Технически услуги > Актове за одобряване на ПУППринтирай

Актове за одобряване на ПУП 2019 година

 

AKT

№/ ДАТА

 

ОСПО

РЕН

ВЪЗЛОЖИ-ТЕЛ

РАЗРАБОТКА

ОБХВАТ

.1

Заповед №РД-08-82/25.02.2019г.


Р. Т

и

К. Т

ПУП-изменение на ПР в обхвата

на УПИ /п-л/ ХХ-109,кв.86 по

плана на гр.Сапарева баня с идент.№65365.601.953 по КК на гр.Сап.

баня, третиращ разстоянието между 2 самостоятелни УПИ/п-л/ ХХ-109 и ХХIII109,кв. 86 по плана на гр.

Сапарева баня

УПИ /п-л/ XX -109,кв. 86

по плана на гр.Сапарева баня

2.

Заповед №РД-08-101/

05.03.20219г.


„Рила Спорт" АД

ПУП-изменение на ПР и ПЗ

в обхвата на УПИ /п-л/ ХХ-109,кв.20 по   по рег.план на село Паничище, третиращ разстоянието между 2 самостоятелни УПИ,запазване на застрояването и частично изменение с цел осигуряване на необходимите отстояния от новопредвидените вътрешно регулационни линии

УПИ /п-л/ , парцел I,

кв.20 село Паничище

3.

Заповед №РД-08-100/

05.03.2019г.


„Рила Спорт" АД

ПУП-изменение на ПР и ПЗ в обхвата на УПИ /п-л/ I, кв.15 по   по планa на село Паничище, третиращ разстоянието между 2 самостоятелни УПИ,запазване на застрояването и частично  изменение

 УПИ /п-л/ , парцел I,

кв.15 село Паничище

4.

Заповед № РД-08-116/

13.03.2019г.


Б.П.

К. Й.

ПУП-изменение на ПЗ  в обхвата на УПИ /п-л/ VI-2228, кв.3 по  рег. план на село Сапарево, третиращ разстоянието между 2 самостоятелни УПИ 

 УПИ /п-л/ , парцел VI,
кв.2224 по плана село

Сапарево

5.

Заповед № РД-08-92/

28.02.2019г.


Й. П.

Д. П.

ПУП-изменение на ПР в обхвата на УПИ /п-л/ VII-2184 и 2186,кв.6 по плана на село Сапарево, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между УПИ /п-л/ VII-2184,кв. 6 и УПИ /п-л/ VI-2186 по плана на село Сапарево по съществуваща имотна граница между имоти с планоснимачни номера 2184 и 2186 по плана на село Сапарево

 УПИ /п-л/ , парцел VII,
кв.2184 и УПИ /п-л/ VI-218,
кв. 6 по плана село Сапарево

6.

 Заповед № РД-08-93/28.02.2019г.


        З.Д.

ПУП-изменение на ПР в обхвата на
УПИ /п-л/ VI-447, V-448,VII-446,
XII-446 и VIII-446, кв.62 гр.Сапарева
баня с идент. Съответно 65365.601.194;
65365.601.193; 65365.601.195; 65365.601.196;
65365.601.197 по КК на гр.Сапарева баня,
третиращ поставяне в съответствиес новата
вътрешно-регулационна линия между:
-УПИ VI- 447 и V-448,кв. 62 по плана на
гр. Сапарева баня по същ. имотна граница
на ПИ с ид.№ 65365.601.194;
-УПИ VI- 447 и V-446,кв. 62 по
плана на гр. Сапарева баня по
същ. имотна граница на ПИ
с ид.№ 65365.601.194;
-УПИ VI- 447 и V-446,кв. 62 по плана
на гр. Сапарева баня по същ.
имотна граница на ПИ с ид.№ 65365.601.194;
-УПИ VI- 447 и V-446,кв. 62 по плана на
гр. Сапарева баня по същ. имотна
граница на ПИ с ид.№ 65365.601.194;

 УПИ /п-л/ , парцел VI-447,
V-448, VII-446, XII-446 и
VIII -446 , кв.62 с идент.
№65365.601.194, 65365.

601.193,
65365.601,195,
65365.601.196,65365.601.197
по КК на гр.Сапарева баня

7.

Заповед № РД-08-93/

28.02.2019г.


Oбщина Сапарева баня

ПУП-изменение на ПР в обхвата на УПИ /п-л/ IV-за баня и поликлиника, третиращ разделянето му на 2 самостоятелни УПИ /п-л/  IV-за баня и поликлиника и ХII -за общ.обслужване,кв. 126 по плана на град Сапарева баня

 УПИ/п-л/ IV- за баня и
поликлиника,кв.126 по
плана на гр.Сапарева баня

8.

 Заповед № РД-08-115/11.03.2019г. 

 

 Община Сапарева баня 

 ПУП-ПР и ПЗ в обхват ПИ 65365.24.25,м. Физолница по КК на гр. Сапарева баня,третиращ помяна на предназначението на земеделска земя за собствени нужди, установяване на рекреационна устройствена зона за друг вид рекреации -ОД с цел изграждане на „Спортен комплекс" 

 ПИ с ид.№65365.24.25,
м. Физолница по КК
на гр.Сапарева баня

9.

 Решение №637 взето по
Протокол №50 от 30.05.2019г.
на ОбС Сапарева баня

 

 Община Сапарева баня

 ПУП- ПП за изграждане на  сегмент на техническата инфраструктура извън урбанизираната територия -канализационен клон с дължина 330.40м. 

 ПИ 65365.35.4;65365.35.11;
65365.35.14;65365.35.37;
65365.35.39;65365.35.67;
65365.35.71;65365.35.98;
65365.35.99;65365.35.181;
65365.35.184;65365.35.193;
65365.35.211 и 65365.35.213
по КК на гр.Сапарева баня

10.

Заповед № РД-08-102/05.03.2019г.

Решение №5 от Протокол №5 от 27.06.2019г


        П.С.

ПУП- ПР и ПЗ в обхвата на ПИ 026058м. Герено по КК на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението

на земеделската земя за собствени неземеделски нужди,установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм с цел изграждане на е   дна малкоетажна жилищна сграда и една сграда от доп. застрояване с предназначение -гараж

 ПИ 02605,м. герено по
КК на гр.Сапарева баня

11.

Решение №647 от Протокол №51 от 27.06.2019г.


        С.В.

ПУП- ПП за елемент на техн. инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за изграждане на външно ел. захранване и водопроводно отклонение за захранване с питейна вода на Еднофамилна жилищна сграда в ПИ 026164 в з-ще Ресилово в обхвата на ПИ 026229,026275,026154,026153 и 026159 в з-ще Ресилово

 ПИ 026229,026275,026155,
026154,026153 и 026195
в землище Ресилово

12.

Решение №645 от Протокол
№51 от 27.06.2019г.


„Лавър 2015" ЕООД,
„Акод 15" ЕООД
„НЕК извора" ЕООД

ПУП- ПП за елемент на техн.
инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия за
изграждане на външно ел. захранване
на ПИ 65365.35.107;65365.35.181;
65365.35.10 и 65365.35.14 в землище
на гр.Сапарева баня, в обхвата на ПИ 65365.35.79;65365.35.95;65365.35.212;
65365.35.193 и 65365.210.1011

ПИ 65365.35.79;

65365.35.95;

65365.35.212;

65365.35.193
и 65365.210.1011

по КК на
гр.Сапарева баня

13.

Заповед № РД-08-459/
11.07.2019г.


        Г. Я.

ПУП- Работен устройствен план
/РУП/ в обхвата на УПИ /п-л/
II-2710,2711 и III -2708,2709
кв.105 по плана а гр.Сапарева
баня простиращ оределяне на
разстояние между същ. масивна
жилищна сграда в УПи /п-л/
III - 2708,2709 кв.105 и
новопрведвидена малкоетажна
жил.сграда в УПИ/п-л/
II-2710,2711 и III -2708,2709
кв.105 по плана на гр.Сапарева баня

УПИ /п-л/ III-2708,2709 и
УПИ /п-л/ II -2710,2711,
кв. 105 по плана на гр.Сапарева баня

14.

Заповед № РД-08-16/
18.01.2019г.


         В.В.

 ПУП,ПР и ПЗ в обхвата на
ПИ 02004,м. Киразлъко по
КВ на землище Ресилово,
третиращ промяна
предназначението на
земеделска земя за
собствени неземеделски
нужди, установявне на
жилищна устройствена зона
с малка виочина и плътност
-Жм с цел изграждане на
Къщи за нстаняване за туристи

ПИ 020004,м. Киразлъко,
КВС з-ще село Ресилово

15.

