Технически услуги > Актове за одобряване на ПУППринтирай

Актове за одобряване на ПУП 2020 година

 

 

AKT

№/ ДАТА

 

ОСПОРЕНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗРАБОТКА

ОБХВАТ

1.

Заповед №РД-08-83/10.02.2020г.

 

Елена Здравкова,

Йордан Маргин, Кирил Маргин и Йордан Джаджаров

ПУП-изменение на ПР и изменение на ПЗ, одобрен  със Заповед №РД-08-517/21.11.2017г. в обхват ПИ 65365.32.6, местност „Герено” по КК на гр.Сап. баня, третиращ:1. ПУП –изменение на ПР, трвтиращ разделянето на ПИ с ид.№65365.32.6 на 4 самостоятелни поземлени имота с проекти идент.№65365.32.501:№65365.32.502; №65365.32.503 и №65365.32.504 по КК;

2. Изменение на ПЗ в обхват ПИ с проектни идент. 65365.32.501;65365.32.502;65365.32.503;65365.32.504 по КК, третиращ промяна  на установената устройствена зона от Жс в жилищно устройствена зона Жм без промяна на предвиденото застрояване за изграждане ана 4 малкоетажни жилищни сгради.

Поземлен имот №65365.32.6, местност „Герено” по КК на гр.Сапарева баня

2.

Заповед №РД-08-51/30.01.2020г.

 

„Абифарма „ ЕООД

Проект на ПУП –Комплексен проект, включващ ПП-измененеи на ПР и ПЗ в обхват УПИ/п-л/ XIV-3163 и  XVI -3163, кв.123, гр.Сап.баня,третиращ обединяването на парцел, промяна на отреждането за Общ. обслужване с цел изграждане на „Аптека и лекарски кабинет”.

УПИ /п-л/XIV -3163 и XVI-3163,кв. 123, град Сапарева баня

3.

Решение №123  взето по Протокол №7/30.04.2020г. на ОбС Сапарева баня

 

„Рила спа енд клуб „ООД

ПУП –изменение на ПР и изменение на ПЗ в обхват ПИ №65365.32.40 и УПИ /п-л/ ,кв.101 по плана на гр.Сапарева баня

Поземлен имот №65365.32.40 ,УПИ/п-л/ V,кв.

4.

Заповед №Рд-08-37/21.01.2020г.

 

Райна Банкова и Димитър Банков

ПУП-изменение на ПР в обхват УПИ/п-л/ III-130,IV-127,XI-128 по плана на гр.Сап. баня с ид.№65365.601.431;№65365.601.430 и №65365.601.432 по КК на гр.Сап.баня,третиращ поставяне в съответствие  с новата вътрешно-регулационна линия между УПИ п-л III-130 и УПИ/п-л/ IV -127,кв. 87 по плана на гр.сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с ид.№65365.601.430 по КК, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между УПИ/п-л/ IV-127 и XI-128,кв.87 по плана на гр.Сап.баня по същ.имотна граница на ПИ №65365.601.430 по КК и отреждане на УПИ-/п-л/ IV-127.кв. 87 „За общ. обслужване „ без промяна на устновената жил. устройствеа зона –Жм.    

УПи /п-ли/ III-130,IV-127,XI-128,кв.87 по плана на гр.Сапарева баня

5.

Заповед №Рд-08-84/10.02.2020г.

