Общината > ИнфраструктураПринтирай

ИНФРАСТРУКТУРА НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЙНОСТИ

В община Сапарева баня основните културни дейности са: читалищна, библиотечна, религиозна и музейна. За тяхното осъществяване е изградена съответната инфраструктура. На територията функционират 5 читалища, като в четири от тях се развива и библиотечна дейност.

 

През периода 2010 - 2012г., сградата на читалище „Просветен лъч 1905", гр. Сапарева баня е изцяло реновирана със средства по ПРСР 2007-2013. В допълнение, библиотеката му разполага с 4 компютърни конфигурации, три от които по програма „Глобални библиотеки - България", мултимедия с екран и локален електронен каталог с 11 200 тома въведени библиотечни документа. Паралелно с този локален електронен каталог се разработва и каталог за ползване от потребители на уебсайта на библиотеката.

 

През 2013г. е изграден  археологически и етнографски музей, финансиран  по  Договор за безвъзмездна финансова помощ № 10/ 313 / 00272 от 19.12.2013 г., Мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. ,  в който се помещава ръководството на НЧ "От извора-2013" - най-младото действащо читалище в общината.

 

През 2016 г. културната инфраструктура е дообогатена и посредством изграждане на  Художествена галерия „Васил Крапчански", която също е финансирана по ПРСР 2007-2013г.