Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно закрито заседание на ОбС на 26.03.2020г. от 10:15ч. /четвъртък /

ПОКАНА

 

С оглед обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение в страната  /ДВ бр.22 от 13.03.2020г./, Заповед №РД-01-124/ 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и пропоръките на Националния оперативен щаб заседанието ще бъде проведено при спазване предписанията на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на личната дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция.  Във тази връзка предлагам заседанието да бъде закрито.

И на основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 26.03.2020г. от 10:15ч. /четвъртък / в  малкия салон на Народно читалище „Просветен лъч - 1905г.",  гр.Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!    

Дневен ред:


1.   Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-34/13.03.2020г.

ОТНОСНО: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение и изпълнението на Общински план за развитие на Община Сапарева баня за периода 2014-2020г., приет с Решение №1 от Протокол №12/30.07.2014г. на Общински съвет- гр.Сапарева баня

 

2.   Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-33/13.03.2020г.

ОТНОСНО: Приемане  на Доклад за 2019г.относно изпълнението на Общинската дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива (ОДПНИВЕИБ) в община Сапарева баня за периода 2011-2021г.

 

3.Докладна записка от Васил Маргин  - Председател на Общински съвет гр.  Сапарева баня  с  изх. №Дз-6/ 13.03.2020г.

ОТНОСНО: Приемане на общинска програма за закрила на детето на Община Сапарева баня за 2020г.

 

4. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня с изх. №Д-35/  16.03.2020г.

ОТНОСНО:  Приемане на програма за енергийна ефективност на община Сапарева баня за периода 2020-2025г.

 

5. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №Д-36/  18.03.2020г                                                                                                        

ОТНОСНО:  Приемане на общинския план за защита при бедствия и аварии на Община Сапарева баня

 

6. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №Д-40/ 19.03.2020г.

 ОТНОСНО: Съединяване на поземлени имоти - частна общинска собственост.

 

 7. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №Д-41/ 19.03.2020г.

 ОТНОСНО: Съединяване на поземлени имоти - частна общинска собственост

 

8. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №Д-42/ 19.03.2020г.

 ОТНОСНО: Разделяне на поземлен имот - частна общинска собственост.

 

9. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №П-753-4/ 16.03.2020г.

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Сапарева баня в полза на ДФ „Земеделие", обезпечаващ разходи за ДДС към авансово плащане по договор № № BG06RDNP001-7.001-0096-C01 от 23.05.2019 г. по Процедура чрез подбор - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)за Проект „Реконструкция на улици „Славяни", „Липа" и „Гюрица" в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня", сключен между Община Сапарева баня и ДФ „Земеделие".

 

10. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №П-753-5/ 16.03.2020г.

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Сапарева баняв полза на ДФ „Земеделие", обезпечаващ второ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0096-C01 от 23.05.2019 г. по Процедура чрез подбор- Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Реконструкция на улици „Славяни", „Липа" и „Гюрица" в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня", сключен между Община Сапарева баняи ДФ „Земеделие".

 

11. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №З-388-5/  18.03.2020г

ОТНОСНО:  Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода

 

12. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №П-339-1/  16.03.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода.

 

13. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №Д-37/  18.03.2020г                                                                                                            

ОТНОСНО:  Обявяване на имоти- публична общинска собственост за имоти- частна общинска собственост.

 

14. Докладна записка от Васил Маргин  - Председател на Общински съвет гр.  Сапарева баня  с  изх. №Дз-7/ 18.03.2020г.

ОТНОСНО: Избор на заместник председател на Общински съвет Сапарева баня.

 

 15. Други

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин