Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение на Протокол №6/26.03.2020г. на заседание на ОбС Сапарева баня

 

    

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германея" №1, телефони : 0707/ 2- 33-78 ; 0889/ 548 369 ; e-mail : obc_sbanya@abv.bg

 

                                              

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.137, ал.1, т.3 от ТЗ и чл.18 от Учредителният акт на „ВиК Паничище" - ЕООД, чл.21, ал.1,т. 23 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1, т.3 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на   Община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 79

 

1.Приема Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на „ВиК Паничище" - ЕООД, град Сапарева баня за 2019 год.

2.Одобрява изградените със собствени средства активи - ВиК системи и съоръжения публична общинска собственост, да бъдат приети от Община Сапарева баня и предоставени за ползване от дружеството. Дейностите по счетоводното и техническо  оформяне на приемането и предоставянето да се осъществи от общинска администрация и оператора.

3. Приема Подробна инвестиционна програма на дружеството за 2020г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

                                             

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 44, ал.1, т.1; чл.21, ал.1, т.12, във връзка с чл.27, ал.3  от ЗМСМА; чл.23, т.4 от Закона за регионалното развитие, чл.91, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 80

 

1.Общински съвет - гр. Сапарева баня одобрява Годишен доклад на Община Сапарева баня  /Приложение №1 и Приложение №2/  за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Сапарева баня през 2019 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

                                              

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.24; чл.27, ал.3 от ЗМСМА; чл.10, ал.3, т.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 81

 

1.Общински съвет - гр.Сапарева баня приема  Доклад за 2019г. относно изпълнението на Общинската дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива (ОДПНИВЕИБ) в община Сапарева баня за периода 2011-2021г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

                                              

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 1, от Закона за закрила на детето.

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 82

 

1.Общински съвет - гр. Сапарева баня приема Общинска програма за закрила на детето на Община Сапарева баня за 2020г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

                                              

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.12 и т.24; чл.27, ал.3 от ЗМСМА и във връзка с  чл.12, ал.2 от Закона за енергийна ефективност

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 83

 

1.Общински съвет - гр. Сапарева баня приема  Програма  за енергийна ефективност 2020-2025 на община Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

                                              

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.12 и  във връзка с чл.27 ал.3 от ЗМСМА във връзка с чл.9 ал.11 от Закона за защита при бедствия

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 84

 

    1. Общински съвет Сапарева баня  приема Плана за защита при бедствия и аварии на Община Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

                                              

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 85


1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъдат обединени в новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор 65365.601.1115, проектна площ 1695 кв.м.; Съседи: 65365.601.156, 65365.601.155, 65365.601.159, 65365.601.164, 65365.601.167, 65365.601.841, 65365.601.172, 65365.601.171 и 653656.601.908, следните поземлени имоти - частна общинска собственост:

 • поземлен имот с идентификатор 65365.601.173 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 456 кв.м.,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: имот пл.№2863, попадащ в кв.129, парцел II - за парк, при съседи: ПИ с идентификатори 65365.601.156, 65365.601.155, 65365.601.159, 65365.601.164, 65365.601.167, 65365.601.174, 65365.601.176 и 653656.601.908;
 • поземлен имот с идентификатор 65365.601.174 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 134 кв.м.,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: имот пл.№2864, попадащ в кв.129, парцел II - за парк, при съседи: ПИ с идентификатори 65365.601.173, 65365.601.167, 65365.601.175 и 65365.601.176;
 • поземлен имот с идентификатор 65365.601.175 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 162 кв.м.,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: имот пл.№2865, попадащ в кв.129, парцел II - за парк, при съседи: ПИ с идентификатори 65365.601.174, 65365.601.167, 65365.601.172, 65365.601.177 и 65365.601.176;
 • поземлен имот с идентификатор 65365.601.176 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 177 кв.м.,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: имот пл.№2865, попадащ в кв.129, парцел II - за парк, при съседи: ПИ с идентификатори 65365.601.173, 65365.601.174, 65365.601.175, 65365.601.177, 65365.601.841, 65365.601.178, 65365.601.179, 65365.601.180 и 653656.601.908;
 • поземлен имот с идентификатор 65365.601.177 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 181 кв.м.,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: имот пл.№2866, попадащ в кв.129, парцел II - за парк, при съседи: ПИ с идентификатори 65365.601.175, 65365.601.172, 65365.601.178 и 65365.601.176;
 • поземлен имот с идентификатор 65365.601.178 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 156 кв.м.,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: имот пл.№2867, попадащ в кв.129, парцел II - за парк, при съседи: ПИ с идентификатори 65365.601.176, 65365.601.177, 65365.601.172 и 653656.601.179;
 • поземлен имот с идентификатор 65365.601.179 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 310 кв.м.,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: имот пл.№2868, попадащ в кв.129, парцел II - за парк, при съседи: ПИ с идентификатори 65365.601.176, 65365.601.178, 65365.601.172, 65365.601.171 и 653656.601.180;
 • поземлен имот с идентификатор 65365.601.180 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 119 кв.м.,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: имот пл.№3873, попадащ в кв.129, парцел II - за парк, при съседи: ПИ с идентификатори 65365.601.176, 65365.601.179, 65365.601.172, 65365.601.841 и 653656.601.171;

