Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение на Протокол №3/30.12.2019г. на заседание на ОбС Сапарева баня

 

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германея" №1, телефони : 0707/ 2- 23 65 ; 0888 506 822 ; e-mail : obc_sbanya@abv.bg

                                             

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 3/30.12.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл. 9 и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, чл.79 от АПК, чл.26 и чл.28 ЗНА  

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 21


 1.Общински съвет - гр. Сапарева баня одобрява План-сметка за разходите по чл. 66 от ЗМДТ за 2020 г. за всяка дейност, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване съгласно приложението

2.Общински съвет Сапарева баня приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги  на територията на Община Сапарева баня, както следва:

§1.Изменя  чл. 43, ал. 1, т. 1, подточка 1.1 като след редакцията придобива следния текст:
     1.Загр.Сапаревабаня:
1.1. За жилищни и вилни имоти на граждани - 5,5 промила, както следва по видове дейности:
- за осигуряване на съдове и поддържане на площадка за ТБО - 1.5 промила върху дънъчнатаоценка;
- за сметосъбиране и сметоизвозване - 3.5 промила върху данъчната оценка;
-за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0.5 промила върху данъчната оценка;.

§2. Изменя чл. 43, ал. 1, т.2, подточка 2.1. като след редакцията придобива следния текст:

За с. Паничище:

2.1 За жилищни и вилни имоти на физически лица - 7,5 промила, както следва по видове дейности:

-          За осигуряване на съдове и поддържане на площадка за ТБО - 1,5 промила върху данъчната оценка;

-          Сметосъбиране и сметоизвозване - 5,5 промила върху данъчната оценка;

-          За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила върху данъчната оценка;

§.3. Изменя чл. 43, ал. 1, т. 3, подточка 3.1. се изменя, като след редакцията придобива следния текст:

За с.Ресилово

За жилищни и вилни имоти на физически лица - 5,0 промила върху данъчната оценка.

-          За осигуряване на съдове и поддържане на площадка за ТБО - 1,0 промила върху данъчната оценка.

-          За сметосъбиране и сметоизвозване - 3,5 промила върху данъчната оценка.

-          За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила върху данъчната оценка;

§.4.  Изменя чл. 43, ал. 1, т. 4, подточка 4.1. като след редакцията придобива следния текст:

За с. Овчарци

4.1. За жилищни и вилни имоти на физически лица - 5,0 промила върху данъчната оценка.

-          За осигуряване на съдове и поддържане на площадка за ТБО - 1,0 промила върху данъчната оценка.

-          За сметосъбиране и сметоизвозване - 3,5 промила върху данъчната оценка.

-          За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила върху данъчната оценка;

§.5. Изменя чл. 43, ал. 1, т. 5, подточка 5.1. като след редакцията придобива следния текст:

За с. Сапарево

5.1 за жилищни и вилни имоти на физически лица - 6,0 промила върху данъчната оценка.

-          За осигуряване на съдове и поддържане на площадка за ТБО - 1,0 промила върху данъчната оценка.

-          За сметосъбиране и сметоизвозване - 4,5 промила върху данъчната оценка.

-          За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,5 промила върху данъчната оценка;

§.6. Изменя чл. 43, ал. 2, и ал.3. като след редакцията придобива следния текст:

/2/  За вилни имоти собственост на физически лица, неизползвани целогодишно, когато до края на предходната година е подадена декларация, таксата се определя, както следва - за осигуряване на съдове и поддържане на площадка и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 100 %, а за сметосъбиране и сметоизвозване не се дължи такса.

/3/  За имоти за обществено обслужване, неизползвани целогодишно, когато до края на предходната година е подадена декларация, таксата се определя, както следва - за осигуряване на съдове и поддържане на площадка и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване  100%, а за сметосъбиране и сметоизвозване не се дължи такса.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 3/30.12.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно основание: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОбС, чл.41, ал.1 и ал.2 и чл.43, ал.1 и ал.5 от ЗГ, чл.14, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 22

 

 І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. приета с Решение №533 от Протокол №45/31.01.2019 година, както следва:

        В раздел Раздел VI. Отдаване под наем се добавя № 957 

      - № 957 -  поземлен  имот с идентификатор №65365.210.256 в местността „Аждера" по КК на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня /АЧОС № 401 / 17.05.2008 г./ с площ от 1 046 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Иглолистна гора, Номер по предходен план: 000608; Съседи: 65365.210.279, 65365.210,255, 65365.210.257.

  ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем,   за срок от 5 години.  , следният недвижим имот - частна общинска собственост:

-         поземлен  имот с идентификатор №65365.210.256 в местността „Аждера" по КК на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня /АЧОС № 401 / 17.05.2008 г./ с площ от 1 046 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Иглолистна гора, Номер по предходен план: 000608; Съседи: 65365.210.279, 65365.210,255, 65365.210.257, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на  целия имот в размер на  1000 лв.  годишно.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 3/30.12.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

Правно  основание чл. 21, ал.1, т.18 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 23

 

  1.Общински съвет Сапарева баня именува следната улица от регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед № 128/22.10.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня, както следва:

    - улица с осови точки 263 - 262 -261   по регулационния план на гр.Сапарева баня да се именува „Люляк".

  2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да предприеме необходимите действия за създаване на локализационна единица /улица/.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 3/30.12.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 24

 

 1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма   „П и М Консултинг" АД със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. Екзарх Йосиф №7, ЕИК 105011165, представлявано от Владимир Петков Илиев, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлени имоти с идентификатор №65365.601.869 И 65365.601.870  по КК на гр.Сапарева баня, представляващи  троторари на ул."Германея", поземлен имот с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор № 65365.601.836 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор №65365.601.841 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Серафим Йорданов", поземлен имот с идентификатор №65365.602.389 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор №65365.602.1005 по  КК на гр.Сапарева баня - ул."Александър Стамболийски", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.1006 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1004 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Христо Ботев", поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1014 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлени имоти с идентификатор №65365.602.1086 и 65365.602.1085 по КК на гр.Сапарева баня, представляващи тротоари на ул."Трети март", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.1025 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Васил Левски".

 2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на  „П и М Консултинг" АД гр. Видин право на прокарване и/или преминаване е със срок  5  /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №26/19.04.2019  година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 3/30.12.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 25

 

  1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма   „ЛДВ - Туризъм" ЕООД със седалище и адрес на управление: с. Йоаким Груево, ул. 3-та №18, ЕИК 205336106, представлявано от Любен Дамянов Велов, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор 65365.601.870  по КК на гр.Сапарева баня, представляващ троторар на ул."Германея", поземлен имот с идентификатор 65365.601.848 по КК на гр.Сапарева баня - ул. „Пчела", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.847 по КК на гр.Сапарева баня - ул. "Паничище", поземлен имот с идентификатор №65365.601.861 по КК на гр.Сапарева баня - ул. "Пчела", поземлен имот с идентификатор №65365.601.860 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Парка", поземлен имот с идентификатор №65365.601.859 по  КК на гр.Сапарева баня - ул."Перла".

 2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на  „ЛВД - Туризъм" ЕООД с. Йоаким Груево право на прокарване и/или преминаване е със срок  5  /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №32/23.08.2019  година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 3/30.12.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня  

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 26

 

 1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието да бъде отменено Решение № №573 взето по Протокол № 47/14.03.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня .

2.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма  ЕТ „Диана Маргина - Дарибел" със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня,  ул."Иглика" №1, ЕИК 202309780, представлявано от Диана Лазарова Маргина, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлени имоти с идентификатор №65365.601.869 И 65365.601.870  по КК на гр.Сапарева баня, представляващи  троторари на ул."Германея", поземлен имот с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня,    поземлен имот с идентификатор № 65365.601.836 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор №65365.601.841 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Серафим Йорданов", поземлен имот с идентификатор №65365.602.389 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор №65365.602.1005 по  КК на гр.Сапарева баня - ул."Александър Стамболийски", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.1006 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1004 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Христо Ботев", поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1014 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлени имоти с идентификатор №65365.602.1086 и 65365.602.1085 по КК на гр.Сапарева баня, представляващи тротоари на ул."Трети март" и  поземлен имот  с идентификатор №65365.602.1055 по КК на гр.Сапарева баня -  ул."Св.Варвара" гр.Сапарева баня.

 3.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

4.Учреденото на  ЕТ „Диана Маргина - Дарибел"  гр.Сапарева баня  право на прокарване и/или преминаване е със срок  10  /десет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №16/30.01.2019 година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

 5.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 3/30.12.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня  

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 27

 

 1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието да бъде отменено Решение № №575 взето по Протокол № 47/14.03.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня .

2.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма  „Кико спорт" със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня,  ул."Иглика" №1, ЕИК 203129529, представлявано от Кирил Стоев, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлени имоти с идентификатор №65365.601.869 И 65365.601.870  по КК на гр.Сапарева баня, представляващи  троторари на ул."Германея", поземлен имот с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор № 65365.601.836 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор №65365.601.841 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Серафим Йорданов", поземлен имот с идентификатор №65365.602.389 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор №65365.602.1005 по  КК на гр.Сапарева баня - ул."Александър Стамболийски", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.1006 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1004 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Христо Ботев", поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1014 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлени имоти с идентификатор №65365.602.1086 и 65365.602.1085 по КК на гр.Сапарева баня, представляващи тротоари на ул."Трети март" и  поземлен имот  с идентификатор №65365.602.1055 по КК на гр.Сапарева баня -  ул."Св.Варвара" гр.Сапарева баня.

 3.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

4.Учреденото на  „Кико спорт" ЕООД  гр.Сапарева баня  право на прокарване и/или преминаване е със срок  5  /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №17/30.01.2019 година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

5.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 3/30.12.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня  

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 28

 

 1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието да бъде отменено Решение № №681 взето по Протокол № 54/19.09.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня .

2.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма  „Балкан Травел Груп" ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр.Несебър,  ул."Хан Крум" №29, ЕИК 102880931, представлявано от Ваня Трифонова Герова - Петрова, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлени имоти с идентификатор №65365.601.869 И 65365.601.870  по КК на гр.Сапарева баня, представляващи  троторари на ул."Германея", поземлен имот с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня,    поземлен имот с идентификатор № 65365.601.836 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор №65365.601.841 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Серафим Йорданов", поземлен имот с идентификатор №65365.602.389 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор №65365.602.1005 по  КК на гр.Сапарева баня - ул."Александър Стамболийски", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.1006 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1004 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Христо Ботев", поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1014 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлени имоти с идентификатор №65365.602.1086 и 65365.602.1085 по КК на гр.Сапарева баня, представляващи тротоари на ул."Трети март"  и  поземлен имот  с идентификатор №65365.602.1055 по КК на гр.Сапарева баня -  ул."Св.Варвара" гр.Сапарева баня.

 3.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

4.Учреденото на  „Балкан Травел Груп" ЕООД гр.Несебър   право на прокарване и/или преминаване е със срок  5  /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №27/21.06.2019 година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

 5.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 3/30.12.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня  

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 29

 

 1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието да бъде отменено Решение № №594 взето по Протокол № 48/25.03.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня .

2.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  „Кедър-7" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня,  ул."Крайречна" №37, ЕИК 201809291, представлявано от Анна Николаевна Янкова, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлени имоти с идентификатор №65365.601.869 И 65365.601.870  по КК на гр.Сапарева баня, представляващи  троторари на ул."Германея", поземлен имот с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор № 65365.601.836 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор №65365.601.841 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Серафим Йорданов", поземлен имот с идентификатор №65365.602.389 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор №65365.602.1005 по  КК на гр.Сапарева баня - ул."Александър Стамболийски", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.1006 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1004 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Христо Ботев", поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1014 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлени имоти с идентификатор №65365.602.1086 и 65365.602.1085 по КК на гр.Сапарева баня, представляващи тротоари на ул."Трети март" гр.Сапарева баня    

3.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

4.Учреденото на  „Кедър -7" ЕООД  гр.Сапарева баня  право на прокарване и/или преминаване е със срок  5  /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №22/25.03.2019 година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

5.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 3/30.12.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня  

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 30

 

  1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието да бъде отменено Решение № №576 взето по Протокол № 47/14.03.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня .

2.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма  „Викея Вилидж" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня,  ул."Света Богородица" №26, ЕИК 201704753, представлявано от Виктория Пламенова Стоева, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлени имоти с идентификатор №65365.601.1031  по КК на гр.Сапарева баня, представляващ   паркинг на ул."Пчела" гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор №65365.601.848  по КК на гр.Сапарева  баня, представляващ улица „Пчела" гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор 65365.601.847 по КК на гр.Сапарева баня,  представляващ улица „Паничище" гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор №65365.601.870, представляващ парцел тротоара на ул."Германея" гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор № 65365.601.1033 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ урегулиран поземлен имот I -За парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня,  поземлен имот с идентификатор №65365.601.814  по КК на гр.Сапарева баня, представляващ ул."Славяни" гр.Сапарева баня,  поземлен имот с идентификатор №65365.601.817  по  КК на гр.Сапарева баня, представляващ ул."Роза" гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор № 65365.601.818  по КК на гр.Сапарева баня, представляващ ул."Детелина" гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор № 65365.601.819 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ  ул."Малина, гр.Сапарева баня.

3.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

4.Учреденото на  „Викея Вилидж" ЕООД  гр.Сапарева баня  право на прокарване и/или преминаване е със срок  5  /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №13/02.01.2019 година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

5.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 3/30.12.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня  

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 31

 

 1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието да бъде отменено Решение № №576 взето по Протокол № 47/14.03.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня .

2.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  ЕТ „Константин Янев - Коко хилс" със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня,  ул."Развигор" №3, ЕИК 202342923, представлявано от Константин Янев, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлени имоти с идентификатор №65365.601.1031  по КК на гр.Сапарева баня, представляващ   паркинг на ул."Пчела" гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор №65365.601.848  по КК на гр.Сапарева  баня, представляващ улица „Пчела" гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор 65365.601.847 по КК на гр.Сапарева баня,  представляващ улица „Паничище" гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор №65365.601.870, представляващ парцел тротоара на ул."Германея" гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор № 65365.601.1033 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ урегулиран поземлен имот I -За парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня,  поземлен имот с идентификатор №65365.601.814  по КК на гр.Сапарева баня, представляващ ул."Славяни" гр.Сапарева баня,  поземлен имот с идентификатор №65365.601.817  по  КК на гр.Сапарева баня, представляващ ул."Роза" гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор № 65365.601.818  по КК на гр.Сапарева баня, представляващ ул."Детелина" гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор № 65365.601.819 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ  ул."Малина, гр.Сапарева баня.

3.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

4.Учреденото на  „ЕТ „Константин Янев - Коко хилс"  гр.Сапарева баня  право на прокарване и/или преминаване е със срок  5  /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №23/25.03.2019 година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

5.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 3/30.12.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На  основание:   чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.5, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 , и  чл.124б от ЗУТ, чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

Р Е Ш Е Н И Е 32

 

1.ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде учредено право на прокарване и сервитут за  изграждане  на   елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  , както  следва:

-Сградни водопроводни отклонения за захранване с минерална вода на поземлен  имот  с  идентификатор  65365.24.2, местност "Герено" по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК и поземлени имоти с идентификатори 65365.24.220 и 65365.24.12, местност "Сиракова  круша"  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,  през поземлен  имот - общинска  собственост, представляващи  поземлени  имоти с идентификатори 65365.24.19 и 65365.24.622, същите  с  трайно предназначение  на  територията  „Земеделска".

2.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП)  за  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  територия  , както  следва:

-Сградни водопроводни отклонения за захранване с минерална вода на поземлен  имот  с  идентификатор  65365.24.2, местност "Герено" по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК и поземлени имоти с идентификатори 65365.24.220 и 65365.24.12, местност "Сиракова  круша"  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,   в  следният териториален обхват  -  поземлени  имоти  с  идентификатори  №№ 65365.24.605, 65365.24.606  и  65365.24.604  по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, което   е  неразделна  част  от  настоящото  решение.

3.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  със   следния  териториален   обхват - поземлени  имоти  с  идентификатори  №№ 65365.24.3, 65365.24.19, 65365.24.622  и  65365.60.1 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, третиращ  изграждане на  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  , както  следва:

-Сградни водопроводни отклонения за захранване с минерална вода на поземлен  имот  с  идентификатор  65365.24.2, местност "Герено" по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК и поземлени имоти с идентификатори 65365.24.220 и 65365.24.12, местност "Сиракова  круша"  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК.

4.Проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

5.Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  по  т.3  и  одобреното  задание  по  т.2.

6.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 7.Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината,района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината.

