Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Oбявление на Решение № 63/28.02.2020г., взето по Протокол № 5 от 28.02.2020г. на Общ. съвет гр.Сап. баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на (ПУП) –/ПР/ и /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идент.№ 65336.21.126, местност „Самоковски път”

О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 28.02.2020 година Решение № 63, взето по Протокол № 5 от 28.02.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за  одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65336.21.126, местност „Самоковски път" по КК на гр.Сапарева баня, промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди,установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с цел изграждане на „Малкоетажна жилищна сграда", с Възложители Милена Николова Калдръмова и Йордан Василев Калдръмов.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.