 

Община Сапарева баня

ПУп-измененеи на ПР в обхват улица с о.т. 307-280 по плана на гр.Сапарева баня /ул. Паничище”/ с ид.№65365.601.847 по КК на гр.Сап.баня,улица с о.т.280-281 по плана на гр.Сап.баня /ул.Васил Петлешков”/ с ид.№65365.601.853 по КК и УПИ /п-л/ I-253,кв.83 по плана на гр.Сап. баня с ид.№65365.601.534 по КК, третиращ образуване на нов УПИ /п-л/ с проектен № XIV- За трафопост,кв. 63 по плана на гр.Сап. баня с проектен ид.№65365.601.1058 по КК чрез изменение на уличната регулационна линия на улица с о.т. 307-280 ,улица с о.т. 280-281 и изменение на вътрешно-регулационна линия на УПИ /п-л/ I-253 ,кв. 83 ,която да мине по съществуващата имотна граница на ПИ с ид.№65365.601.534 по КК на гр.Сап.баня

Улица с о.т. 307-280/ул. Паничище”/,улица с о.т. 280-281/ул.Васил петлешков”/ и УПИ /п-л/ I-253,кв. 83 по плана на гр.Сапарева баня

6.

Заповед №РД-08-50 от 30.01.2020г.

15.05.2020г.

Решение №2 б.1.2 от Протокол №2 от 30.04.2020г. на ‘’Земеделие’’

 

Румен Йорданов Мавров

ПУП-ПР и ПЗ , п.и65365.32.117, м.’’Над селото ‘’ по КК на гр. Сапарева баня – промяна предназначението на земеделска земя , установяване на жил.зона с малка височина и плътност –Жм с цел изграждане на жилищна сграда ‘’

П.и.65365.32.117 м. ‘’ Над селото ‘’ по КК на гр. Сапарева баня

7.

Заповед №РД-08-51 от 30.01.2020г. Решение №2 , т.I-1 ОТ Протокол №2 от 30.04.2020г.

 

Олег Николов Фарфаров

ПУП-ПР-ПЗ , п.и.65365.32.118 , м. ‘’Над селото’’ по КК на гр. Сапарева баня – промяна предназначението на земеделска земя , установяване на жил.устр.зона с малка височина и плътност – Жм ‘’ Къща за настаняване

П.и.65365.32.118 м ‘’ Над селото ‘’ по КК на гр. Сапарева баня

8.

Заповед №РД-08-147 от 06.03.2020г.

 

Калин Йорданов Цинцийски и Иво Людмилов Гергов

ПУП-ПР в обхват УПИ /п-л/ VII 2757–VII2781 и  VIII-2783 кв.110 по плана на гр. Сапарева баня , образуване на БВ нови УПИ/п-л/  VII 2757–VII2781 и  VIII-2783 кв.110 по плана на гр. Сапарева баня

УПИ /п-л/ VII 2757–VII2781 и  VIII-2783 кв.110 по плана на гр. Сапарева баня

9.

Заповед №РД-148 от 06.03.2020г.

 

Калин Йорданов Цинцийски и Иво Людмилов Гергов

ПУП-изм на ПЗ в обхват ново образувани  УПИ /п-л/ VII 2757–VII2781 и  VIII-2783 кв.110 по плана на гр. Сапарева баня,третиращ отреждането им за ‘’ Обществено обслужване ‘’  с цел изграждане на ‘’ Сгради за обществено обслужване ‘’

УПИ /п-л/ VII 2757–VII2781 ‘’За общ.обсл. и  VII 2757–VII2781 ‘’ За общ.обсл. , кв,110 по плана на гр.Сапарева баня

10.

Решение №121 Протокол №7 от 30.04.2020 на ОБС Сапарева баня

 

Дончо Методиев Николов и Стойка Йорданова Николова

ПУП-ПП изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън урбанизираната теротория – Външно ел. захранване подземен кабел ниско напрежение , за п.и. №65365.32.160 м. ‘’ Турски гробища ‘’ по КК на гр.Сапарева баня

П.и.65365.32.186 по КК на гр. Сапарева баня

11.

Заповед №РД-08-395 , 25.06.2020г.

 

 

ПУП-изменение на ПР , одобрен със заповед №1031/16.07.1982г на Председател на ДаНС  гр.Станке Димитров , в обхвата на урегулирани поземлени имоти , представляващи парцели  I-979 и  XI-979 , кв. 36 по РП на гр.Сапарева баня и двата образувани от Пи с идент.65365.603.393 и 65365.603.569 ; УПИ  II -979 , кв.36 с идент.65365.603.383.

