НовиниПринтирай

Важно съобщение до всички участници в процедури по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане със общинско имущество, приета от Общ. съвет Сапарева баня, във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Относно: Процедури по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане със общинско имущество, приета от Общински съвет Сапарева баня и във връзка със Закон за мерките и действията по време на извънредно положение.

 


 

     Уважаеми дами и господа,

 

    В Държавен вестник (бр.28/24.03.2020 г.) е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредно положение във връзка с   обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение на територията на Република България.

 

    Съгласно чл.3, т.2 от цитирания закон  - за срока от 13.03.2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.

     Предвид горепосоченото Ви уведомявам, че сроковете по всички обявени заповеди на кмета на Община Сапарева баня за откриването на процедури за провеждане търгове  и конкурси по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане на общинско имущество  спират да текат, считано от 13.03.2020 г.

     На следващо място  с  Държавен вестник /бр.34  от 09.04.2020г/.  е обнародван Закон за изменение и допълнение  на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. С обнародваната промяна,  съгласно §13, ал.1 сроковете по чл. 3, т. 1 и т. 2 относно "други срокове" в досегашната редакция и по отменената т. 3, спрени от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на този закон, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването му в "Държавен вестник", като в ал.2 е посочено, че извършените действия от обявяването на извънредното положение до влизане в сила на този закон запазват силата си.

 

    Поради горното Ви уведомявам, че от страна на община Сапарева баня  ще бъдат предприети действия по възобновяване на сроковете по всички обявени и непроведени процедури по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане със общинско имущество, чрез публикуване на съответните документи на интернет страницата на Община Сапарева баня.

 

Подпис:............ п-заличено на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД

 

КМЕТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

КАЛИН ГЕЛЕВ