актувани с акт за частна общинска собственост № 57 / 16.05.2006 година

Възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

                                              

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 86


1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъдат обединени  поземлен имот с идентификатор 65365.601.157 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 477 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: кв.129, парцел II - за парк, при съседи: ПИ с идентификатори 65365.601.103, 65365.601.160, 65365.601.163, 65365.601.158, 65365.601.159 и 653656.601.155, актуван с акт за частна общинска собственост  № 1079 / 20.01.2015 година и поземлен имот с идентификатор 65365.601.158 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 574 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: кв.129, парцел II - за парк, при съседи: ПИ с идентификатори 65365.601.157, 65365.601.160, 65365.601.163, 65365.601.164 и 65365.601.159, актуван с акт за частна общинска собственост  № 1080 / 20.01.2015 година в новообразуваният поземлен имот с  проектен идентификатор 65365.601.1114, проектна площ: 1050 кв.м., Съседи: 65365.601.103, 65365.601.160, 65365.601.163, 65365.601.164, 65365.601.159 и 653656.601.155, получен чрез съединяване на гореописаните имоти.

Възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

                                              

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 87


1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си поземлен имот с идентификатор 65365.210.279 в местността „Рила" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 729 443 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска; Начин на трайно ползване: Иглолистна гора; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 000718, при съседи: ПИ с идентификатори 65365.210.236, 65365.210.277, 65365.210.276, 65365.210.272, 65365.210.271, 653656.210.269, 65365.210.267, 65365.210.253; 65365.210.254; 65365.210.256; 65365.210.255; 65365.210.257; 65365.210.266; 65365.210.258; 65365.210.259; 65365.210.260 и 65365.210.237, актуван с акт за частна общинска собственост  № 763 / 18.12.2012 година да бъде разделен на два нови поземлени имота с проектни идентификатори:

 • Поземлен имот с проектен идентификатор 65365.210.1022, проектна площ: 683 380 кв.м.,Съседи: 65365.210.236, 65365.210.277, 65365.210.1023, 65365.210.276, 65365.210.272, 65365.210.271, 653656.210.269, 65365.210.267, 65365.210.253, 65365.210.254, 65365.210.257, 65365.210.266, 65365.210.258, 65365.210.259, 65365.210.827, 65365.210.826, 65365.210.237;
 • Поземлен имот с проектен идентификатор 65365.210.1023, проектна площ: 46 017 кв.м.,Съседи: 65365.210.254, 65365.210.255, 65365.210.256, 65365.210.257, 65365.210.1022;

Възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 1, т.8, т.6 и т. 10, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0096-C01 от 23.05.2019 г. по Процедура чрез подбор- Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)за Проект „Реконструкция на улици „Славяни", „Липа" и „Гюрица" в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня", сключен между Община Сапарева баня и ДФ „Земеделие".

 

                                                       Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 88

 

1. Общински съвет - Сапарева баня дава съгласие и упълномощава  Кмета  на  Община  Сапарева баня  да  издаде  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие"  в  размер  на 97 517,58 лева (словом: деветдесет и седем хиляди  петстотин и седемнадесет лева и петдесет и осем стотинки) за обезпечаване на 100 на сто от заявения размер разходи за ДДС към второ авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.001-0096-C01 от 23.05.2019 г. по Процедура чрез подбор- Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)за Проект „Реконструкция на улици „Славяни", „Липа" и „Гюрица" в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня", сключен между Община Сапарева баня и ДФ „Земеделие".

2. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да извърши всички правни и фактически действия  относно  издаването на Запис на заповед, както и да подготви  и подпише всички необходими документи за искане за финансиране на разходи за ДДС, към заявката за второ авансово плащане  по договор № BG06RDNP001-7.001-0096-C01 от 23.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие".

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Сапарева баня, проведено на [26.03.2020г],  Протокол № [6] , т [10] от дневния ред по докладна  записка № [П-753-4] / [16.03.2020г.] при кворум от [13] общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с [13] гласа „за", [0] гласа „против" и [0]гласа„въздържали се", и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

                                              

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание : чл. 21, ал. 1, т.8, т. 6 и т. 10, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ№ BG06RDNP001-7.001-0096-C01 от 23.05.2019 г. по Процедура чрез подбор - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Реконструкция на улици „Славяни", „Липа" и „Гюрица" в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня", сключен между Държавен фонд „Земеделие" и Община Сапарева баня,със седалище и адрес на управление:област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ЕИК по БУЛСТАТ 000261616, идентификационен номер по ДДС № BG000261616, представлявана от Калин Георгиев Гелев- Кмет на община Сапарева баня

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 89

 

1.Общински съвет - Сапарева баня дава своето съгласие и упълномощава кмета на община Сапарева баня да издаде Запис на заповед, без протест и безразноски, платима на предявяване в полза на ДФ "Земеделие" в размер на 487 587,9 лева (словом: четиристотин осемдесет и седем хиляди петстотин осемдесет и седем лева и деветдесет стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0096-C01 от 23.05.2019 г. по Процедура чрез подбор - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Реконструкция на улици „Славяни", „Липа" и „Гюрица" в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня", сключен между Община Сапарева баня и ДФ „Земеделие".

2. Възлага на кмета на община Сапарева баня да извърши всички правни и и фактически действия относно издаването на Запис на заповед, както и да подготви и подпише всички необходими документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0096-C01 от 23.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие".

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет -Сапарева баня, проведено на 26.03.2020г, Протокол № 6 , т. 11 от дневния ред по доклад № П-753-5 / 16.03.2020г. при кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.4и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 13 гласа„за", 0 „против" и „въздържали се" 0, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

                                              

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  §133 ал.9, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите  

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 90

1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня" съответства   на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика.

2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „РИЛАТУР ХОТЕЛС" ЕООД  със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева  баня, ул."Васил Левски"№11, ЕИК  202844968  от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от 5 /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за  отдих  за басейн с обем  до 100 куб.м.,, представляващ част от обект „Дом за настаняване на стари  хора",  находящ се в УПИ, представляващ парцел IІІ -145,  кв.103  по плана на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор №65365.601.890 по КК на гр.Сапарева баня , както следва:

 

 • Средноденонощен дебит на черпене - до 0,05 л/сек.
 • Максимален денонощен дебит на черпене - до 4,33 л/сек.
 • Годишен обем на черпене - до 1 584 куб.м. / год.

 

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

                                              

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  §133 ал.9, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите  

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 91

1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня" съответства   на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих.

2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ" ЕООД  със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 2, бл.262, вх.А, ет.1, ап.4,  ЕИК  200090366  от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от 5 /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за     спорт и отдих  за три външни басейна -   два  големи,   и детски басейн, с общ  обем около 400 куб.м., представляващи част от обект: „Басейни с обслужваща сграда към къщи за настаняване", представляващи първи етап от „Комплекс от къщи за настаняване"  находящ се в поземлен имот с идентификатор 65365.31.49 по кадастралната карта на град Сапарева баня, както следва:

 

 • Средноденонощен дебит на черпене - до 0,12л/сек.
 • Максимален денонощен дебит на черпене - до 10,37куб.м.
 • Годишен обем на черпене - до 3 784 куб.м./год.

