НовиниПринтирай

Обявление на Заповед №РД-08-239/27.04.2020г. на кмета на общ. Сапарева баня за промяна на сроковете за участие в публично оповестен търг с тайно наддаване открит със Заповед №РД-08-223/14.04.2020г.

 

ЗАПОВЕД

  № РД- 08-239/27.04.2020г.  

   гр. Сапарева баня

 

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС;  чл.84, ал.1, т.1 и чл. 85, ал.1 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  във връзка   § 13, ал. 1  и ал.2 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП (обн. ДВ бр. 34, от 09.04.2020 г.), във връзка с чл. 3, т. 2 от ЗМДВИП (в редакция до 08.04.2020 г.) и Заповед №РД-08-223/14.04.2020г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

 

«Част от имот - публична   общинска   собственост    /АПОС №71/02.07.2012г./,  с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен парк, градина,представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ IV - За гейзер- фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура в кв.61 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл. архитект на община Сапарева баня за обект № 1- с площ 70 кв.м., за поставяне на преместваеми търговски обекти- атракциони, за срок от 5 години«.

 

Изменям

 

Заповед №РД-08-223/14.04.2020г., както следва:

 

 

1. т.4. «Краен срок за внасяне на депозита -  27.05.2020г. -  17:00 часа».   

         «Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 03.06.2020г. - 17:00 часа».

т.5. «Срок за закупуване на тръжна документация -  27.05.2020г. -17:00 часа».

 т.6. «Срок за подаване на предложения за участие в търга - 27.05.2020г. - 17:00 часа».

т.7. «Срок и условия за извършване на оглед на обекта- до 27.05.2020г. включително».

т.9. «Място, ден и час на провеждане на търга: 28.05.2020г. /четвъртък/ от 13:00 часа».

т.10. «Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 04.06.2020г. /четвъртък/ от 13:00 часа«.

т.11. «Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  - 03.06.2020г.- 17:00 часа«.                          

 т.12. «Срок и условия за извършване на оглед на обекта в случай на повторен търг - до 03.06.2020г.  включително«.

  т.13. «Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг -  03.06.2020г. - 17:00 часа«.

 

2. На основание  § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП (обн. ДВ бр. 34, от 09.04.2020 г.), във връзка с чл. 3, т. 2  от ЗМДВИП (в редакция до 08.04.2020 г.), 14-дневния срок за обжалване на заповедта пред Административен съд Кюстендил продължава да тече, след изтичането на 7 дни от обнародване на ЗИДЗМДВИП в «Държавен вестник».    

 

3. На основание чл.85, ал.2 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  с  изменение на Заповед № РД-08-223/14.04.2020г. с настоящата  се изменят и текстовете в тръжната документация  и „Обява", касаещи сроковете.

 

 4.  На основание §13, ал.2 от ЗИДЗМДВИП останалите текстове на Заповед № РД-08-223/14.04.2020г. не се променят.

 5. Настоящата ми заповед е неразделна част от Заповед №РД-08-223/14.04.2020г.

 

Контрол по настоящата заповед възлагам на Славчо Коларски - зам.кмет при Община Сапарева баня.

 

 

Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на община Сапарева баня  и  да се сведе до знанието на Дирекция „ЕПОПФСДХД" за сведение и изпълнение.

 

 

 п-заличено на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД

 

 

КАЛИН ГЕЛЕВ

Кмет на Община Сапарева баня

 

 

 

 

 

KT/