Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 30.12.2019г. от 10:15ч. /понеделник/

          ПОКАНА

 

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 30.12.2019г. от 10:15ч.  / понеделник / в   заседателната залата на Общинска администрация

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

                                                          Проект!                                                          

  Дневен ред:


1.      Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-83/  29.11.2019г.

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги  на територията на Община Сапарева баня.

2.       Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №З-2660-1/  20.12.2019г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

3.       Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-85/  19.12.2019г.

ОТНОСНО: Именуване на улица.

4.       Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №З-2337-2/  19.12.2019г.

ОТНОСНО: Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване.

5.       Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №З-2474-1/  19.12.2019г.

ОТНОСНО: Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване.

6.       Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №З-2494-3/  19.12.2019г.

ОТНОСНО: Изменение на трасе за учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване

7.       Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №З-2495-3/  19.12.2019г.

ОТНОСНО: Изменение на трасе за учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване

8.       Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №З-2496-3/  19.12.2019г.

ОТНОСНО: Изменение на трасе за учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване

9.       Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №З-2497-3/  19.12.2019г.

ОТНОСНО: Изменение на трасе за учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване

10.   Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №З-2534-3/  19.12.2019г.

ОТНОСНО: Изменение на трасе за учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване

11.   Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №З-2535-3/  19.12.2019г.

ОТНОСНО: Изменение на трасе за учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване

12.   Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №З-2647-1/  20.12.2019г.

ОТНОСНО: Одобряване на задание, разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и даване на съгласие да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елемент на техническата инфраструктура - Сградни водопроводни отклонения за захранване с минерална вода на поземлен имот с идентификатор 65365.24.2, местност „Герено" по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК и поземлени имоти с идентификатори 65365.24.220 и 65365.24.12, местност „Сиракова круша" по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, в обхват на поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.24.3, 65365.24.19, 65365.24.622 и 65365.60.1 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня.

13.   Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №З-2648-1/  20.12.2019г.

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.32.161, местност „Фитиш дере " по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК. 

14.   Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-87/  23.12.2019г.

ОТНОСНО: Определяне представители на Общински съвет за намаляване риска от бедствия.

15.   Други.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин