НовиниПринтирай

Обявление относно Заповед №478/22.11.2011

Дирекция "Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.130 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на „Гая култура" ЕООД гр.София, че със Заповед №478/22.11.2011 година на Кмета на Община Сапарева баня е ОДОБРЕН Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация, одобрен със Заповед № 1031/16.07.1982 година на Председателя на ИК на ОНС гр.Станке Димитров , в обхвата на улица с осеви точки 104 - 103 - 102 - 101 - 100 - 99 - 89 - 84 - 83 по плана на Сапарево, община Сапарева баня, улица с осеви точки 78 - 79 по плана на с.Сапарево, община Сапарева ланя и урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели І и ІІ /общинска собственост/, третиращ изместване трасетата на улица с осеви точки 104 - 103 - 102 - 101 - 100 - 99 - 89 - 84 - 83 по плана на Сапарево, улица с осеви точки 78 - 79 по плана на с.Сапарево, и изменение на вътрешно регулационната линия между урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели І и ІІ /общинска собственост/, кв.18 по плана на с.Сапарево и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ, кв.18 по плана на с.Сапарево и изменение на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели І -1953 и ХХІІІ - 1952, кв.25 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня с Възложител Община Сапарева баня, представлявана от Кмет инж.Сашо Кирилов Иванов, като изготвен на основание чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1, т.2, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 -дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмени възражения в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.