с идентификатор № 65365.602.1050 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, улица с осеви точки 5 - 18 - 17 по регулационния плана на гр.Сапарева баня /ул. „Преспа"/, с идентификатор № 65365.602.1199 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV - 1293, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.628, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III - 1292, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.629, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I - 1290, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.630, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I - 1290, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.630, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III - 1292, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.629, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV - 1293, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.628, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня;  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LХIV - 1294, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.626, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХLIII - 1295, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.625, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

 

Третиращ, както следва:

- Изменение на уличната регулационна линия на улица с осеви точки 6 - 5 по регулационния план на гр.Сапарева баня /ул. „Победа"/, по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1050 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

- Изменение на уличната регулационна линия на улица с осеви точки. 5 - 18 - 17 по регулационния плана на гр.Сапарева баня /ул. „Преспа"/, по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1199 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

 

Съгласно графичната част приложена към горепосочената заповед, с възложител на проекта - Община Сапарева баня.

 

Заповед № РД - 08 - 253 / 12.05.2020 година на Кмета на Община Сапарева баняподлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 дневен срок, считано от изтичане на 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.