Общината > ИнфраструктураПринтирай

ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА

 

Територията на община Сапарева баня се захранва от електроразпределителното предприятие „ЧЕЗ Разпределение България" АД. Електропреносната мрежа и ел. съоръженията са в добро техническо състояние и имат достатъчен резерв.

Електроразпределителната мрежа СН в община Сапарева баня е с дължина 113 км и се състои от следните елементи: въздушни линии, подстанция и трафопостове, които се обслужват от ЧЕЗ "Разпределение България" АД - клон Дупница. Изградените трафопостове са 74 броя с обща инсталирана мощност 17420 кVА.

Електроенергийната система на община Сапарева баня се характеризира с добре изградена мрежа и инженерно-технически съоръжения. Тя не създава сериозни конфликти по отношение на захранването с електроенергия на битовите потребители и производствените консуматори. Всички населени места на територията на община Сапарева баня са електрифицирани. 

 

Повишаването на енергийната ефективност чрез оптимизиране на енергопотреблението за обществени нужди, е свързано с изпълнението на проекти за подмяна на осветителните тела от уличната осветителна мрежа с енергоспестяващи. Мярката се прилага постоянно и вече две трети от осветителните тела в общината са подменени с енергоспестяващи.

Община Сапарева баня е извършила действия по реконструкция и енергоефективна модернизация на съоръженията за улично осветление. След внедряването й разходите за улично осветление са намалели. Реконструкцията и модернизацията на уличното осветление е  реализирано на два етапа. Първият етап предвижда изпълнение на енергоефективни дейности по системата за улично осветление в община Сапарева баня - града и трите села в общината, с цел подобряване на осветеността и намаляване на енергопотреблението. През етап  се извърши цялостна подмяна на съществуващите осветителни тела и на тяхно място  се монтирани нови високоефективни енергоикономични осветителни тела.Вторият етап е изграждане и въвеждане в експлоатация на цифрова управляваща система и мониторинг на системата за улично осветление с безжично предаване на информация на Централен диспечерски център,който се реализира и до момента.