Публични регистри > Общинска собственостПринтирай

Регистри на проведените търгове по реда на ЗОбС, ЗМСМА, Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Регистър на проведените търгове -2015г.

Регистър на проведените търгове-2016г.

Регистър на проведените търгове-2017г.

Регистър на проведените търгове-2018г.

Регистър на проведените търгове -2019г.