НовиниПринтирай

Заповед №РД-08-260/14.05.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за изменение на Заповед №РД-08-196/26.03.2020г. за провеждане на публично оповестен конкурс

ЗАПОВЕД

  № РД- 08-260/14.05.2020г.  

   гр. Сапарева баня

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС;  чл.99, ал.2 и чл.100 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  във връзка със Заповед №РД-08-196/26.03.2020г. и Заповед №РД-08-230/16.04.2020г. на кмета на община Сапарева баня за откриване и провеждане на  публично оповестен конкурс за отдаване под наем на:

 

-Част от имот - публична   общинска   собственост    /АПОС №287/18.08.2016г./  с идентификатор 65365.601.1033 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 28 032 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен селищен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ I - за парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, за обект №1- с площ 8,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект за срок от 5 години.

-Част от имот - публична   общинска   собственост    /АПОС №287/18.08.2016г./  с идентификатор 65365.601.1033 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 28 032 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен селищен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ I - за парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, за обект №2- с площ 8,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект за срок от 5 години.

-Част от имот - публична   общинска   собственост    /АПОС №287/18.08.2016г./  с идентификатор 65365.601.1033 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 28 032 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен селищен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ I - за парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, за обект №3- с площ 8,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект за срок от 5 години.

 

Изменям

 

Заповед №РД-08-230/16.04.2020г.  както следва:

 

 

1. т.10. "Място, ден и час на провеждане на повторен конкурс: 20.05.2020г. /сряда/ от 13:00 часа.

2. На основание чл.85, ал.2 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  с  изменение на Заповед № РД-08-230/16.04.2020г. с настоящата  се изменят и конкурсната документация  и „Обява".

3.  Останалите текстове на Заповед № РД-08-230/16.04.2020г. не се променят.

4. Настоящата ми заповед е неразделна част от Заповед №РД-08-230/16.04.2020г.

 

Контрол по настоящата заповед възлагам на Славчо Коларски - зам.кмет при Община Сапарева баня.

 

Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на община Сапарева баня  и  да се сведе до знанието на Дирекция „ЕПОПФСДХД" за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

-п-заличено на основание чл.2, ал.2,т.5 от ЗЗЛД

 

 

 

 

 

 

 

КАЛИН ГЕЛЕВ

Кмет на Община Сапарева баня

 

 КТ/