 

Заповед № РД-08-460/
11.07.2019г.


„БМЛ Инвест 2014" ООД

ПУП - изменение на ПЗ в обхвата
на УПИ /п-л/ XXII-за учебно
развойна база на МЕЗ ,кв.31
по плана на гр.Сапарева баня
и УПИ /п-л/ XXI -за детска
площадка, кв.31 с идент.
№65365.602.372 и 65365.602.1057
по КК на гр.Сапарева баня,
изменение на ПР-поставяне в
съответствие новата
върешнорегулационна линия
по същ. имотна граница на
ПИ 65365.602.372-Промяна на
отреждането му от „За учебно
пробойна база на МЕЗ" в „За
обществено обслужване",изменение
на ПЗ и установяване на жилищна
устр. зона-Жм с цел изграждане
на „Хотел с ресторант и покрит
плувен басейн"

УПИ /п-л/ XXII -1016 за учебно
развойна база на МЕЗ и
УПИ /п-л/ XXI- За детска
площадка,кв.31 по плана на
гр.Сапарева баня

16.

 

Заповед № РД-08-723/
11.07.2019г.


Дирекция
„Национален парк Рила"

ПУП- СПУП в обхавата на
ПИ 65365.210.1019, н.
Рила по КК на гр.Сапарева
баня, третиращ установяване
на рекреационна устройствена
зона за курорт и доп. Дейности
-Ок с цел изграждане на Контролно
-информационен пункт "7-те Рилски езера"

ПИ 65365.210.1019,м.
Рила по Кадастралната
карта на гр.Сапарева баня

17.

 

Решение №690 от Протокол
№54 от 19.09.2019г.


„Клаве" ЕООД

ПУП- ПП в обхавата на ПИ
65365.24.622 и 65365.60.1
по КК на гр.Сапарева баня
за изграждане на елемент на
техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната
територия - външно ел. захранване
- ниско напрежение за захранване
на ПИ 65365.24.216, м. Сиракова
круша по КК на гр. Сап. баня

ПИ 65365.24.622 и
65365.24.601 по
Кадастралната карта
на гр.Сапарева баня

18.

Заповед № РД-08-690/
11.07.2019г., влязло
в сила на 22.07.2019г.
Решение №5 от Протокол №5
от 27.06.2019г.

 

       Б. И.

ПУП-ПЗ и ПР в обхват ПИ
65365.32.188, м. Герено по
КК на гр. Сапарева баня -
промяна на предназначението
на земеделската земя за собствени
неземеделски нужди, установяване
на жил. устройствен зона с малка
височина и плътност, Жм. с
цел изграждане на „Къща за
настаняване на туристи"
ПУП - ПЗ и ПР в обхват ПИ
65365.32.188
, м. герено по КК на гр.Сапарева
баня, промяна на предназначението
на земеделската земя за собствени
нужди, установяване на жил.
устройствена зона с малка височина
и плътност,Жм. С цел изграждане
на „Къща за настаняване на туристи"

ПИ 65365.32.188 ,
м.Герено по КК на
гр.Сапарева баня

19.

Заповед № РД-08-407/20.06.2019г.
, влязло в сила на 28.11.2019г.
Решение №7 от Протокол №7
от 31.10.2019г.


       В. К.

ПУП - ПЗ и ПР в обхват ПИ
65365.32.188, м. герено по
КК на гр.Сапарева баня,
промяна на предназначението
на земеделската земя за
собствени нужди, установяване
на жил. устройствена зона с
малка височина и плътност,Жм.
С цел изграждане на „Къща за
настаняване на туристи"

ПИ 65365.32.188 ,м.
Герено по КК на гр.
Сапарева баня

20.

Заповед № РД-08-90/
27.02.2019г.


