Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление за инвестиционно намерение за изграждане на обект: „Селскостопанска сграда за отглеждане на животни и помещение за обитаване на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция и отглеждат животни”

 

OБЯВЛЕНИЕ


Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение, входирано с писмо № П-362-5/ 18.02.2020 година на Община Сапарева баня за изграждане на обект „Селскостопанска сграда за отглеждане на животни и помещение за обитаване на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция и отглеждат животни - ферма за месодайно говедовъдство, Склад за сено и селскостопански инвентар; Водоплътни шахти за съхранение на торови отпадъци; Изгребна яма; Собствен водоизточник - кладенец за земеделски нужди; Резервоар за пожарогасене" с Възложител Елен Венциславов Георгиев в собствен поземлен имот с идентификатор 65365.29.68 по КК и КР  на гр. Сапарева баня.

 

Становища и въпроси от заинтересовани лица могат да се депозират в деловодството на Общинска администрация гр. Сапарева баня. Срокът на обявлението е 14 дни, считано от 18.02.2020 година включително.