НовиниПринтирай

Подписан е договор за проект с наименование:„Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня"


На 17 януари 2012 година кметът на община Сапарева баня бе поканен от МОСВ да подпише Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект № 5103020-36-679 „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня", одобрен за финансиране по Процедура № BG161PO005/10/3.0/2/20 „Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България", приоритетна ос „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"на Оперативна програма „Околна среда 2007 -2013 г.".

Община Сапареба баня има добри възможности за привличане на инвестиции в развитието на туристическата инфраструктура и леглова база по северните склонове на Рила планина, извън Национален парк Рила. Наред с тази възможност общината има и ангажимента да опазва естествената околна среда и да съобрази действията си с природозащитната ценност на територията, дори и без тя да има защитен статут според националното законодателство.
През последните години възникнаха известни конфликти между различни заинтересовани страни по отношение на развитието на туризма в общината.

Общинска администрация - гр. Сапарева баня, полага големи усилия да смекчава тези конфликти и да не допуска нарушения на екологичното законодателство при развитието на курортната зона, както и да предотвратява неблагоприятни въздействия върху видовете и местообитанията. За постигането на това обаче, общинската администрация се нуждае от:
- по-детайлна и актуална информация за разпространението на природните местообитания видове обект на защита по Закона за биологичното разнообразие;
- необходими са още данни за пространственото разположение на ценните хабитати, за да не се допускат бъдещи увреждания, както и да се предвидят адекватни допълнителни възстановителни мероприятия.
- проучване на капацитета на територията да понесе увеличен туристически поток и бъдещи инвестиционни проекти без това да доведе до функционални нарушения в природните екосистеми, както и за възстановяване на вече увредени местообитания.

За всичко това е необходим допълнителен финансов ресурс, за което Община Сапарева баня се възползва от възможността да кандидатства с настоящия проект по Оперативна програма „Околна среда 2007 -2013 г.".
Реализирането на проектното предложение ще доведе до подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологична инфраструктура, опазване и поддържане на ценните местообитания и видове и ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитените територии.

Основни дейности, който ще бъдат извършени при реализацията на проекта:
1. Оценка и управление на туристическия капацитет на територията на общината
2. Екологични проучвания, необходими за изпълнението на проекта
3. Възстановяване на нарушени местообитания
4. Информационна кампания
5. Мерки за информация и публичност
6. Организация и управление на проекта. Одит на проекта

Като резултат от проекта се очаква: Доклад от проучване на туристическия капацитет и план за развитие на устойчив туризъм; Доклад от екологични проучвания; Възстановени горски местообитания - 23ха, включващи рекултивация и залесяване с местни дървесни видове.
Ограничаване на антропогенните въздействия, които причиняват загуба на биологично разнообразие; Подобрено планиране и управление на устойчиво развитие на туризма; Подобряване на цялостното управление на природните ресурси в Община Сапарева баня.
Информационните дейности по проекта ще подобрят общественото съзнание за ролята на биоразнообразието, както и информирането на туристическия бизнес за значението на екосистемните услуги.

Проектът е с продължителност 24 месеца и е на стойност 500 908.00 лв.


Изготвил:
инж. Радка Георгиева

 Този документ е разработен във връзка с Оперативна програма „Околна среда" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сапарева баня и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.