УПИ-I979,ПИ65365.603.393

УПИ XI-979,ПИ65365.603.569

УПИ II -979 , ПИ 65365.603.383 кв.36

12.

Заповед №РД-08-356 , 10.06.2020г.

 

Живко Димитров Живков

ПУП- изменение на ПР , в обхвата УПИ /п-л/  III-2740,2743,2744,2745,2746 – ‘’ За общ.обсл. ‘’ кв.108 по плана на гр.Сапарева баня , третиращ разделяне на  III-2740,2743,2744,2745,2746 – ‘’ За общ.обсл. ‘’ кв.108 по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.601.9 по КК на гр.Сарапева баня на два самостоятелни урег. Поземлени имота:  УПИ/п-л/ III-2740,2743,2744,2745,2746 – ‘’ За общ.обсл. ‘’ кв.108 с проектен ид. 65365.601.1114 по КК ;  УПИ/п-л/ III-2740,2743,2744,2745,2746 – ‘’ За общ.обсл. ‘’ кв.108 с проектен ид. 65365.601.1114 по КК, без промяна на жилищната устр.зона – Жм

УПИ/п-л/ III-2740,2743,2744,2745,2746 – ‘’ За общ.обсл. ‘’ кв.108 по плана на гр.Сапарева баня

13.

Заповед №РД-08-479

05.08.2020г.

 

Георги Стойнев Косовски

ПУП – изменение на ПР и изменение на ПЗ  , в обхват  УПИ /п-л/ IV-552 , кв.65 по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.602.77 по КК , УПИ /п-л/ V-551, кв.65 по плана на гр. Сапарева баня с ид. 65365.602.78 по КК , УПИ VI -548 кв.65 с ид.65365.602.79 по КК , УПИ /п-л/   XII-553 , кв.65 с ид.65365.602.85 по КК  и УПИ /п-л/  XI-550 кв.65 с ид.65365.602.84 по КК  на гр. Сапарева баня , третиращ . 1.ПУП-изменение на ПР , третиращ : -обединаване на   УПИ /п-л/ IV-552 , кв.65 по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.602.77 по КК и  УПИ /п-л/ V-551, кв.65 по плана на гр. Сапарева баня с ид. 65365.602.78 по КК , в един УПИ  IV-551 , 552 кв. 65 по плана на гр.Сапарева баня с проектен ид. 65365.602.1262 ; - поставяне в съответствие  новата вътрешно рег. линия между  УПИ  IV-551 , 552 кв. 65 и  УПИ VI -548 кв.65 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на п.и. с проектен ид.65365.602.1262 по КК на гр.Сапарева баня .

2.ПУП – исм. На ПЗ , третиращ : Запазване на установената жил.устр.зона Жм, и предвиждане на ново свързано застрояване на строеж от допълващото застрояване между новообразувания  УПИ  IV-551 , 552 кв. 65 по плана на гр.Сапарева баня с проектен ид. 65365.602.1262 ,  УПИ /п-л/   XII-553 , кв.65 и  УПИ /п-л/  XI-550 кв.65 с ид.65365.602.84 по плана на гр. Сапарева баня с ид.65365.602.84 по КК

УПИ /п-л/ IV-552 V-551, XII-553 , XI-550 , КВ.65 ГР.Сапарева баня

14.

Заповед №РД-08-478

05.08.2020г.

 

Иванка Илиева Стаменова,Елка Георгиева Чучуганова,Илия Василев Чучуганов,Лили Вас.Белчинска,Иван Ник.Чучуганов,Спасуна Ник.Чучуганова

ПУП – изменение на ПР , в обхвата поземлен имот с ид.№65365.32.163 , местност ‘’ фитиш дере ‘’ по КК на гр.Сапарева баня , третиращ разделянето на гореписания поз.имот на три самостоятелни поземлени имота , с шроектни ид. №65365.32.452 , №65365.32.550 и 65365.32.551 по КК на гр.Сапарева баня , без промяна на установената устр.зона Жм

Поземлен имот №65365.32.163 местност ‘’фитиш дере ‘’ по КК на гр. Сапарева баня

15.

Заповед №РД-08-573

30.09.2020г.

 

‘’Рила Спа Енд Клуб’’ ООД

ПУП-изменение на ПР и изменение на ПЗ  , за включване в регулацията на гр.Сапарева баня на поз.имот №65365.32.40 по КК на гр.Сапарева баня , за който има действащ ПУП-ПР и ПЗ и включване в регулацията на гр.Сапарева баня на поземния имот с ид. №65365.32.526 по КК на гр.Сапарева баня , третиращ :

1.ПУП-ПР , третиращ обединяване на п.и. №65365.32.40 по КК на гр.Сапарева баня , поземлен имот с ид. №65365.32.526 по КК ,  УПИ-V , кв.101 по рег. план на гр. Сапарева баня,с проектен ид .№65365.601.1105 (образуван от п.и. с ид.65265.601.242 , №65365.32.40 и №65365.32.526) по КК на гр.Сапарева баня

-промяна на отреждането на новообразувания поз.имот с проектен номер V , кв.101 по рег.план от ‘’За жилищно строителство ‘’ в ‘’За обществено обслужване ‘’

-запазване на установената устр.зона на новообразувания  УПИ-V , кв.101 – Жм и промяна на пределно допустимите стойности на параметрите на застрояване , без промяна на предвиденото застрояване за изпращане на ‘’ една малкоетажна къща за настаняване на туристи ‘’

Поз.имот 65365.32.40 , поз.имот 65365.40.526 УПИ-V , кв.101 по рег. план на гр. Сапарева баня

16.

Заповед №РД-08-556

23.09.2020г.

 

‘’Котлоремонт’’ЕООД

ПУП – изм. На ПЗ , в обхват п.и №65365.31.28 , местност ‘’ Горнио герен ‘’ по КК на гр.Сапарева баня , третиращ промяна на установената устройствена зона Жм със средна височина и плътност в Жм , без промяна на предвиденото застрояване за изграждане на ‘’две малкоетажни къщи за настаняване на туристи ‘’

Поз. Имот №65365.31.28 местност ‘’ Горнио герен ‘’ по КК на гр. Сапарева баня

17.   

Решение №178,взето по протокол№11 от 30.09.2020 на ОБС Сапарева баня

 

‘’Лавър 2015’’ЕООД

ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура водопроводно отклонение за захранване с минерална вода и водопроводно отклонение за захранване с питейна вода на п.и.65365.35.10,м.’’Чепяковата’’ по КК на гр.Сапарева баня

П.и №65365.35.99 ,65365.35.193,65365.35.211 и 65365.35.212 по КК на гр.Сапарева баня

18.

Зап.№РД-08-636

04.11.2020г.

 

Радослав Венциславов Мандев

ПУП-изменение на ПЗ в обхват УПИ/п-л/ II-1213,кв.22 по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.602.432,по КК на гр.Сапарева баня ,УПИ/п-л/ I-1214 ,кв.22 по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.602.433 и №65365.602.434 по КК и УПИ/п-л/ XII-1210,1211,кв.22 по плана на гр.Сапарева баня с ид.№65365.602.435 и 65365.602.436 по КК ,третиращ запазване на установената устр.зона,с малка височина и плътност Жм и предвиждане на ново свързано застрояване на сгради от допълващото застрояване между УПИ /п-л/ II-1213;1214;XII-1210;1211,кв.22 по плана на гр.Сапарева баня

УПИ /п-л/ II-1213

УПИ /п-л/ I-1214

УПИ /п-л/ XII-1210,1211 кв.22 гр.Сапарева баня

19.

