Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед №РД-00-5/26.03.2020г. на кмета на Общ.Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел ІІІ-2740,2743,2744,2745,2746 - ”За обществено обслужване”, кв.108 по плана на гр.Сап.баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-5/26.03.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-2740,2743,2744,2745,2746 - "За обществено обслужване", кв.108 по плана на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед №128/22.10.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня, частично изменен със заповед №11/12.01.2005 година на Кмета на Община Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.9 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-2740,2743,2744,2745,2746 - "За обществено обслужване", кв.108 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.9 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, както следва:

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-2740,2743,2744,2745,2746 - "За обществено обслужване", кв.108 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.601.1114 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня - с проектна площ 1393 кв.м.;

-урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІV - 2740,2743,2744,2745,2746 - "За обществено обслужване", кв.108 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.601.1113 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с проектна площ 423 кв.м.;

Без промяна на установената  устройствена зона - жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с възложител Живко Димитров Живков.