Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Oбявление на Решение №95/26.03.2020г. на ОбС Сапарева баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на комплексен проект на Подробен устройствен план (ПУП) – за инвестиционна инициатива с възложител Елен Георгиев

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 26.03.2020 година Решение № 95, взето по Протокол № 6 от 26.03.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на комплексен проект на Подробен устройствен план (ПУП) - за инвестиционна инициатива, включваща както следва:

 

-   Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.12, ал.3 във връзка с чл.8, т.2 от ЗУТ за застрояване в земеделдси земи без промяна на предназначението й;

-  Инвестиционен проект за обект: „Селско-стопанска сграда - ферма за месодайно говедовъдство и собствен водоизточник";

със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор № 65365.29.68 по КК на гр.Сапарева баня, с Възложител Елен Венциславов Георгиев.

 

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.