Заповед №РД-08-689 от 21.12.2020г.

 

Георги Владимиров Марков и Йордан Вл.Марков

ПУП – изм. на ПР в обхват УПИ /п-л/ XLIV-1294,кв.3А по плана на гр.Сап.баня с ид.№65365.602.626 по КК на гр.Сап баня. УПИ /п-л/ XLIII-1295-‘’3А по плана на гр.Сап.баня с ид.№54354.602.625 по КК на гр.Сап.баня , УПИ /п-л/ VI-1296 кв.3А по плана на гр.Сап.баня с ид.65365.602.1179 по КК , УПИ /п-л/ V-1294 , кв.3А по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.602.627 по КК на гр.Сап.баня,УПИ /п-л/ IV-1293 , кв.3А по плана на гр.Сап.баня с ид.65365.602.628 по КК третиращ: Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия м/у XLIV-1294 кв.3А по плана на гр.Сап. баня и УПИ /п-л/ XLIII-1295-за общ.обсл по плана на гр.Сап.баня по съществуващата имотна граница на поз.имот с ид.65365.602.626 по КК.

-Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между УПИ /п-л/ XLIV -1294 , VI-1296 кв.3А по плана на гр.Сап.баня , по същ.имотна граница на 65365.602.626.

-Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между УПИ /п-л/ XLIV -1294 , VI-1294 кв.3А по плана на гр.Сап.баня , по същ.имотна граница на 65365.602.626 по КК.

-Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между УПИ /п-л/ XLIV -1294 , VI-1293 кв.3А по плана на гр.Сап.баня , по същ.имотна граница на 65365.602.626 по КК

 

УПИ /п-л/ XLIV-1294

УПИ /п-л/ XLIII-1295

УПИ /п-л/ VI-1296

УПИ /п-л/ V-1294

УПИ /п-л/ IV-1293

Кв.3А по плана на гр.Сапарева баня

20.

Решение№205 от Протокол№13 от 29.10.2020г.

 

‘’ДАКО 15’’ЕООД

ПУП-парцеларен план /ПП/ за елемент на техн.инфраструктура извън границите на урб.територия-водопроводно отклонение сондаж №1 на строеж ‘’Сграда за обществено обслужване с предн. ‘’Ресторант’’’’Басейн 1 и 2 ‘’, находящ се в УПИ с ид.№65365.35.107, местност ‘’фръчковица’’ по КК на гр.Сапарева баня в обхват на п.и. с ид. №65365.35.99 и №65365.35.193 по КК на гр.Сап.баня

П.и №65365.35.107

П.и №65365.35.99

П.и №65365.35.193 по КК на гр.Сап.баня

21.

Заповед№РД-08-635 от 04.11.2020г.

 

Станко Николов Симеонов

ПУП-ПР И ПЗ в обхват поз.имот с ид.65365.33.248 местност ‘’ зад Гюргево’’ по КК на гр.Сап.баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за незем. Нужди,установяване на жил.устр.зона с малка височина и плътност Жм с цел изграждане на ‘’Една малкоетажна жил.сграда’’

Поз.имот с ид. №65365.33.248 местност ‘’Зад Гюргево’’ по КК на гр.Сапарева баня

22.

Решение №225 от Протокол №16 от 30.12.2020г.

 

‘’Германея’’ООД

ПУП-ПП канализационно отклонение за отвеждане на отпадните води от МВЕИ ‘’Джерман’’ в обхват п.и.№65365.210.24 ,65365.210.882 и 65365.210.995 по КК на гр.Сапарева баня

П.и с ид. №65365.210.24;65365.210.337;65365.210.882 и 65365.210.995м ‘’ Рила’’ по КК на гр.Сап.баня

23.

   

 

   

24.

   

 

   

25.

   

 

   

26.

   

 

   

27.

   

 

   

 

28.

   

 

   

 

29.