Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение на Протокол №7/30.04.2020г. на заседание на ОбС Сапарева баня

 

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германея" №1, телефони : 0707/ 2- 33-78 ; 0889/ 548 369 ; e-mail : obc_sbanya@abv.bg

                                              

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.49, ал.1, т.7 и чл. 49, ал.6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 96


Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си физическите лица с постоянен адрес Община Сапарева баня, които не са търговци  за лична употреба, без право на продажба да закупуват остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното освидетелстване от Общинска горска територия по утвърден ценоразпис за физически лица по Решение № 75 от Протокол №9/28.04.2016 г.на Общинския съвет Сапарева баня, със следните количества по подотдели, както следва:

 

         Отдел 58 „в" с лежаща маса: едра строителна дървесина: бук - 11 куб.м, дърва: ела - 20 куб.м, бук  - 92,50 куб.м, ива - 71 куб.м;

            Отдел 60 „б" с лежаща маса: едра строителна дървесина: ела - 69,27 куб.м, дърва: бук - 19 куб.м, ива - 2 куб.м;

             Отдел 161 „а" с лежаща маса: средна строителна дървесина: смърч - 3 куб.м, дърва: бял бор - 11,92 куб.м, ела - 1 куб.м;

              Отдел 97 „г" с лежаща маса: едра строителна дървесина: смърч - 41,06 куб.м, ела - 3 куб.м, бяла мура - 29,64 куб.м;

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.10, ал.1, т.1 и чл.12, ал.1, т.1 Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 97

 

 І. Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за провеждането на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на  Добив /сеч, извоз и рампиране/ на временен склад на прогнозни количества дървесина,  ремонт  и поддръжка на път до и в обекта за подотдели със следните количества стояща и лежаща маса:

Подотдел 21-ж

Лежаща маса по сортиментен лист: дърва: зимен дъб - 274 пл. куб.м, бук - 25 пл. куб.м, цер - 28 пл. куб.м., габър - 33 пл.куб.м.;

Подотдел 22-в

Лежаща маса по сортиментен лист: дърва: зимен дъб - 245 пл. куб.м, благун - 57 пл. куб.м, цер - 134 пл. куб.м.;

 С единична цена за добив е както следва:

21 лв. без ДДС за 1 куб.м строителна дървесина;

25 лв. без ДДС за 1 пл. куб.м дърва;

И разходи за ремонт  и поддръжка на път до и в обекта   4 000 лв. без ДДС

  ІІ. Отдаване на добита дървесина съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в подотдел 21-ж, 22-в по следните начини:

1. Продажба по ценоразпис на дървесина, съгласно Решение №75 от Протокол №9/28.04.16 г. на добита дървесина от временен склад в подотдел 21-ж, 22-в;

Ползване на дървесина съгл. чл.193, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за горите, съгласно, който се заплащат  разходите за добив.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т. 12 и във връзка с чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 98

 

1.Общински съвет Сапарева баня приема Програма за управление на Община Сапарева баня за срока на мандат 2019 - 2023 г.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21,ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.99а от Закона за движение по пътищата, чл.79 от АПК, чл.26 и чл.28  от ЗНА

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 99

1.Общински съвет Сапарева баня приема Наредба за изменение на Наредба за организация на движението на територията на община Сапарева баня, както следва:

§1.  Изменя  Приложение №4, както следва:


ПРИЛОЖЕНИЕ No4 (към чл.33, ал.5 от Наредбата)

КРИТЕРИИ  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИ ЛИЦА, ПРИ ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ В ЗОНАТА ЗА КРАТКОВРЕМЕННО  ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ И  ПАРКИНГИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САПАЕРАВА БАНЯ

1. Лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата го среда би могла да възпрепятства  неговото пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на което медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто, както и на деца до 16 годишна възраст с трайно намалена работоспособност с 50% и над 50% определени от ТЕЛК/НЕЛК;

2.  Лица  с  ІІІ=ти  и  по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с определени над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК,  ТЕЛК и НЕЛК.

3. Лица с белодробни заболявания с ІІ=ра и по висока степен на хронична дихателна недостатъчност и определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.

4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90%/деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни заболявания, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.

5. Кметът на Община Сапарева баня назначава комисия за разглеждане  на  подадените заявления.

           а. Правилата за работа на комисията се утвърждават със заповедта за назначаването й.

б. Комисията по преценка призовава правоимащото лице или заедно с неговия родител, настойник или попечител, да присъстват на нейни заседания, с цел даване на пояснения за изясняване на случая.