 8.Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителя  след  заплащане  на  такса 70, съгласно  чл.55, т.17  от  Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

9.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

10.На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 3/30.12.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На  основание  чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 , и  чл.124б от ЗУТ


Общински съвет гр.Сапарева баня взе

Р Е Ш Е Н И Е 33


1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  ,  в  следния  териториален   обхват - поземлен  имот  с идентификатор 65365.32.161, местност "Фитиш дере", по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня.

 2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.32.161, местност "Фитиш дере", по  Кадастралната  карта  на гр.Сапарева баня ,Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка  височина и плътност - Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите  за  застрояване:

                                                       - Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,00 м. /1 - 3/

                                                        - Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

                                                        - Интензивност на застрояване - Кинт. -1,2

                                                        - Минимална  озеленена  площ - 40%

С цел изграждане на три малкоетажни къщи за настаняване.

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава   заявителите  да  изработят  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)   в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  на  одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителите  да съгласуват  проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План  за  застрояване /ПЗ/  със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 6.Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината,района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината.

 7.Екземпляр  от решението  да  се  връчи  на  заявителите  след  заплащане  на  такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17  от  Наредбата  за  определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

 8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

9.На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3  от решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 3/30.12.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.27, ал.3  и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с разпоредбите на § 56 от ПЗР към ЗИД на  Закона за защита при бедствия и чл. 65а, ал. 2

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 34

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.27, ал.3  и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с разпоредбите на § 56 от ПЗР към ЗИД на  Закона за защита при бедствия и чл. 65а, ал. 2  Общински  съвет Сапарева баня  определя за свои представители в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия следните общински съветници:

 

1.       Николай Мертекчийски - титуляр

2.       Силвия Гладникова - резерва

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 3/30.12.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация / ЗМСМА / и внесено в Общинска администрация заявление  с вх.№ З-2631/ 17.12.2019г. от Катя Георгиева Пехливанска, с копие до Председателя на Общински съвет с вх.№З-5/20.12.2019г.

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 35

 

1.       Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие да бъде отпусната еднократна безвъзмездна парична помощ в размер 400,00 лв. на  Катя Георгиева Пехливанска по Заявление с вх.№ З-2631/17.12.2019г.

2.        Възлага на Кмета на Общината да осигури средствата за изплащане на помощта

По т.1 от бюджета на община Сапарева баня по §42-14 - обезщетения и помощи по решение на Общински съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 3/30.12.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 във връзка с чл. 27  ал. 4 и 5  от ЗМСМА

 

Общински съвет Сапарева баня взе

Р Е Ш Е Н И Е 36

 

 1. Общински съвет Сапарева баня, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл.  27  ал. 4 и 5  Закона за местното самоуправление и местната администрация , предоставя субсидия на Спортен клуб Сапарева баня в размер на  3000 лв.  за 2020 год., които средства следва да се изплащат на треньора по биатлон    Михал Михалков - треньор по биатлон, ежемесечно по 250 лв.;  и предоставя субсидия на Спортен клуб Сапарева баня в размер на  3000 лв.  за 2020 год., на  Димчо Мицов - национален състезател по лека атлетика, които да се изплащат на същия по 250 лв. месечно с цел финансиране на участията му в спортни състезания.

 2.Средствата необходими за изплащане на сумите да бъдат осигурени от преизпълнение на собствените приходи и отразени по & 45-00  „Субсидии на организации с нестопанска цел".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 3/30.12.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

  На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 38, ал. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г., във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, предлагам

 

                                             Общински съвет Сапарева баня да вземе следното :

 

Р Е Ш Е Н И Е 37

 

 

1.На основание чл.21 ал.1 т.5 от  Закона за местното самоуправление  и местната администрация Общински съвет Сапарева баня:

     - Определя размер на основната месечна заплата на кмета на община Сапарева баня в размер на  70%  от заплата та на министър   считано от 01.01.2020 г.

 

   -   Определя към основното месечно възнаграждение, определено в т. 1 от настоящето решение да се начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит в размер на едно на сто /1 % / за всяка прослужена година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 3/30.12.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

  На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5, т.6 и чл. 38, ал. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г., във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, предлагам

 

                                              Общински съвет Сапарева баня да вземе следното :

Р Е Ш Е Н И Е 38

 

 1. Определя заплатите на кметовете на кметства в размер на 1000.00 лв. считано от 01.01.2020 г.

 2. Определя към основните месечни възнаграждения, определени по т. 1, да се начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит - 1 на сто за всяка прослужена година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин