Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед № РД – 00 – 24/10.12.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) - изменение на (ПР) , третиращ изменение на уличната рег. линия на улица „Победа” и улица ”Преспа”

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 10.12.2019 година Заповед № РД - 00 - 24 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация  (ПР) одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на улица с осеви точки 6-5 по регулационния плана на гр.Сапарева баня /ул. „Победа"/, с идентификатор № 65365.602.1050 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, улица с осеви точки 5 - 18 - 17 по регулационния плана на гр.Сапарева баня /ул. „Преспа"/, с идентификатор № 65365.602.1199 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV - 1293, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.628, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III - 1292, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.629, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I - 1290, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.630, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I - 1290, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.630, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III - 1292, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.629, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV - 1293, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.628, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня;  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LХIV - 1294, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.626, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХLIII - 1295, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.625, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

Третиращ, както следва:

- Изменение на уличната регулационна линия на улица с осеви точки 6 - 5 по регулационния план на гр.Сапарева баня /ул. „Победа"/, по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1050 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

- Изменение на уличната регулационна линия на улица с осеви точки. 5 - 18 - 17 по регулационния плана на гр.Сапарева баня /ул. „Преса"/, по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1199 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.