Настоящата  Наредба за изменение на Наредба за организация на движението на територията на община Сапарева баня влиза в сила от датата на нейното приемане от Общински съвет-Сапарева баня.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21,ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.99а от Закона за движение по пътищата, чл.79 от АПК, чл.26 и чл.28  от ЗНА

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 100


I.Общински съвет Сапарева баня приема Наредба за изменение на Наредба за издаване на  карти за преференциално паркиране на пътни превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Сапарева баня, както следва:

§1.  Изменя чл.3, ал.5 от Наредба за издаване на  карти за преференциално паркиране на пътни превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Сапарева баня, като след изменението придобива следния вид:

Заявители на услугата могат да бъдат:

1. Лицата  за които ще се отнасят картите за преференциално паркиране - отговарят на изискванията на чл.33., ал.5  от  Наредба за организация на движението на територията на община Сапарева баня:

 • Лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата го среда би могла да възпрепятства неговото пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на което медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто, както и на деца до 16 годишна възраст с трайно намалена работоспособност с 50% и над 50% определени от ТЕЛК/НЕЛК;
 • Лица с ІІІ=ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с определени над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК;
 • Лица с белодробни заболявания с ІІ=ра и по висока степен на хронична дихателна недостатъчност и определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК;
 • Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90%/деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни заболявания, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК./;

2. Законните им представители;

      3. Трети лица с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа (извън случаите по чл. 18, ал. 1 от АПК);

§2. Изменя чл.4, ал.1 от Наредба за издаване на  карти за преференциално паркиране на пътни превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Сапарева баня, като след изменението придобива следния вид:

За издаване на Карта  за преференциално паркиране на ППС за паркиране на местата, определени за превозните средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране по чл. 99а от Закона за движение по пътищата, лицата с увреждания трябва да са с постоянен и/или настоящ адрес в община Сапарева баня, като същите подават заявление до кмета на общината. За деца с определен вид/степен на увреждане, заявлението се подава от законния представител.

           §3. Изменя чл.4, ал.2 както следва:

         Към заявлението лицата по ал.1  прилагат:

1) Лична карта и документ за настоящ адрес (ако е приложимо) на лицето подаващо искането, като данните от документите се сверяват и след това се връщат;

2) Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документи и се връща;

3)Копие на регистрационен талон на МПС (ако е приложимо);

4) Актуална цветна снимка с размери 3,5 на 4,5см. - 1 брой;

5) Копие от нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава от лицето с увреждания, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документи и се връща;

6) Удостоверение за раждане (за малолетни или непълнолетни) - копие и оригинал (за сверяване);

7) Документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо) - копие и оригинал (за сверяване);

8) По преценка се прилагат допълнителни медицински документи, доказващи, че заявителят отговаря на критериите на чл. 33 от  Наредба за организация на движението на територията на община Сапарева баня и Приложение №4 към наредбата.

§4. Изменя  Приложение №2, както следва:


Приложение №2

 

ДО

КМЕТА НА

.............................

(община/район)


Заявление за издаване на карта за безплатно парлиране на МПС, обслужвашо хора с трайни увреждания и за изполване на улеснения при паркиране

 


(Уникален идентификатор на административната услуга - 2012)

От ...........................................................................................................,

(посочете трите имена на физическото лице)

ЕГН........................................................................., постоянен/настоящ адрес гр./с. ............................................, община......................, област..........................., ул. (ж.к.) ........................................................, тел.: ..................................., електронна поща ..............

Упълномощено лице (придружител) ..................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име)

Телефон .............................


1.Заявявам желанието си на основание чл. 99а от Закона за движение по пътищата и съгласно изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98 /376/ ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. да ми бъде издадена „Карта за паркиране за хора с трайни увреждания".


2.Известно ми е, че:

 • картата е валидна само при присъствието на притежателя йкато водач или пътники придружена с решение на ТЕЛК/НЕЛК;
 • картата се поставя на долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС по такъв начин, че предната ѝстрана да е ясно видима за проверка.

3.Декларирам, че към датата на настоящото заявление:

 • имам издадено експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК с № .................. от дата .....................
 • не притежавам карта за безплатно паркиране на МПС, която обслужва хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране.

4.Известно ми е, че за неверни данни, посочени в тази декларация, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


5.Задължавам се при промяна в обстоятелствата, които дават право на ползване на тази карта, в 7-дневен срок да уведомя общината и да върна картата.


6.Прилагам актуална цветна снимка - 1 брой.


7.Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

Лично от звеното за административно обслужване

 

  Дата: ....................... Заявител:................................

(подпис)

 

Настоящата Наредба за изменение на Наредба за издаване на  карти за преференциално паркиране на пътни превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Сапарева баня влиза в сила от датата на нейното приемане от Общински съвет -Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  §133 ал.9, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите  

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 101

1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня" съответства   на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих.

2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „Рила Спа енд Клуб" ЕООД  със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул.""Малина"№6,  ЕИК  202403094 от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от 5 /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за     спорт и отдих  за „Басейн с обем 64 куб.м.,  находящ се в УПИ, представляващ парцел V,  кв.101  по плана на гр.Сапарева баня /нов идентификатор  №65365.601.242  по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, както следва:

 • Средноденонощен дебит на черпене - до 0,02 л/сек.
 • Максимален дебит на черпене - до 3,14 л/сек.
 • Годишен обем на черпене - до 634,3 куб.м. / год.

