НовиниПринтирай

Важно! Възможност за безвъзмездно финансиране на предприятия, чиято икономическа дейност е засегната от въведените противоепидемични мерки във връзка с пандемията COVID-19

 

Уважаеми дами и господа,

 

Уведомяваме Ви, че предстои обявяване на процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

 

Очакваният срок за кандидатстване е 30 май 2020 г. Управляващият орган на програмата ще разглежда проектни предложения до изчерпване на ресурса по процедурата, съобразно момента на подаването им.

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските микро- и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Допустими кандидати са микро- и малки предприятия, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани преди 01.01.2019 г. в съответствие с Търговския закон или Закона за кооперациите и които през 2018 г. и 2019 г. са извършвали стопанска дейност. Кандидатите трябва да са регистрирали намаляване на нетните приходи от продажби през предходния месец, спрямо средномесечния оборот през 2019 г. и да не са предприятия в затруднено положение към 31.12.2019 г.

 

Кандидатите не трябва да са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 - такива са микропредприятия, регистрирани и извършващи дейност в селските райони, предприятия, извършващи производство на храни и напитки, както и такива осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти. За кандидатите не трябва да са налице обстоятелствата, които са задължителни основания за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

 

Допустими са разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.Общият бюджет на процедурата е 173 000 000 лева, като ще се предоставя финансиране за индивидуален проект в зависимост - минимум 3000 лева и максимум 10 000 лева, който е не повече от 10 на сто от нетните приходи на кандидата за 2019 г.  Интензитетът на безвъзмездната помощ е 100 на сто от допустимите разходи.

 

Общинска администрация Сапарева баня