„Котлоремонт „
ЕООД, гр. Дупница

ПУП -изменение на ПР в
обхват УПИ/п-л/ VI, кв.
102 по плана на гр.Сапарева
баня с из.№ 65365.601.390
по КК на гр.Сап. баня, УПИ
/п-л/ VII, кв. 102 по плана
на гр.Сап. баня с ид. №65365.
601.388 по КК , УПИ /п-л/ ХI-
2526 ,кв. 102 с ид. №65365.601.
388 по КК, УПИ /п-л/ V-2527,кв.
102 по плана на гр.Сап. баня,
с ид.№ 65365.601.392 по КК и
УПИ /п-л/ XII -2572, кв. 102
по плана на гр.Сап. баня с ид.
№65365.601.391 по КК на гр.Сапарева
баня, третиращ както следва:
-поставяне в съответствие вътрешно

-регулационните линии по същ.имотна
граница на поземлен имот с ид.
№65365.601.390 по КК на гр.Сап. баня
-промяна на отреждането на
новообразувания УПИ /п-л/ VI, кв. 102
по плана на гр.Сап. баня с ид.№
65365.601.390 по КК от „За жилищно
строителство „ в „За обществено
обслужване"
-запазване на установената уст.
зона -Жм.

УПИ/ п-л/ VI,VII,XI-2526,
V-2527,XII-2572,кв. 102
по плана на гр.Сапарева
баня с ид.№ 65365.601.390;
65365.601.389;
65365.601.388;65365.601.392
и 65365.601.391 по КК на
гр.Сапарева баня

21.

Заповед № РД-08-47/
01.02.2019г.


„Томо строй"
ЕООД

ПУП-ПР и ПЗ в обхват поземлен
имот с ид.№ 65365.24.2 -
„За общ. обслужване", местност
„герено" по КК на гр.Сапарева
баня, третиращ промяна
предназачението на земеделска
земя за неземеделски нужди,
установяване на Смесена общестено
-обслужваща зона- Соо с цел
изграждане на „Басейни за
обществено ползване със сграда
за обслужването им"

ПИ №65365.4.2 „
За обществено обслужване" ,
местност Герено по КК на
гр.Сапарева баня

22.

Заповед №
РД-08-89/27.02.2019г.


       E. К.

       К. К.

ПУП- измененение на
ПР в обхват УПИ/п-л/ I-313,
кв. 76 по плана на гр.Сапарева
баня с ид. № 65365.601.609 по
КК и УПО /п-л/ XIX-317, кв.76
по рег. план на гр.Сапарева баня
с ид№65365.601.607 по КК на гр.
Сап. баня, третиращ както следва:
-поставяне в съотвествие новата
вътрешно регулационна линия на
съществуващата имотна граница ;
-разделяне на новообразуван
УПИ/ п-л/ -313, кв.76 по плана
на гр.Сап. баня на 2 самостоятелни
ПУИ имота, представляващи парцели:
- УПИ /п-л/ I-313, кв. 76 по рег.
план на гр.Сап. баня с ид. №65365.
601.1061 по КК на гр.Сап. баня с
площ 260кв.м. - УПИ /п-л/XX-313,
кв. 76 по рег.
план на гр.Сап. баня с ид.
№65365.601.1061 по КК на
гр.Сап. баня с площ 303кв.м.

УПИ/ п-л/ -313, II-317, XIX -314,
кв. 76 по плана на гр.Сапарева баня с ид.№ 65365.601.1061 и 65365.601.1062, № 65365.601.609; №65365.601.607 по
КК на гр.Сапарева баня

23.

Заповед № РД-08-408/
19.06.2019г.


       К.Т.
       М. В.
       Й.Г.

ПУП - План за регулация
(ПР) и План за застрояване
(ПЗ) в обхват поземлен имот
с номер №000073, местност
"Зад СОКОЛОВЦИ" по Картата
на възстановената собственост
землището на с.Ресилово,
третиращ промяна на
предназначението на земеделска
земя за собствени неземеделски
нужди, установяване на жил.
зона с малка височина и плътност
-Жм с цел изграждане на „Три
малкоетажни жилищни сгради"

ПИ с №000073 ,местност
„Зад соколовци" по КВС
на село Ресилово

24.

Заповед № РД-08-726/06.11.2019г.


        Д.З.

(ПУП) - изменение на
План за застрояване (ПЗ),
одобрен със Заповед №106/
11.03.2014 година на Кмета
на Община Сапарева баня,
в обхват поземлен имот
с идентификатор 65365.31.63,
местност "Горнио герен", по
Кадастралната карта на
гр.Сапарева баня, Община
Сапарева баня, третиращ промяна
на установената устройствена
зона -Жс в Жилищна устройствена
зона - Жм без промяна на предвиденото
застрояване за изграждане на
„Една малкоетажна къща за
настаняване на туристи".

