НовиниПринтирай

Обявление на Заповед №РД- 08-230/16.04.2020г. на кмета на общ. Сапарева баня за измяна на крайните срокове за участие в публично оповестен конкурс, открит със Заповед №РД-08-196/26.03.2020г.

ЗАПОВЕД

  №РД- 08-230/16.04.2020г.  

   гр. Сапарева баня

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС;  чл.99, ал.2 и чл.100 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  във връзка   § 13, ал. 1  и ал.2 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП (обн. ДВ бр. 34, от 09.04.2020 г.), във връзка с чл. 3, т. 2 от ЗМДВИП (в редакция до 08.04.2020 г.) и Заповед №РД-08-196/26.03.2020г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на  публично оповестен конкурс за отдаване под наем на:

-Част от имот - публична   общинска   собственост    /АПОС №287/18.08.2016г./  с идентификатор 65365.601.1033 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 28 032 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен селищен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ I - за парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, за обект №1- с площ 8,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект за срок от 5 години.

-Част от имот - публична   общинска   собственост    /АПОС №287/18.08.2016г./  с идентификатор 65365.601.1033 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 28 032 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен селищен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ I - за парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, за обект №2- с площ 8,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект за срок от 5 години.

-Част от имот - публична   общинска   собственост    /АПОС №287/18.08.2016г./  с идентификатор 65365.601.1033 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 28 032 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен селищен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ I - за парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, за обект №3- с площ 8,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект за срок от 5 години.

 

Изменям

Заповед №РД-08-196/26.03.2020г.  както следва:

 

1. т.4. Краен срок за внасяне на депозита  12.05.2020г. -  17:00 часа.   

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен конкурс - 19.05.2020г. – 17:00 часа.

т.5. "Срок за закупуване на конкурсна документация -  12.05.2020г., 17:00 часа".

т.6. "Срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 12.05.2020г. - 17:00 часа".

т.7."Срок и условия за извършване на оглед на обекта/ите - до 12.05.2020г. включително.

т.9. "Място, ден и час на провеждане на конкурса: 13.05.2020г. /сряда/ от 10:00 часа".

т.10. "Място, ден и час на провеждане на повторен конкурс: 20.05.2020г. /сряда/ от 10:00 часа.

т.11. "Срок за закупуване на конкурсни документи в случай на повторен конкурс  - 19.05.2020г., 17:00 часа".

т.12. "Срок и условия за извършване на оглед на обекта/ите в случай на повторен конкурс - до 19.05.2020г. включително".

т.13. "Срок за подаване на предложения за участие в повторен конкурс -  19.05.2020г., - 17:00 часа".

2. На основание  § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП (обн. ДВ бр. 34, от 09.04.2020 г.), във връзка с чл. 3, т. 2  от ЗМДВИП (в редакция до 08.04.2020 г.), 14-дневния срок за обжалване на заповедта пред Административен съд Кюстендил продължава да тече, след изтичането на 7 дни от обнародване на ЗИДЗМДВИП в «Държавен вестник».   

3. На основание чл.85, ал.2 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  с  изменение на Заповед № РД-08-196/26.03.2020г . с настоящата  се изменят и конкурсната документация  и „Обява".

 4.  На основание §13, ал.2 от ЗИДЗМДВИП останалите текстове на Заповед № РД-08-196/26.03.2020г. не се променят.

 5. Настоящата ми заповед е неразделна част от Заповед №РД-08-196/26.03.2020г.

 

Контрол по настоящата заповед възлагам на Славчо Коларски - зам.кмет при Община Сапарева баня.

Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на община Сапарева баня  и  да се сведе до знанието на Дирекция „ЕПОПФСДХД" за сведение и изпълнение.

 

 

.........................заличено на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД

 

КАЛИН ГЕЛЕВ

Кмет на Община Сапарева баня