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 102


1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма   „ХИДРО - РСД" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Дупница,  ул. „Захари Бобошевски" №5, ЕИК 205445885, представлявано от  Управител Тодорка Георгиева Шиникова, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлени имоти с идентификатор №65365.601.869 и 65365.601.870 по КК на гр.Сапарева баня, представляващи троторари на ул."Германея",  поземлен имот с идентификатор № 65365.601.835 по КК на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор №65365.601.834 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.830 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Йордан Попмихайлов", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.846 по  КК на гр.Сапарева баня  / ул."Златния век" гр.Сапарева баня/.

2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на  „Хидро - РСД" ЕООД  гр. Дупница право на прокарване и/или преминаване е със срок  5  /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №37 / 23.03.2020  година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 103


1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма   „Д и С 2012" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Дупница,  ул. „Цар Симеон Велики" №4, ЕИК 202169403, представлявано от  Управител Станислав Скендерски, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлени имоти с идентификатор №65365.601.869 и 65365.601.870 по КК на гр.Сапарева баня, представляващи троторари на ул."Германея",  поземлен имот с идентификатор № 65365.601.835 по КК на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор №65365.601.834 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.830 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Йордан Попмихайлов".

2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на  "Д и С 2012" ООД гр. Дупница право на прокарване и/или преминаване е със срок  5  /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №36  / 23.03.2020  година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21,ал.1,т. 8 и т.11, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.134 ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/   

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 104


1.Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си  да бъде изработен  Проект за Подробен  устройствен  план - План  за  регулация в обхват  улица с осови точки 47-152 по плана на гр. Сапарева баня, /ул. „Чавдар войвода"/, с идентификатор №65365.602.1017 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня и улица с осови точки 47-251д-48-49-50 по плана на гр. Сапарева баня, /„Трети март"/, с идентификатор №65365.602.1056 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ образуване на нов урегулиран поземлен имот  XХVII - „За детска площадка и обществено обслужване", кв. 31 по регулационния план на гр. Сапарева баня, проектен идентификатор 65365.602.373 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, съгласно изготвено  предложение за проект на ПУП - изменение на ПР.

2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на общината да проведе необходимите процедури по обявяването и одобряването на  Проекта  за изменение на ПУП - ПР, както и да проведе необходимите процедури по изменение на кадастралната карта на гр. Сапарева баня с цел уеднаквяване на границите на новообразуваният урегулиран поземлен имот XXVII - „За детска площадка и обществено обслужване" със съществуващия поземлен имот в кадастралната карта на гр. Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 105


1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Димитър Котев Куйов следният поземлен  имот :  

 • поземлен имот с проектен идентификатор № 65365.14.365 в местността „Прогоно" с площ 416 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект № 15-1056008-20.11.2019 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор № 65365.14.322 в местността „Прогоно" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание : чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2  от ЗМСМА; чл. 26a, ал. 4 и ал. 5  от Закона за Народните читалища.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 106

 

ОбС гр. Сапарева баня приема докладите на Народните читалища на територията на Община Сапарева баня за осъществяване на читалищни дейности през  2019 г. и отчетите за изразходваните бюджетни средства за същата година, както следва:

 

1. Доклад и отчет на НЧ "Просветен лъч-1905" - гр. Сапарева баня

2. Доклад и отчет на НЧ "От Извора 2013" - гр. Сапарева баня

3. Доклад и отчет на НЧ "Народни будители-1926" - с. Сапарево

4. Доклад и отчет на НЧ "Пробуда-1923" - с. Овчарци

5. Доклад и отчет на НЧ "Нов живот - 1928" - с. Ресилово

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

РЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 17, ал. 1, т. 7 ; чл. 21, ал. 1, т. 12 ; чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и във връзка с чл.36 б, ал. 4 от ППЗСП

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 107

 

1. Общински съвет - гр. Сапарева баня приема Годишен план за развитие на социалните услуги за 2021 г.  на община Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21 , ал.1, т.23; чл.27, ал.3 от ЗМСМА

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 108

1. Общински съвет - Сапарева баня, дава съгласие Община Сапарева баня да  участва в  обявената от Министерство на регионалното развитие и благоустройство - Пета процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

2. Общински съвет - Сапарева баня  декларира, че община Сапарева баня  е приела и прилага в дейността си принципите за добро демократично управление, залегнали в СИДУМН - Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво.

