НовиниПринтирай

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ – ПОС с идент. №65365.57.2, местност „Пистата“ - 89 149 кв.м. и част от ПИ – ЧОС- 500 кв.м. от ПИ с идент. №65365.19.165, местност „Прогоно“ по кад. карта на гр. Сап. баня

ОБЯВА


На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал.  2 и ал. 7 от ЗОбС,  чл. 11, ал.  1, чл. 14, ал. 1 и ал. 2, чл. 84, ал.1, т.1 и т.2, чл. 85, ал.1 и ал.2  и чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №68 от Протокол №5/28.02.2020г.   на Общински съвет гр. Сапарева баня и Заповед №РД-08-206/01.04.2020г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост и част от имот - частна общинска собственост, намиращи се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

1. Наименование и местонахождение на обекта на търга:

 1.1. Поземлен имот - публична   общинска   собственост с идентификатор №65365.57.2, местност „Пистата" по кадастралната карта на  гр. Сапарева баня /АПОС №74/30.08.2012г./ с площ 89 149 кв.м.; трайно предназначение на територията: територия на транспорта; начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт;

 

1.2. Част от поземлен имот - частна   общинска   собственост- 500 кв.м. от поземлен имот с идентификатор №65365.19.165, местност „Прогоно" по кадастралната карта на  гр. Сапарева баня /АЧОС №727/19.09.2012г./ целия с площ 170 627 кв.м.; трайно предназначение на територията: територия на транспорта; начин на трайно ползване: за ремонт и поддържане на транспортни средства; представляващ един брой укритие за въздухоплавателни средства, находяшо се по границата на ПИ с идентификатор № №65365.19.165 с път  от републиканската пътна мрежа II-62;

Начална тръжна цена за отдаването под наем за двата имота  в общ размер на 350.00лв. (триста и петдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС.


 2. Срок за отдаване под наем - 10 /десет/  години, считано от датата на подписване на договор.

 3. Размер на депозита  - 10% от началната тръжна цена  за имотите,  внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

Краен срок за внасяне на депозита -   04.05.2020г. -  17:00 часа.   

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 11.05.2020г. - 17:00 часа.


4. Срок за закупуване на тръжна документация -  04.05.2020г., 17:00 часа. 

 Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС по   сметката на общината при банка Интернешънъл Асет Банк - клон гр. Сапарева баня:  IBAN: BG07IABG74908401171601, BIC:IABGBGSF, вид плащане 447000.

 5. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 04.05.2020г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

6. Срок и условия за извършване на оглед на имотите- до 04.05.2020г. включително, като лицето желаещо оглед на имотите само организира извършването му и е за негова сметка.

 7. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на съответните имоти-предмет на търга следва да внесе авансово на наемодателя първата наемна месечна вноска преди сключване на договора, определена пропорционално от датата на сключване на договора до края на първия месец от сключване на договора, както и наемната вноска за следващия месец.

Останалите наемни вноски се изплащат най-късно до 5 /пето/ число на месеца, през който се ползва имота. 

 8. Място, ден и час на провеждане на търга: 05.05.2020г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

 9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 12.05.2020г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

 10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  - 11.05.2020г., 17:00 часа.                          

11. Срок и условия за извършване на оглед на имотите в случай на повторен търг - до 11.05.2020г. включително, като лицето желаещо оглед на имотите само организира извършването му и е за негова сметка.

12. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг -  11.05.2020г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480