НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-01/24.01.2012

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-01/24.01.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на проект за изменение на действащ Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХХХVІ-1270, ХХХVІІ-1269 и ХХХVІІІ-1266, кв.7 по плана на гр.Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХХVІ-1270, кв.7 по плана на гр.Сапарева баня по имотната граница на поземлени имоти с идентификатори 65365.602.496 и 65365.602.497 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и образуване на два нови урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХХХVІІ и ХХХVІІІ, кв.7 по плана на гр.Сапарева баня от поземлени имоти с идентификатори 65365.602.493, 65365.602.494 и 65365.602.495 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.
Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня.

 

*Заповедта е достъпна и в прикачения файл