Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-08-726/06.11.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – изменение на (ПЗ) в обхват поземлен имот с идент. 65365.31.63, местност “Горнио герен”, гр.Сап. баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Димчо Николов Ранчев и Иво Иванов Зарев, че със Заповед № РД-08-726/06.11.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен  Подробeн устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед №106/11.03.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня,  в   обхват   поземлен имот с  идентификатор  65365.31.63, местност "Горнио герен",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, третиращ промяна на установената устройствена зона от „Жилищна  устройствена  зона  с  преобладаващо  застрояване  със средна  височина  и  плътност - Жс" , съгласно  чл.19  от Наредба  Nо 7 за правила и нормативи за устройство  на  отделните  видове  територии  и  устройствени  зони в „Жилищна  устройствена  зона  с  преобладаващо  застрояване  с малка  височина  и  плътност - Жм" , съгласно  чл.19  от Наредба  Nо 7 за правила и нормативи за устройство  на  отделните  видове  територии  и  устройствени  зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

                                             - Етажност /Височина/ - 1 -  3  /3.00 м. - 10.00 м./

                                              - Плътност  на  застрояване - Ппл. застр. - 60 %

                                             - Интензивност на застрояване  Кинт - 1.2

                                             - Минимална  озеленена  площ - П озел. - 40 %

 

без промяна на предвиденото застрояване за изграждане на  «Една малкоетажна къща за настаняване на туристи», съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложител Драгомир Иванов Златков, като  изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.4, ал.8, чл.45 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативе за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

  Заповед № РД-08-726/06.11.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 - дневен срок, считано от изтичане на 7 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.