НовиниПринтирай

Обявление на Заповед №РД-08-234/22.04.2020г. на кмета на общ. Сапарева баня за промяна на сроковете за участие в публично оповестен търг с тайно наддаване открит със Заповед №РД-08-206/01.04.2020г.

ЗАПОВЕД

  № РД- 08-234/22.04.2020г.  

   гр. Сапарева баня

 

 На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС; чл.84, ал.1, т.1 и т.2 и чл.85, ал.1 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  във връзка   § 13, ал. 1  и ал.2 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП (обн. ДВ бр. 34, от 09.04.2020 г.), във връзка с чл. 3, т. 2 от ЗМДВИП (в редакция до 08.04.2020 г.) и Заповед №РД-08-206/01.04.2020г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

 

- Поземлен имот - публична   общинска   собственост с идентификатор №65365.57.2, местност „Пистата" по кадастралната карта на  гр. Сапарева баня /АПОС №74/30.08.2012г./ с площ 89 149 кв.м.; трайно предназначение на територията: територия на транспорта; начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт;

 

- Част от поземлен имот - частна   общинска   собственост- 500 кв.м. от поземлен имот с идентификатор №65365.19.165, местност „Прогоно" по кадастралната карта на  гр. Сапарева баня /АЧОС №727/19.09.2012г./ целия с площ 170 627 кв.м.; трайно предназначение на територията: територия на транспорта; начин на трайно ползване: за ремонт и поддържане на транспортни средства; представляващ един брой укритие за въздухоплавателни средства, находяшо се по границата на ПИ с идентификатор № №65365.19.165 с път  от републиканската пътна мрежа II-62;

 

 

Изменям

 

Заповед №РД-08-206/01.04.2020г., както следва:

 

  1. т.3. Краен срок за внасяне на депозита -   20.05.2020г. -  17:00 часа.   

 Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 27.05.2020г. - 17:00 часа.

 т.4. Срок за закупуване на тръжна документация -  20.05.2020г., 17:00 часа.

 т.5. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 20.05.2020г. - 17:00 часа.

 т.6. Срок и условия за извършване на оглед на имотите- до 20.05.2020г. включително.

 т.8. Място, ден и час на провеждане на търга: 21.05.2020г. /четвъртък/ от 11:00 часа .

 т.9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 28.05.2020г. /четвъртък/ от 11:00 часа.

  т.10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  - 27.05.2020г., 17:00 часа.                          

 т.11. Срок и условия за извършване на оглед на имотите в случай на повторен търг - до 27.05.2020г. включително.

  т.12. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг -  27.05.2020г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

 

2. На основание  § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП (обн. ДВ бр. 34, от 09.04.2020 г.), във връзка с чл. 3, т. 2  от ЗМДВИП (в редакция до 08.04.2020 г.), 14-дневния срок за обжалване на заповедта пред Административен съд Кюстендил продължава да тече, след изтичането на 7 дни от обнародване на ЗИДЗМДВИП в «Държавен вестник».    

 

3. На основание чл.85, ал.2 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  с  изменение на Заповед № РД-08-206/01.04.2020г . с настоящата  се изменят и текстовете в тръжната документация  и „Обява", касаещи сроковете.

4.  На основание §13, ал.2 от ЗИДЗМДВИП останалите текстове на Заповед № РД-08-206/01.04.2020г. не се променят.

 5. Настоящата ми заповед е неразделна част от Заповед №РД-08-206/01.04.2020г.

 

Контрол по настоящата заповед възлагам на Славчо Коларски - зам.кмет при Община Сапарева баня.

 

 

Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на община Сапарева баня  и  да се сведе до знанието на Дирекция „ЕПОПФСДХД" за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 п-заличено на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД

 

 

КАЛИН ГЕЛЕВ

Кмет на Община Сапарева баня

 

 

 

 

 

KT/