3. Общински съвет - Сапарева баня, възлага  на кмета на общината да създаде необходимата организация за подготовка и участие на  Община Сапарева баня  в  Петата процедура за присъждане на Европейския етикет  и  да определи отговорен служител и/или екип, който да извърши подготовката на необходимите документи.  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал.1 т. 12 от ЗМСМА, чл.130д, ал.2 и ал.5 във връзка с чл.130а, ал.1 от ЗПФ ОбС Сапарева баня взе следното

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 109

 

1.Открива процедура по финансово оздравяване на община Сапарева баня

2.Възлага на кмета да изготви план за финансово оздравяване и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност.

3.Определя едномесечен срок за изготвянето на плана за финансово оздравяване от датата на приемане на решението, като след изготвянето на плана да бъде проведено публично обсъждане с срок не по-кратък от 14 дни.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 1, ал.2 от ЗМДТ, във връзка с чл.21, ал.1,т.7 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 110

 

І. Общински съвет Сапарева баня приема Наредба за допълнение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община Сапарева баня, както следва:

§ 1. Създава се нова ал. 3 в чл. 41, със следното съдържание:

„(2) На предплатилите от 1 март 2020г. до 30 юни 2020г. таксата за битови отпадъци за цялата 2020г. се прави отстъпка от 5 на сто."

§2. Настоящото допълнение влиза в сила от момента на неговото приемане.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  издадените от Министъра на здравеопазването заповеди №  РД-01-124/13.03.202 г., № РД 01-154/26.03.2020 г. на основание чл. 63 от Закона за здравето за въвеждането на противоепидемични мерки за борба с разпространеннието на вируса COVID 19,   чл.21,ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение  в редакцията си от 09.04.2020г.  

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 111

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.Общински съвет  Сапарева баня дава съгласие за освобождаване от заплащане изцяло  на  предоставените под наем или ползване  имоти-общинска собственост    на  физически и юридически лица, които са преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение за срока до отмяна на извънредното положение на територията на Република България.

2. Общински съвет  Сапарева баня упълномощава кмета на Община Сапарева баня да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4, чл. 35, ал.2 от ЗОБС и във връзка с чл. 45, ал. 1, т. 55, ал.1 и чл. 84, ал.1, т. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с Общинско имущество

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 112

1. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си за продажба на недвижим имот ЧОС № 441/14.07.2008г., представляващ Промишлена сграда - 209 кв.м., попадаща в Поземлен имот УПИ  „За озеленяване" до кв.21, по плана на с. Сапарево, ул. „Христо Ботев" с осови точки 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 131. чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

2. Общински съвет гр. Сапарева баня приема екпертната оценка изготвена на гореописания недвижим имот от оценителя: Димитър Стойнев Митов  на стойност 10 120 лв.

Публичният търг с тайно наддаване да започне от тази цена. Тоест, Общински съвет гр. Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена за имота в размер на 10 500 лв.

3. Общински съвет гр. Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи Договор за продажба на недвижимия имот с кандидата спечелил търга.

4. Общински съвет гр. Сапарева баня Възлага Кмета на община Сапарева баня да впише Договора за продажба на недвижимия имот с купувача в Имотния регистър на Агенцията по вписванията, което вписване да се извърши за сметка на купувача.

Неразделна част от Докладната записка е екземпляр от Експертната оценка на оценителя Димитър Митов.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.3 от ЗМСМА и чл. 28, ал. 1 и 2, чл.26 от Закона за нормативните актове  и чл.6а, ал.1 от ЗМДВИП

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 113


1.Общински съвет Сапарева баня  допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и отношенията му с Общинска администрация Сапарева баня, приет с с Решение №13 от протокол №3/21.12.2007 г., изменен с Решение №32 от протокол №3/27.01.2012 г. на ОбС Сапарева баня; /изм. с Решение 440 от Протокол №37 от 30.05.2018г. изм. и доп. с Решение №74 от Протокол №5/28.02.2020г., както следва:

Създава нова  ал.4 на чл.35а:

Чл.35а, ал.4. ОбС  може да приема решения неприсъствено за времето на обявено извънредно положение, като за целта се изготвя образец на формуляр за неприсъствено гласуване с проектите за решения, като общинският съветник отбелязва и изписва собственоръчно начина, по който гласува и се подписва за това. Общинските съветници получават материалите  лично, срещу подпис или на изрично подаден от тях имейл,  в 3 дневен срок, преди вземане на самото неприсъствено решение, като неприсъственото решение се взема от всички общински  съветници  на една и съща дата посочена с получените материалите. Формуляра за неприсъствено решение се връща на председателя на Общински съвет  в три дневен срок от вземането на самото решение. Общински съветник не върнал формуляра в три дневен срок от датата определена за вземането на решения,  не се включва в кворума за определяне на гласуването. За това следва да се изготви протокол, като не се провеждат дискусии.

2.Общински съвет Сапарева баня допуска предварително изпълнение на настоящото решение, по реда на чл.60, ал.1 от АПК, поради необходимостта от защита на живота и здравето на общинските съветници и тъй като се налага провеждането на заседания на общинския съвет при условията на извънредно положение, с оглед защита на особено важни обществени, държавни и общински интереси.

