Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Oбявление на Заповед № РД – 08 – 771 от 28.11.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен /ПУП/ - /ПР/ и /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идент. № 65365.44.188, местност „Челяковото” по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е


Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Бойко Йорданов Борисов - гр.Сапарева баня, ул."Победа" № 32; Венцислав Йорданов Борисов - гр.Перник, ж.к „Тева" бл.22, ет.6, ап.16; Емилиян Йорданов Павлов - гр.София, ж.к „Младост 1" №3 вх.5, ет.5, ап.82  и Йордан Димитров Кацарски - гр.Дупница, ул."Бачо Киро" бл.6, вх.А, ет.5, ап.15, че със Заповед № РД - 08 - 771 от 28.11.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.44.188, местност „Челяковото", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, при спазване на пределно допустими стойности на параметрите на застрояване, както следва:

-                       Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10.00 м. /1 - 3/

-                       Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

-                       Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 1.2

-                       Минимална  озеленена  площ - 40%

 

           с цел изграждане на сграда за обществено обслужване с предназначение „Семеен хотел със СПА център", две жилищни сгради, две сгради от допълващото застроявене и басейн", с Възложител Мария Методиева Янкова, съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, като изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Заповед № РД - 08 - 771 от 28.11.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня   подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 /четиринадесен/ дневен срок, считано от изтичане на 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настящето обявление на интрнет страницата на Община Сапарева баня.