 

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 от ЗМСМА чл.3, ал.2, във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3, предложение 1 от ЗОбС и чл.2, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 92

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня обявява за частна общинска собственост  следните поземлени имоти:

 • Поземлен имот с идентификатор 65365.602.1259 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 15 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Стар идентификатор: 65365.601.989; Номер по предходен план: няма, при граници на имота: ПИ с идентификатори 65365.601.1085, 65365.602.1260, 65365.602.1249, 65365.602.1248 и 65365.602.1258, актуван с акт за публична общинска собственост № 364 / 09.09.2019 година;
 • Поземлен имот с идентификатор 65365.602.1260 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 9 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Стар идентификатор: 65365.601.989; Номер по предходен план: няма, при граници на имота: ПИ с идентификатори 65365.601.1085, 65365.602.1260, 65365.602.1249, 65365.602.1248 и 65365.602.1258, актуван с акт за публична общинска собственост № 365 / 09.09.2019 година.

Възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.8а , ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и отношенията му с Общинска администрация Сапарева баня

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 93

 

1.Общински съвет Сапарева баня избира за заместник-председател на Общински съвет Сапарева баня :

1.1. Любомир Иванов Георгиев

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/   

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 94

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде изготвен проект за изменение на Подробен  устройствен  план - изменение на План  за  регулация, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I-979 кв. 36 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с общ идентификатор с УПИ XI-979, кв. 36 - 65365.603.393 по КК на гр. Сапарева баня, включващ 39 кв.м. публична общинска  собственост от имот с идентификатор 65365.603.382 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XI-979, кв. 36 по регулационния план на гр. Сапарева баня с общ идентификатор с УПИ I-979, кв. 36 - 65365.603.393 по КК на гр. Сапарева баня, включващ 35 кв.м. публична общинска собственост от имот с идентификатор 65365.603.382 по КК на гр. Сапарева баня и урегулиран поземлен имот представляващ парцел II-979, кв. 36 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.383 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ както следва:

- Обединяване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти I-979 и XI-979, кв. 36 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.603.393 по КК на гр. Сапарева баня в нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел, с проектен номер - I-979, кв. 36 по регулационния план на гр. Сапарева баня, съгласно изготвено  предложение за промяна  на проект за изменение на ПУП - ПР;

- Поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I-979, кв. 36 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел II-979, кв. 36 по регулационния план на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на поземлен имот с идентификатор 65365.603.393 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XI-979, кв. 36 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел II-979, кв. 36 по регулационния план на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на поземлен имот с идентификатор 65365.603.393 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.150, ал.1 от ЗУТ

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 95

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ както следва:

- Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл.12, ал.3 във връзка с чл.8, т.2 от Закона за устройство на територията за  застрояване в земеделска  земя  без промяна на предназначението й.

- Инвестиционен проект за обект: „Селско-стопанска сграда - ферма за месодайно говедовътство и собствен водоисточник".

 Със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор  65365.29.68,  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня.

2.РАЗРЕШАВА изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ както следва:

- Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл.12, ал.3 във връзка с чл.8, т.2 от Закона за устройство на територията за застрояване в земеделска  земя  без промяна на предназначението й.

- Инвестиционен проект за обект: „Селско-стопанска сграда - ферма за месодайно говедовътство и собствен водоисточник".

  Със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор  65365.29.68, по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня.

3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4. Инвестиционния проект за обект: „Селско-стопанска сграда - ферма за месодайно говедовътство и собствен водоисточник", да бъде изготвен при спазване изисквания на Закона за устройство на територията, Наредба № 4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 19 от 25.10.2012 година за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им.

 5.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата и при спазване изискванията на одобреното задание по  т.1.

6.Възложителят да съгласува проекта за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл.127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

7. Възложителят да съгласува инвестиционния проект по съгласно изискванията на чл.144, ал.2 от Закона за устройство на територията.

8.Решението да се разгласи  по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ с обявление, което се поставя на определените за това местта в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи местта в съответната територия - предмет на плана, и да се побликува  на  интернет страницата на общината.

