Общината > ИнфраструктураПринтирай

ИНФРАСТРУКТУРА НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Община Сапарева баня има добре развита социална мрежа, в която функционират следните структури, дейности, програми и услуги: „Домашен социален патронаж" и "Личен асистент", Клуб на инвалида, Клуб на пенсионера (в гр. Сапарева баня, с. Сапарево и Ресилово), Клуб на хората с увреждания (в гр. Сапарева баня). Социалните дейности се осъществяват съвместно от общината и Дирекция „Социално подпомагане" - гр. Дупица, която има изнесени работни места в гр. Сапарева баня.

 

Изградена е и достъпна среда за хората с увреждания, която в съответствие с европейските изисквания, предполага достъпен транспорт, достъпна битова, работна и учебна среда, достъпни публични места и обекти, достъп до информация, комуникации и услуги.

 

Развитието на социалните услуги в общината е от особена важност за осигуряване на достоен начин на живот на определени рискови групи от населението. В изпълнение на своята социална политика, община Сапарева баня активно работи за осигуряване на по-добри и достойни условия на живот и възможности за социално включване на групите в социален риск чрез реализацията на редица социални проекти,финансирани с европейски средства. В пердиода 2016-2019г. се реализира и соц. проект за предоставяне на безплатен топъл обяд на лице от уязвими групи и самотно живеещи лица.