3.На основание чл.60, ал.5 от АПК, разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в тридневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.42, ал.6 и ал.11 и чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 114

 

1. Общински съвет Сапарева баня избира

ЗДРАВКА БОРИСОВА КАМДЖИЛОВА с ЕГН хххххххххх

за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Овчарци, община Сапарева  баня за периода до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

2. Общински съвет определя основното трудово възнаграждение за времето на изпълняване на длъжността, съгласно Решение на Общински съвет №38 от Протокол №3 от 30.12.2019г.

3. Общински съвет упълномощава кмета на община Сапарева баня да извърши всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21.ал.1, т.8, т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, §1, т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗОС и §5, т.73 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 115

1.Общински съвет гр.Сапарева баня изменя и допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година, приета с Решение № 43, взето по Протокол № 4 от 30.01.2020 година на ОбС Сапарева баня,

В раздел Х Обекти от първостепенно значение, както следва:

- Изменя в № 4 по ред -  «Самостоятелна ски писта № 5 и съпътстващите я съоръжения» предвидена с Общ устройствен план на Община Сапарева баня, одобрен с Решение № 369, взето по Протокол № 30/30.11.2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня.

- Изменя в № 5 по ред -  «Самостоятелна ски писта № 9 и съпътстващите я съоръжения» предвидена с Общ устройствен план на Община Сапарева баня, одобрен с Решение № 369, взето по Протокол № 30/ 30.11.2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня.

- Допълва - в колона „№" по ред се добавя ред № 6 - «Самостоятелна ски писта № 1 и съпътстващите я съоръжения» предвидена за изграждане с Общ устройствен план на Община Сапарева баня, одобрен с Решение № 369, взето по Протокол № 30/30.11.2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня.

-   Допълва Самостоятелна Ски писта «Бекяра и съпътстващите я съоръжения»

Приложение:

- Извадка от Общ устройствен план на Община Сапарева баня;

- Копие на Решение № 369, взето по Протокол №30/ 30.11.2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня;

- Копие на Решение № 43, взето по Протокол № 4 от 30.01.2020 година на ОбС Сапарева баня;

Извадка на раздел Х от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

                                   

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21.ал.1, т.8 и т.11 и ал.2, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.125 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 116

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня, дава съгласието си да бъде изготвено задание за изработване на проект за Подробен устройствен план с цел изграждане на ски писти №№ 1; 5 и  9 предвидени в Общ устройствен план на Община Сапарева баня, одобрен с Решение № 369, взето по Протокол № 30/ 30.11.2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, с което да бъде уточнен обхвата и вида му

2. Възлага на Кмета на община Сапарева баня да извърши необходимите последващи действия по реда на Българското законодателство за изпълнение на настоящото решение.            

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

                                   

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал.1, т.8 и т.11, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.5, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 , и  чл.124б от ЗУТ, чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 117


1. Дава предварително съгласие за провеждане/определяне на трасе през общински имоти, описани по-долу, с цел да бъде учредено право на прокарване и сервитут за  изграждане  на   елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия, както  следва: 

           - Водопроводно отклонение за захранване с минерална вода от водовземно съоражение - сондаж №1 хг на строеж: „Сграда за обществено обслужване с предназначение „Ресторант", „БАСЕЙНИ 1 и 2", находящ се в урегулиран поземлен  имот  с  идентификатор  65365.35.107, местност "Фръчковица" по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,

през поземлени  имоти - публична общинска  собственост,  с идентификатори №65365.35.99, вид територия - земеделска, начин на трайно ползване - «За селскостопански, горски, ведомствен път» и №65365.35.193, местност „Валявица", вид територия - земеделска, начин на трайно ползване - «За селскостопански, горски, ведомствен път".

2. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП)  за  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  територия , за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура,, както  следва: 

- Водопроводно отклонение за захранване с минерална вода от водовземно съоражение - сондаж №1 хг на строеж: „Сграда за обществено обслужване с предназначение „Ресторант", „БАСЕЙНИ 1 и 2", находящ се в урегулиран поземлен  имот  с  идентификатор  65365.35.107, местност "Фръчковица" по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,  

 в  следният териториален обхват  -  поземлени  имоти  с  с идентификатори №65365.35.99 и №65365.35.193 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, което   е  неразделна  част  от  настоящото  решение.

3. РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  със   следния  териториален   обхват - поземлени  имоти  с  идентификатори  №№ 65365.35.99 и  65365.35.193 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, третиращ  изграждане на  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура, както  следва: 

- Водопроводно отклонение за захранване с минерална вода от водовземно съоражение - сондаж №1 хг на строеж: „Сграда за обществено обслужване с предназначение „Ресторант", „БАСЕЙНИ 1 и 2", находящ се в урегулиран поземлен  имот  с  идентификатор  65365.35.107, местност "Фръчковица" по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК.

4. Проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

5. Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  по  т.3  и  одобреното  задание  по  т.2.

6. Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

7. Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината, района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината.

8. Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителя  след  заплащане  на  такса 70, съгласно  чл.55, т.17  от  Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

9.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

10. На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ, т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21.ал.1, т.8 и т.11 във връзка с чл.27, ал.4, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.110, ал.1, т.5, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.17а, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/. 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 118


1.Дава предварително съгласие за провеждане/определяне на трасе през общински имоти, описани по-долу, с цел да бъде учредено право на прокарване и сервитут за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - довеждащ водопровод за захранване с минерална вода от водовземно съоръжение сондаж 1ХГ находище на минерална вода „Сапарева баня" и водопроводно отклонение от „Резервоар 500 м3  за захранване с вода за питейно битови нужди  на „Къща за настаняване на туристи с външен басейн", находяща се в поземлен имот с идентификатор №  65365.35.10 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, през поземлени имоти, както следва:

- 98.00 кв.м от поземлен имот с идентификатор №65365.35.99, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с трайно предназначение на територията „Земеделска" и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път", целия с площ от 684 кв.м

- 75.00 кв.м от поземлен имот с идентификатор №65365.35.193, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с трайно предназначение на територията „Земеделска" и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път", целия с площ от 1447 кв.м

- 7.00 кв.м от поземлен имот с идентификатор №65365.35.212, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с трайно предназначение на територията „Земеделска", целия с площ от 1299 кв.м

- 10.00 кв.м от поземлен имот с идентификатор №65365.35.211, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, вид на територията „Територия заета от вода и водни площи", целия с площ от 4397 кв.м

2. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - довеждащ водопровод за захранване с минерална вода от водовземно съоръжение сондаж 1ХГ находище на минерална вода „Сапарева баня" и водопроводно отклонение от „Резервоар 500 м3  за захранване с вода за питейно битови нужди  на „Къща за настаняване на туристи с външен басейн", находяща се в поземлен имот с идентификатор №  65365.35.10 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с обхват поземлени имоти с идентификатори №№65365.35.99, 65365.35.193, 65365.35.211 и 65365.35.212 по кадастралната кърта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София.

3.Разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/  за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - довеждащ водопровод за захранване с минерална вода от водовземно съоръжение сондаж 1ХГ находище на минерална вода „Сапарева баня" и водопроводно отклонение от „Резервоар 500 м3  за захранване с вода за питейно битови нужди  на „Къща за настаняване на туристи с външен басейн", находяща се в поземлен имот с идентификатор №  65365.35.10 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с обхват поземлени имоти с идентификатори №№65365.35.99, 65365.35.193, 65365.35.211 и 65365.35.212 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София.

4.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

5.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ в обхвата и при спазване изискванията на т.3 и  одобреното  задание  по  т.2.

6.Възложителят да съгласува проекта за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл.127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

7.Решението да се разгласи по реда на  чл.124б, ал.2 от  ЗУТ с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и да се публикува на интернет страницата на общината.

8.Екземпляр от решението да се връчи на заявителите, доколкото е заплатена таксата , дължима по реда на чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

9.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

10.На основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.103, ал.1 и ал.4, чл. 110, ал.1, т.1, чл.124а, чл.134, ал.1, т.5 и ал.3, чл.124а, чл.124б, чл.125 и чл.136  от  ЗУТ

 


Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 119


1. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект  за:

- Проект за частично изменение ОУП на Община Сапарева баня, одобрен с решение №369 взето по протокол №30 от 30.11.2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня;

 -  Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди   със  следния  териториален   обхват:

-  поземлен имот с  идентификатор  65365.603.513, местност "Под селото",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня.

2. РАЗРЕШАВА  изработването на проект за частично изменение ОУП на Община Сапарева баня, одобрен с решение №369 взето по протокол №30 от 30.11.2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня.

Със  следния  териториален   обхват,  поземлен имот с  идентификатор  65365.603.513, местност "Под селото",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня.

  3. РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) със  следния  териториален обхват, поземлен имот с  идентификатор  65365.603.513, местност "Под селото",  по  Кадастралната  карта  на  гр. Сапарева баня, Община Сапарева баня.

4. Проекта  за частично изменение ОУП на Община Сапарева баня  и Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да се изработи съгласно одобреното задание и да отговаря на изискванията  на  Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените  планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

5. Допуска едновременно с проекта за частично изменение ОУП на Община Сапарева баня да се изработи и проекта за подробен устройствен план в съответствие с проекта за частично изменение ОУП на Община Сапарева баня.

6. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да извърши необходимите действия по реда на ЗУТ за изпълнение на настоящето решение.

7. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие възложителите Иван Йорданов Дамянов и Горица Борисова Дамянова да възложат от свое име и за своя сметка по съответния законов ред проучването и проектирането на частично изменение на на Общия устройствен план на Община Сапарева баня в обхвата на поземлен имот с  идентификатор  65365.603.513, местност "Под селото",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня.

8. Възложителите да съгласуват проекта  за  частично изменение на Общия устройствен план на Община Сапарева баня и проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План  за  застрояване /ПЗ/  със заинтересованите централни и

териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

9. Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината,района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   публикува  на  интернет  страницата  на  общината.

10. Екземпляр  от решението  да  се  връчи  на  заявителите  след  заплащане  на  такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17  от  Наредбата  за  определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

11. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

12. На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3  от решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21.ал.1, т.11 и ал.2, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.103, ал.1 и ал.4, чл.110, ал.1, т.3, чл.134, ал. 1, т.5, ал.2, т.6 и ал.3, чл.124, чл.124б, чл.125, чл.136 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 120


 1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект за:

 - Проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня, одобрен с Решение № 369, взето по Протокол № 30 от 30.11.2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня.

- Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/.

 Със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор  65365.31.49,  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня.

2.РАЗРЕШАВА изработването на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня одобрен с Решение № 369, взето по Протокол № 30 от 30.11.2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня.

Със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор  65365.31.49, по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня

3.РАЗРЕШАВА изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване /ПЗ/

Със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор  65365.31.49, по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня.

4.Проекта за частично изменение на Общия устройствен план и Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) следва да се изработи съгласно одобреното задание и да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

5.Допуска едновременно с проекта за частично изменение на Общия устройствен план да се изработи и проекта за изменение на подробен устройствен план в съответствие с проекта за изменение на Общия устройствен план на Община Сапарева баня.

6. Възлага на Кмета на община Сапарева баня да извърши необходимите действия по реда на ЗУТ за изпълнение на настоящото решение.

7. Общински съвет Сапарева баня дава съгласие  „ОМЕГА БИЛД КОНСУЛТ" ЕООД да възложи от свое име и за своя сметка по съответния законов ред проучването и проектирането на частично изменението на общият устройствен план на Община Сапарева баня в обхвата на поземлен имот с идентификатор  65365.31.49,  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня.

8.Възложителят да съгласува проекта за частично изменението на общият устройствен план на Община Сапарева баня и проекта на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл.127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

9.Решението да се разгласи  по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ с обявление, което се поставя на определените за това местта в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи местта в съответната територия - предмет на плана, и да се публикува  на  интернет страницата на общината.

10.Екземпляр от решението да се връчи на заявителя след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Сапарева  баня.

11.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

12.На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на  оспорване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 121


1.ОДОБРЯВА Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ - за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границата на урбанизираната територия - външно ел.захранване с подземен кабел ниско напрежение на строеж „Четири малкоетажни къщи за настаняване на туристи - къща за настаняване „А", къща за настаняване „Б", къща за настаняване „В" и къща за настаняване „Г" и сграда за административно обслужване", находящи се в поземлен имот с идентификатор № 65365.32.160, местност „Турски гробища", по КК на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, от съществуващ трафопост ТП „БАН" с № 23110446, KN_7010, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 65365.601.1028, по КК на гр.Сапарева баня със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор № 65365.32.186, по КК на гр.Сапарева баня.

   Съгласно графичната част на приложения към това Решение проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/, с Възложители Дончо Методиев Николов и Стойка Йорданова Николова.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б, чл.134, ал.2, т.6 и чл.150, ал.1 от ЗУТ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 122


1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ както следва:

- Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация, третиращ отреждане на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер I - За жилищно застрояване, с проектен кв.37а за поземлен имот 53254.23.16, местност «Прогоно», по Кадастралната карта на землището на с.Овчарци, община Сапарева баня.

 - Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ) с установената жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, със следните пределно допустими показатели за застрояване, както следва:

                                                       -  Плътност на застрояване - 60 %

                                                       - Интензивност на застрояване  Кинт - 2.0

    - Етажност /Височина/ -  13.50 м  / до 4.00 /

                                                       - Минимална озеленена площ - 40 %

И да се определят ограничителните линии за застрояване в имота.

- Инвестиционен проект за обект: „Жилищна сграда.

 Със следния териториален обхват, поземлен имот 53254.23.16, местност «Прогоно», по Кадастралната карта на землището на с.Овчарци, община Сапарева баня.

2.РАЗРЕШАВА изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ както следва:

- Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация, третиращ отреждане на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер I - За жилищно застрояване, с проектен кв.37а за поземлен имот 53254.23.16, местност «Прогоно», по Кадастралната карта на землището на с.Овчарци, община Сапарева баня.

 - Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ) с установената жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, със следните пределно допустими показатели за застрояване, както следва:

  -  Плътност на застрояване - 60 %

               - Интензивност на застрояване  Кинт - 2.0

                    - Етажност /Височина/ -  13.50 м  / до 4.00 /

        - Минимална озеленена площ - 40 %

И да се определят ограничителните линии за застрояване в имота.

                                                              - Инвестиционен проект за обект: „Жилищна сграда.

 Със следния териториален обхват, поземлен имот 53254.23.16, местност «Прогоно», по Кадастралната карта на землището на с.Овчарци, община Сапарева баня.

3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - Проект за изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4. Инвестиционния проект за обект: „Жилищна сграда", да бъде изготвен при спазване изисквания на Закона за устройство на територията, Наредба № 4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 7 за правила и нормативе за устройство на отделните видове територий и устройствени зони.

 5.Разрешава заявителят Димитър Атанасов Стоянов да изработи за своя сметка проекта за Комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата и при спазване изискванията на одобреното задание по  т.1.

6.Възложителят да съгласува проекта за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Проект за изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване (ПЗ) със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл.127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

7. Възложителят да съгласува инвестиционния проект по съгласно изискванията на чл.144, ал.2 от Закона за устройство на територията.

8.Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ с обявление, което се поставя на определените за това местта в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи местта в съответната територия - предмет на плана, и да се побликува  на  интернет страницата на общината.

9.Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Сапарева  баня.

10.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

11.На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на  оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11, ал.2 и  във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.110, ал.1, т.1 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ и чл.20а, ал.1 от ЗОЗЗ 

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 123


1. Общински съвет гр. Сапарева баня отменя Решение №76 от Протокол №5/28.02.2020 година, взето на заседание на Общински съвет гр. Сапарева баня

2. Общински съвет гр. Сапарева  дава съгласието си за включване в регулацията на гр. Сапарева баня на имот с идентификатор 65365.32.40 по КККР на гр.Сапарева баня, за който има действащ Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед №461 от 17.09.2013г. на Кмета на Община Сапарева баня и за който е извършена промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с Решение № 1/31.01.2019г. от Протокол №1/31.01.2019г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие" - Кюстендил.

3. Общински съвет гр. Сапарева  дава съгласието си за включване в регулацията на гр. Сапарева баня на имот с идентификатор 65365.32.526 по КККР на гр.Сапарева баня, за който има действащ Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед №462 от 17.09.2013 г. на Кмета на Община Сапарева баня, изменена със Заповед №РД-08-206 от 14.05.2016 г. на Кмета на Община Сапарева баня и за който е извършена промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с Решение № 3/24.04.2014г. от Протокол №3/24.04.2014г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие" - Кюстендил.

4. Разрешава изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ) третиращ както следва:

 • Обединяване на поземлен имот с идентификатор 65365.32.40 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, за който има действащ Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед №461 от 17.09.2013г. на Кмета на Община Сапарева баня и за който е извършена промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с Решение № 1/31.01.2019г. от Протокол №1/31.01.2019г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие" - Кюстендил, поземлен имот с идентификатор 65365.32.526 по КККР на гр. Сапарева баня има действащ Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед №462 от 17.09.2013 г. на Кмета на Община Сапарева баня, изменена със Заповед №РД-08-206 от 14.05.2016 г. на Кмета на Община Сапарева баня и за който е извършена промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с Решение № 3/24.04.2014г. от Протокол №3/24.04.2014г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие" - Кюстендил и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V, кв. 101 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.242 в нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер V(65365.601.242, 65365.32.40, 65365.32.526),кв. 101 по регулационния план, с проектен идентификатор 65365.601.1105 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня.
 • промяна на отреждането на новообразувания урегулиран поземлен имот с проектен номер V(65365.601.242, 65365.32.40, 65365.32.526),кв. 101 по регулационния план, с проектен идентификатор 65365.601.1105 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, представляващ парцел, от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване".
 • Запазване на установената устройствена зона на новообразувания урегулиран поземлен имот с проектен номер V(65365.601.242, 65365.32.40, 65365.32.526),кв. 101 по регулационния план, с проектен идентификатор 65365.601.1105 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня - „Жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм", съгласно чл.19 от Наредба Nо 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
 • Промяна на пределно допустимите стойности на параметрите за застрояване от, както следва:

Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,0 м. /1 - 3/

            Плътност  на  застрояване - Ппл - 40 %

Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 1,2

Минимална  озеленена  площ - 40%

в, както  следва:

Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,0 м. /1 - 3/

Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 1,2

Минимална  озеленена  площ - 40%

 

Без промяна на предвиденото застрояване за изграждане на «Една малкоетажна къща за настаняване на туристи».

5. Проектът за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

6. Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ) в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  на   т.1.

7. Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на  План  за  регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

8. Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината,района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината.

9. Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителя  след  заплащане  на  такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17  от  Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

10. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

11. На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ  решенията по т. 4 не  подлежат  на  оспорване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин