НовиниПринтирай

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – ЧОС: ПИ с идент. №65365.210.256 в местността «Аждера» по КК на гр. Сапарева баня

 ОБЯВА

 

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №22 от Протокол №3/30.12.2019г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-44/29.01.2020г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  имот - частна общинска собственост, при следните условия:

 

1. Наименование и местонахождение на обекта на търга

1.1. «Недвижим имот - частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор №65365.210.256 в местността «Аждера» по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня/АЧОС №401/17.05.2008г./ с площ от 1046 кв.м., трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: иглолистна гора, номер по предходен план: 000608; съседи:65365.210.279, 65365.210.255, 65365.210.257, за срок от пет години».

2. Начална тръжна цена за отдаването под наем на целия имот - 1000.00 лв./ годишно.

3. Срок за отдаване под наем - 5/пет/  години, считано от датата на подписване на договор.

4. Размер на депозита  - 100,00 /сто/ лева, представляващ 10%  от  началната   тръжна   цена на имота, внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

-Краен срок за внасяне на депозита -   24.02.2020г. -  17:00 часа.   

-Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 02.03.2020г. - 17:00 часа.

5. Срок за закупуване на тръжна документация -  24.02.2020г.-17:00 часа.

 Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС по сметката на община Сапарева баня  при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.                     

 6. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 24.02.2020г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

 7. Срок и условия за извършване на оглед на имота - до 24.02.2020г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

 8. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на имота, предмет на търга плаща преди сключване на договора на наемодателя първата наемна годишна вноска.

Останалите наемни годишни вноски се плащат най-късно до 5 /пето/ число на първия месец, след изтичане на една година от ползването на имота.

 9. Място, ден и час на провеждане на търга: 25.02.2020г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

 10. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 04.03.2020г. /сряда/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

 11. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  - 02.03.2020г., 17:00 часа.                          

12. Срок и условия за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг - до 02.03.2020г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

13. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг -  02.03.2020г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

                                       

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480