НовиниПринтирай

Oбява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот–ПОС с идент. 65365.601.118 в УПИ IV- за „Гейзер-фонтан”,кв.61 с площ 70 кв.м., съгласно схема за преместваеми търговски обекти, одобрена от гл. архитект на общината за обект №2

ОБЯВА

 

На основание На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 45 от Протокол №4/30.01.2020г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-222/14.04.2020г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

1. Наименование и местонахождение на обекта на търга:

1.1. Част от имот - публична общинска собственост /АПОС №71/02.07.2012г./, с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен парк, градина,представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ IV - За гейзер- фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура в кв.61 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл. архитект на община Сапарева баня за обект № 2- с площ 70 кв.м., за поставяне на преместваеми търговски обекти- атракциони, за срок от 5 години.

1. Начална тръжна цена за отдаването под наем за обект № 2 с площ 70 кв.м. - 1 500,00 лв. (xиляда и петстотин лева и нула стотинки) без ДДС годишно.


3. Срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договор.

4. Размер на депозита - 10% от началната тръжна цена за обекта, внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC UNCRBGSF.
Краен срок за внасяне на депозита - 07.05.2020г. - 17:00 часа.

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 14.05.2020г. - 17:00 часа.

5. Срок за закупуване на тръжна документация - 07.05.2020г. -17:00 часа.
Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС по сметката на общината при банка Интернешънъл Асет Банк - клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG07IABG74908401171601, BIC:IABGBGSF, вид плащане 447000.


6. Срок за подаване на предложения за участие в търга
- 07.05.2020г. - 17:00 часа в деловодството на общината.
7. Срок и условия за извършване на оглед на обекта- до 07.05.2020г. включително, като лицето желаещо оглед на обекта само организира извършването му и е за негова сметка.
8. Спечелилият търга за отдаване под наем на обекта следва да внесе по сметка на наемодателя първата наемна годишна вноска преди сключване на договора.
Останалите наемни годишни вноски се плащат най-късно до 5 /пето/ число на първия месец, след изтичане на предходната година от ползването на имота.
9. Място, ден и час на провеждане на търга: 08.05.2020г. /петък/ от 14:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.
10. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 15.05.2020г. /петък/ от 14:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.
11. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг - 14.05.2020г.- 17:00 часа.
12. Срок и условия за извършване на оглед на обекта в случай на повторен търг - до 14.05.2020г. включително, като лицето желаещо оглед на обекта само организира извършването му и е за негова сметка.
13. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг - 14.05.2020г. - 17:00 часа в деловодството на общината.


За контакти:
Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480