НовиниПринтирай

Изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони:BG0002129 „Рила буфер" и BG0000636 „Ниска Рила" от Министерството на околната среда и водите

 

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Сапарева баня съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие Министерството на околната среда и водите, са изготвили проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони:
               - Защитена зона BG0002129 „Рила буфер", определена за опазване на дивите птици, разположена в землищата на с.Бистрица, община Благоевград, област Благоевград, гр.Белица, община Белица, област Благоевград, с.Бачево, с.Добърско, с.Годлево, с.Горно Драглище, гр.Разлог, община Разлог, област Благоевград, с.Градево, с.Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград, гр.Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, с.Бадино, община Бобошево, област Кюстендил, с.Бистрица, с.Джерман, с.Самораново, община Дупница, област Кюстендил, Рилски манастир, с.Смочево, с.Падала, с.Пастра, гр.Рила, община Рила, област Кюстендил, с.Сапарево, с.Овчарци, с.Ресилово, гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, гр.Белово, с.Габровица, с.Сестримо, община Белово, област Пазарджик, с.Пашови, община Велинград, област Пазарджик, гр.Долна баня, община Долна баня, Софийска област, с.Костенец, община Костенец, Софийска област, с.Бели Искър, с.Говедарци, с.Маджаре, с.Мала църква, с.Радуил и гр.Самоков, община Самоков, Софийска област;

         - Защитена зона BG0000636 „Ниска Рила", определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, разположена в землищата на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград, гр. Белица, община Белица, област Благоевград, с. Бачево, с. Добърско, с. Годлево, с. Горно Драглище, гр.Разлог, община Разлог, област Благоевград, с.Градево, с.Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград, гр.Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, с.Бадино, община Бобошево, област Кюстендил, с.Самораново, община Дупница, област Кюстендил, с.Смочево, с.Падала, с.Пастра, гр.Рила, община Рила, област Кюстендил, с.Сапарево, с.Ресилово, община Сапарева баня, област Кюстендил, гр.Белово, с.Габровица, с.Момина клисура, с.Сестримо, община Белово, област Пазарджик, гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, с.Костенец, община Костенец, Софийска област, с.Белчин, с.Рельово, с.Бели Искър, с.Говедарци, с.Доспей, с.Клисура, с.Маджаре, с.Мала църква, с.Радуил и гр.Самоков, община Самоков, Софийска област.


Пълният текст на проектозаповедите е публикуван на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа", подтема „Обществени обсъждания".

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.