9.Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Сапарева  баня.

10.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

11.На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на  оспорване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

 

На основание: чл.137, ал.1, т.3 от ТЗ и чл.18 от Учредителният акт на „ВиК Паничище" - ЕООД, чл.21, ал.1,т. 23 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1, т.3 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на   Община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 79

 

1.Приема Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на „ВиК Паничище" - ЕООД, град Сапарева баня за 2019 год.

2.Одобрява изградените със собствени средства активи - ВиК системи и съоръжения публична общинска собственост, да бъдат приети от Община Сапарева баня и предоставени за ползване от дружеството. Дейностите по счетоводното и техническо  оформяне на приемането и предоставянето да се осъществи от общинска администрация и оператора.

3. Приема Подробна инвестиционна програма на дружеството за 2020г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

                                              

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 44, ал.1, т.1; чл.21, ал.1, т.12, във връзка с чл.27, ал.3  от ЗМСМА; чл.23, т.4 от Закона за регионалното развитие, чл.91, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 80

 

1.Общински съвет - гр. Сапарева баня одобрява Годишен доклад на Община Сапарева баня  /Приложение №1 и Приложение №2/  за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Сапарева баня през 2019 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

                                              

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.24; чл.27, ал.3 от ЗМСМА; чл.10, ал.3, т.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 81

 

1.Общински съвет - гр.Сапарева баня приема  Доклад за 2019г. относно изпълнението на Общинската дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива (ОДПНИВЕИБ) в община Сапарева баня за периода 2011-2021г.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

                                              

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 1, от Закона за закрила на детето

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 82

 

1.Общински съвет - гр. Сапарева баня приема Общинска програма за закрила на детето на Община Сапарева баня за 2020г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

                                              

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.12 и т.24; чл.27, ал.3 от ЗМСМА и във връзка с  чл.12, ал.2 от Закона за енергийна ефективност

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 83

 

 

1.Общински съвет - гр. Сапарева баня приема  Програма  за енергийна ефективност 2020-2025 на община Сапарева баня

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

                                              

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.12 и  във връзка с чл.27 ал.3 от ЗМСМА във връзка с чл.9 ал.11 от Закона за защита при бедствия

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 84

 

    1. Общински съвет Сапарева баня  приема Плана за защита при бедствия и аварии на Община Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

                                              

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 85


1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъдат обединени в новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор 65365.601.1115, проектна площ 1695 кв.м.; Съседи: 65365.601.156, 65365.601.155, 65365.601.159, 65365.601.164, 65365.601.167, 65365.601.841, 65365.601.172, 65365.601.171 и 653656.601.908, следните поземлени имоти - частна общинска собственост:

 • поземлен имот с идентификатор 65365.601.173 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 456 кв.м.,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: имот пл.№2863, попадащ в кв.129, парцел II - за парк, при съседи: ПИ с идентификатори 65365.601.156, 65365.601.155, 65365.601.159, 65365.601.164, 65365.601.167, 65365.601.174, 65365.601.176 и 653656.601.908;
 • поземлен имот с идентификатор 65365.601.174 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 134 кв.м.,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: имот пл.№2864, попадащ в кв.129, парцел II - за парк, при съседи: ПИ с идентификатори 65365.601.173, 65365.601.167, 65365.601.175 и 65365.601.176;
 • поземлен имот с идентификатор 65365.601.175 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 162 кв.м.,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: имот пл.№2865, попадащ в кв.129, парцел II - за парк, при съседи: ПИ с идентификатори 65365.601.174, 65365.601.167, 65365.601.172, 65365.601.177 и 65365.601.176;
 • поземлен имот с идентификатор 65365.601.176 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 177 кв.м.,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: имот пл.№2865, попадащ в кв.129, парцел II - за парк, при съседи: ПИ с идентификатори 65365.601.173, 65365.601.174, 65365.601.175, 65365.601.177, 65365.601.841, 65365.601.178, 65365.601.179, 65365.601.180 и 653656.601.908;
 • поземлен имот с идентификатор 65365.601.177 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 181 кв.м.,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: имот пл.№2866, попадащ в кв.129, парцел II - за парк, при съседи: ПИ с идентификатори 65365.601.175, 65365.601.172, 65365.601.178 и 65365.601.176;
 • поземлен имот с идентификатор 65365.601.178 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 156 кв.м.,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: имот пл.№2867, попадащ в кв.129, парцел II - за парк, при съседи: ПИ с идентификатори 65365.601.176, 65365.601.177, 65365.601.172 и 653656.601.179;
 • поземлен имот с идентификатор 65365.601.179 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 310 кв.м.,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: имот пл.№2868, попадащ в кв.129, парцел II - за парк, при съседи: ПИ с идентификатори 65365.601.176, 65365.601.178, 65365.601.172, 65365.601.171 и 653656.601.180;
 • поземлен имот с идентификатор 65365.601.180 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 119 кв.м.,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: имот пл.№3873, попадащ в кв.129, парцел II - за парк, при съседи: ПИ с идентификатори 65365.601.176, 65365.601.179, 65365.601.172, 65365.601.841 и 653656.601.171;

актувани с акт за частна общинска собственост № 57 / 16.05.2006 година

Възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

                                              

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 86


1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъдат обединени  поземлен имот с идентификатор 65365.601.157 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 477 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: кв.129, парцел II - за парк, при съседи: ПИ с идентификатори 65365.601.103, 65365.601.160, 65365.601.163, 65365.601.158, 65365.601.159 и 653656.601.155, актуван с акт за частна общинска собственост  № 1079 / 20.01.2015 година и поземлен имот с идентификатор 65365.601.158 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 574 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: кв.129, парцел II - за парк, при съседи: ПИ с идентификатори 65365.601.157, 65365.601.160, 65365.601.163, 65365.601.164 и 65365.601.159, актуван с акт за частна общинска собственост  № 1080 / 20.01.2015 година в новообразуваният поземлен имот с  проектен идентификатор 65365.601.1114, проектна площ: 1050 кв.м., Съседи: 65365.601.103, 65365.601.160, 65365.601.163, 65365.601.164, 65365.601.159 и 653656.601.155, получен чрез съединяване на гореописаните имоти.

Възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

                                              

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 87


1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си поземлен имот с идентификатор 65365.210.279 в местността „Рила" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 729 443 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска; Начин на трайно ползване: Иглолистна гора; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 000718, при съседи: ПИ с идентификатори 65365.210.236, 65365.210.277, 65365.210.276, 65365.210.272, 65365.210.271, 653656.210.269, 65365.210.267, 65365.210.253; 65365.210.254; 65365.210.256; 65365.210.255; 65365.210.257; 65365.210.266; 65365.210.258; 65365.210.259; 65365.210.260 и 65365.210.237, актуван с акт за частна общинска собственост  № 763 / 18.12.2012 година да бъде разделен на два нови поземлени имота с проектни идентификатори:

 • Поземлен имот с проектен идентификатор 65365.210.1022, проектна площ: 683 380 кв.м.,Съседи: 65365.210.236, 65365.210.277, 65365.210.1023, 65365.210.276, 65365.210.272, 65365.210.271, 653656.210.269, 65365.210.267, 65365.210.253, 65365.210.254, 65365.210.257, 65365.210.266, 65365.210.258, 65365.210.259, 65365.210.827, 65365.210.826, 65365.210.237;
 • Поземлен имот с проектен идентификатор 65365.210.1023, проектна площ: 46 017 кв.м.,Съседи: 65365.210.254, 65365.210.255, 65365.210.256, 65365.210.257, 65365.210.1022;

Възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 1, т.8, т.6 и т. 10, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0096-C01 от 23.05.2019 г. по Процедура чрез подбор- Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)за Проект „Реконструкция на улици „Славяни", „Липа" и „Гюрица" в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня", сключен между Община Сапарева баня и ДФ „Земеделие".

                                                    Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 88

 

1. Общински съвет - Сапарева баня дава съгласие и упълномощава  Кмета  на  Община  Сапарева баня  да  издаде  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие"  в  размер  на 97 517,58 лева (словом: деветдесет и седем хиляди  петстотин и седемнадесет лева и петдесет и осем стотинки) за обезпечаване на 100 на сто от заявения размер разходи за ДДС към второ авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.001-0096-C01 от 23.05.2019 г. по Процедура чрез подбор- Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)за Проект „Реконструкция на улици „Славяни", „Липа" и „Гюрица" в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня", сключен между Община Сапарева баня и ДФ „Земеделие".

2. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да извърши всички правни и фактически действия  относно  издаването на Запис на заповед, както и да подготви  и подпише всички необходими документи за искане за финансиране на разходи за ДДС, към заявката за второ авансово плащане  по договор № BG06RDNP001-7.001-0096-C01 от 23.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие".

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Сапарева баня, проведено на [26.03.2020г],  Протокол № [6] , т [10] от дневния ред по докладна  записка № [П-753-4] / [16.03.2020г.] при кворум от [13] общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с [13] гласа „за", [0] гласа „против" и [0]гласа„въздържали се", и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

                                              

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание : чл. 21, ал. 1, т.8, т. 6 и т. 10, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ№ BG06RDNP001-7.001-0096-C01 от 23.05.2019 г. по Процедура чрез подбор - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Реконструкция на улици „Славяни", „Липа" и „Гюрица" в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня", сключен между Държавен фонд „Земеделие" и Община Сапарева баня,със седалище и адрес на управление:област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ЕИК по БУЛСТАТ 000261616, идентификационен номер по ДДС № BG000261616, представлявана от Калин Георгиев Гелев- Кмет на община Сапарева баня

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 89

 

1.Общински съвет - Сапарева баня дава своето съгласие и упълномощава кмета на община Сапарева баня да издаде Запис на заповед, без протест и безразноски, платима на предявяване в полза на ДФ "Земеделие" в размер на 487 587,9 лева (словом: четиристотин осемдесет и седем хиляди петстотин осемдесет и седем лева и деветдесет стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0096-C01 от 23.05.2019 г. по Процедура чрез подбор - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Реконструкция на улици „Славяни", „Липа" и „Гюрица" в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня", сключен между Община Сапарева баня и ДФ „Земеделие".

2. Възлага на кмета на община Сапарева баня да извърши всички правни и и фактически действия относно издаването на Запис на заповед, както и да подготви и подпише всички необходими документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0096-C01 от 23.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие".

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет -Сапарева баня, проведено на 26.03.2020г, Протокол № 6 , т. 11 от дневния ред по доклад № П-753-5 / 16.03.2020г. при кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.4и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 13 гласа„за", 0 „против" и „въздържали се" 0, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

                                              

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  §133 ал.9, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите  

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 90

1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня" съответства   на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика.

2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „РИЛАТУР ХОТЕЛС" ЕООД  със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева  баня, ул."Васил Левски"№11, ЕИК  202844968  от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от 5 /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за  отдих  за басейн с обем  до 100 куб.м.,, представляващ част от обект „Дом за настаняване на стари  хора",  находящ се в УПИ, представляващ парцел IІІ -145,  кв.103  по плана на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор №65365.601.890 по КК на гр.Сапарева баня , както следва:

 

 • Средноденонощен дебит на черпене - до 0,05 л/сек.
 • Максимален денонощен дебит на черпене - до 4,33 л/сек.
 • Годишен обем на черпене - до 1 584 куб.м. / год.

 

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

                                              

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  §133 ал.9, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите  

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 91

1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня" съответства   на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих.

2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ" ЕООД  със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 2, бл.262, вх.А, ет.1, ап.4,  ЕИК  200090366  от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от 5 /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за     спорт и отдих  за три външни басейна -   два  големи,   и детски басейн, с общ  обем около 400 куб.м., представляващи част от обект: „Басейни с обслужваща сграда към къщи за настаняване", представляващи първи етап от „Комплекс от къщи за настаняване"  находящ се в поземлен имот с идентификатор 65365.31.49 по кадастралната карта на град Сапарева баня, както следва:

 

 • Средноденонощен дебит на черпене - до 0,12л/сек.
 • Максимален денонощен дебит на черпене - до 10,37куб.м.
 • Годишен обем на черпене - до 3 784 куб.м./год.

