НовиниПринтирай

Обявление на Заповед №РД-08-233/22.04.2020г. на кмета на общ. Сапарева баня за промяна на крайните срокове за участие в публично оповестен търг с тайно наддаване открит със Заповед №РД-08-198/30.03.2020г.

 

                                                                                                      ЗАПОВЕД

  № РД- 08-233/22.04.2020г.  

   гр. Сапарева баня

 

 

 

       На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС;  чл.84, ал.1, т.1 и чл. 85, ал.1 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  във връзка   § 13, ал. 1  и ал.2 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП (обн. ДВ бр. 34, от 09.04.2020 г.), във връзка с чл. 3, т. 2 от ЗМДВИП (в редакция до 08.04.2020 г.) и Заповед №РД-08-198/30.03.2020г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост:

 

- Част от имот - публична   общинска   собственост, представляващ уширение за паркинг на улица с о.т. 198-197 по регулационния план на с.Паничище, Община Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл. архитект на Община Сапарева баня  обект №1- с площ 9,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект-павилион.

- Част от имот - публична   общинска   собственост, представляващ уширение за паркинг на улица с о.т. 198-197 по регулационния план на с.Паничище, Община Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл. архитект на Община Сапарева баня  обект №2- с площ 9,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект-павилион.

 

- Част от имот - публична   общинска   собственост, представляващ уширение за паркинг на улица с о.т. 198-197 по регулационния план на с.Паничище, Община Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл. архитект на Община Сапарева баня  обект №3- с площ 9,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект-павилион.

 

Изменям

 

Заповед №РД-08-198/30.03.2020г., както следва:

 

1. т.3. "Краен срок за внасяне на депозита -   20.05.2020г. -  17:00 часа".   

          "Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 27.05.2020г. - 17:00 часа".

т.4. "Срок за закупуване на тръжна документация -  20.05.2020г., 17:00 часа".

т.5. "Срок за подаване на предложения за участие в търга - 20.05.2020г. - 17:00 часа"

 т.6. "Срок и условия за извършване на оглед на частта от имота/ите- до 20.05.2020г. включително".

 т.8. "Място, ден и час на провеждане на търга: 21.05.2020г. /четвъртък/ от 10:00 часа".

  т.9. "Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 28.05.2020г. /четвъртък/ от 10:00 часа".

т.10. "Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  - 27.05.2020г., 17:00 часа".                          

т.11. "Срок и условия за извършване на оглед на частта от имота/ите в случай на повторен търг - до 27.05.2020г. включително".

 т.12. "Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг -  27.05.2020г., - 17:00 часа".

 

2. На основание  § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП (обн. ДВ бр. 34, от 09.04.2020 г.), във връзка с чл. 3, т. 2  от ЗМДВИП (в редакция до 08.04.2020 г.), 14-дневния срок за обжалване на заповедта пред Административен съд Кюстендил продължава да тече, след изтичането на 7 дни от обнародване на ЗИДЗМДВИП в «Държавен вестник».    

3. На основание чл.85, ал.2 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  с  изменение на Заповед № РД-08-198/30.03.2020г . с настоящата  се изменят и текстовете в тръжната документация  и „Обява", касаещи сроковете.

 

4.  На основание §13, ал.2 от ЗИДЗМДВИП останалите текстове на Заповед № РД-08-198/30.03.2020г. не се променят.

 5. Настоящата ми заповед е неразделна част от Заповед №РД-08-198/30.03.2020г.

 

Контрол по настоящата заповед възлагам на Славчо Коларски - зам.кмет при Община Сапарева баня.

 

Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на община Сапарева баня  и  да се сведе до знанието на Дирекция „ЕПОПФСДХД" за сведение и изпълнение.

 

 

 п-заличено на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД

 

 

КАЛИН ГЕЛЕВ

Кмет на Община Сапарева баня

  

 

 

KT/