ПИ с идент. 65365.31.63,
местност „Горнио герен" по КК на гр.Сапарева баня

25.

Заповед № РД-08-601/25.09.2019г.


       И. С.
       Е. Ч.
       И. Ч.
       Л. Б.

        И.Ч.

        С. Ч.

(ПУП) - План за регулация
(ПР) и План за застрояване
(ПЗ) в обхват поземлен имот
с идентификатор №65365.32.163,
местност „Фитиш дере" по
Кадастралната карта на гр.
Сапарева баня, третиращ промяна
предназначението на земеделска
земя за собствени неземеделски
нужди, установяване на жилищна
устройствена зона с малка
височинаи плътност - Жм,
с цел изграждане
на „Три малкоетажни жилищни
сгради"

ПИ с идент. 65365.32.163,
местност „Горнио герен"
по КК на гр.Сапарева баня

26.

Заповед № РД-08-602/25.09.2019г.


         П.И.

ПУП- ПР и ПЗ в обхват поземле имотс №026168,местност
" Над селото" по КВС землищетона село Ресилово,
третиращ промяна предназначението на
земеделска земя за собствени
неземеделски нужди, височина и плътност- Жм с цел изграждане на „Една малкоетажа  жилищна сграда"

Поземлен имот с №
026168,местност
„Над селото" по КВС
на с.Ресилово

27.

Заповед № РД-08-772/
06.11.2019г.


       К. Н.

ПУП- ПР и ПЗ в обхват
поземлен имот с № 65365.24.650
,местност Физолница по КК на
гр. Сап. баня,третиращ промяна
предназначението на земеделска
земя за собствени неземеделски
нужди, установяване на жилищна
устройствена зона с малка височина
и плъност Жм с цел изграждане
на сграда за обществено
обслужване с предназначение

Поземлен имот с №
65365.24.650,местност
„Физолница" по КВС на
с.Ресилово

28.

Заповед № РД-08-725/
06.11.2019г.


       Н. П.

ПУП- ПР и ПЗ в обхват поземлен имот
с № 65365.36.78 , местност „Кузни бунар" по КК гр. Сап. баня,
третиращ промяна предназначението
на земеделска земя за собствени
неземеделски нужди, установяване на
жилищна устройствена зона с малка
височина и плъност -Жм с цел изграждане „Къща за настаняване на туристи"

ПИ с идент. № 65365.36.78,
местност „Кузни бунар" по
КК гр. Сап. баня

29.

Заповед № РД-08-737/
07.11.2019г.


        Х.К.

ПУП- ПР и ПЗ в обхват
УПИ /п-л/ III-251,кв.
83 по плана на гр.Сап.
баня 65365.601.531 по
КК, УПИ XII-255, кв.
83 по плана на гр. Сап.
баня с ид. № 65365.601.
536 по КК, УПИ /п-л/ XIII
-254,кв. 83 по плана на
гр.Сап. баня с ид.№
65365.601.535 по КК и
УПИ /п-л/ II-252,кв. 83
по плана на гр.Сап. баня
с ид.№65365.601.533 по КК,
третиращ както следва:
-Поставяне в съответствие
новата вътрешно рег. линия
между УПИ III-251 и IV -250,
кв. 83 по плана на гр.Сапарева
баня по съществуващата имотна
граница на ПИ с ид.№ 65365.601.
532 по КК на гр.Сапарева баня
-Поставяне в съответствие
новата вътрешно рег. линия
между УПИ /п-л/ III-251 и
ХII-255,кв. 83 поп плана на
гр. Сап. баня по съществуващата
имотна граница на ПИ №65365.601.
532 по КК
-Поставяне в съответствие новата
вътрешно рег. линия между УПИ
/п-л/ III-254, кв. 83 по плана
гр.Сапарева баня по същ. имотна
граница на ПИ 65365.601.532
-Поставяне в съоветствие новата
вътрешно рег. линия между УПИ/п-л/
III-251 и II-252, кв. 83 по плана
на гр.Сапарева баня по същ. имотна
граница на поземлен имот №65365.
601.532 по КК на гр.Сап.баня;
-Запазване на установената жил. устойствена зона-Жм

УПИ /п-л/ III-251, IV-250,
XIII-254,XII-255,II-252,кв. 83
по плана на гр.Сапарева баня