 

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 от ЗМСМА чл.3, ал.2, във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3, предложение 1 от ЗОбС и чл.2, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 92

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня обявява за частна общинска собственост  следните поземлени имоти:

 • Поземлен имот с идентификатор 65365.602.1259 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 15 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Стар идентификатор: 65365.601.989; Номер по предходен план: няма, при граници на имота: ПИ с идентификатори 65365.601.1085, 65365.602.1260, 65365.602.1249, 65365.602.1248 и 65365.602.1258, актуван с акт за публична общинска собственост № 364 / 09.09.2019 година;
 • Поземлен имот с идентификатор 65365.602.1260 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 9 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Стар идентификатор: 65365.601.989; Номер по предходен план: няма, при граници на имота: ПИ с идентификатори 65365.601.1085, 65365.602.1260, 65365.602.1249, 65365.602.1248 и 65365.602.1258, актуван с акт за публична общинска собственост № 365 / 09.09.2019 година.

Възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.8а , ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и отношенията му с Общинска администрация Сапарева баня

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 93

 

1.Общински съвет Сапарева баня избира за заместник-председател на Общински съвет Сапарева баня :

1.1. Любомир Иванов Георгиев

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/   

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 94

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде изготвен проект за изменение на Подробен  устройствен  план - изменение на План  за  регулация, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I-979 кв. 36 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с общ идентификатор с УПИ XI-979, кв. 36 - 65365.603.393 по КК на гр. Сапарева баня, включващ 39 кв.м. публична общинска  собственост от имот с идентификатор 65365.603.382 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XI-979, кв. 36 по регулационния план на гр. Сапарева баня с общ идентификатор с УПИ I-979, кв. 36 - 65365.603.393 по КК на гр. Сапарева баня, включващ 35 кв.м. публична общинска собственост от имот с идентификатор 65365.603.382 по КК на гр. Сапарева баня и урегулиран поземлен имот представляващ парцел II-979, кв. 36 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.383 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ както следва:

- Обединяване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти I-979 и XI-979, кв. 36 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.603.393 по КК на гр. Сапарева баня в нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел, с проектен номер - I-979, кв. 36 по регулационния план на гр. Сапарева баня, съгласно изготвено  предложение за промяна  на проект за изменение на ПУП - ПР;

- Поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I-979, кв. 36 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел II-979, кв. 36 по регулационния план на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на поземлен имот с идентификатор 65365.603.393 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XI-979, кв. 36 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел II-979, кв. 36 по регулационния план на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на поземлен имот с идентификатор 65365.603.393 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/26.03.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.150, ал.1 от ЗУТ

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 95

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ както следва:

- Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл.12, ал.3 във връзка с чл.8, т.2 от Закона за устройство на територията за  застрояване в земеделска  земя  без промяна на предназначението й.

- Инвестиционен проект за обект: „Селско-стопанска сграда - ферма за месодайно говедовътство и собствен водоисточник".

 Със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор  65365.29.68,  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня.

2.РАЗРЕШАВА изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ както следва:

- Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл.12, ал.3 във връзка с чл.8, т.2 от Закона за устройство на територията за застрояване в земеделска  земя  без промяна на предназначението й.

- Инвестиционен проект за обект: „Селско-стопанска сграда - ферма за месодайно говедовътство и собствен водоисточник".

  Със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор  65365.29.68, по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня.

3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4. Инвестиционния проект за обект: „Селско-стопанска сграда - ферма за месодайно говедовътство и собствен водоисточник", да бъде изготвен при спазване изисквания на Закона за устройство на територията, Наредба № 4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 19 от 25.10.2012 година за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им.

 5.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата и при спазване изискванията на одобреното задание по  т.1.

6.Възложителят да съгласува проекта за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл.127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

7. Възложителят да съгласува инвестиционния проект по съгласно изискванията на чл.144, ал.2 от Закона за устройство на територията.

8.Решението да се разгласи  по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ с обявление, което се поставя на определените за това местта в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи местта в съответната територия - предмет на плана, и да се побликува  на  интернет страницата на общината.

9.Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Сапарева  баня.

10.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

11.На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на  оспорване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин