Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.11.2019г. от 10:15ч. / четвъртък /

 

                                                                                     ПОКАНА

 

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 28.11.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в   заседателната залата на Общинска администрация

 

СВИКВАМ:


Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                            Дневен ред:


1.       Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-78/  21.11.2019г.

ОТНОСНО: Одобряване на структурата на Общинска администрация в Община Сапарева баня.

2.       Докладна записка от инж. Васил Маргин -  Председател на Общински съвет  Сапарева баня  с  изх. №Дз-1/  19.11.2019г.

ОТНОСНО: Създаване на временна комисия за изготвяне на проект на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и отношенията му с Общинска администрация гр. Сапарева баня.

3.       Докладна записка от инж. Васил Маргин -  Председател на Общински съвет  Сапарева баня  с  изх. №Дз-2/  19.11.2019г.

ОТНОСНО: Създаване на постоянни комисии към Общински съвет Сапарева баня и определяне на техните членове.

4.       Докладна записка от инж. Васил Маргин -  Председател на Общински съвет  Сапарева баня  с  изх. №П-3-1/  14.11.2019г.

ОТНОСНО: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

5.       Докладна записка от инж. Васил Маргин -  Председател на Общински съвет  Сапарева баня  с  изх. №П-4-1/  14.11.2019г.

ОТНОСНО: Членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България

6.       Докладна записка от Силвия Гладникова -  Общински съветник  с  изх. №Дз-3/22.11.2019г.. ОТНОСНО: Определяне на работното време и възнаграждението на Председателя на Общински съвет Сапарева баня.

7.       Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-81/  22.11.2019г.

ОТНОСНО: Освобождаване на управителя на еднолично дружество с ограничена отговорност „НОВ ПРОЕКТ - САПАРЕВА БАНЯ" ЕООД и назначаване на временно изпълняващ длъжността управител.

8.       Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-77/  21.11.2019г.

ОТНОСНО: Приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Сапарева баня 2019-2022г.

9.       Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-80/  22.11.2019г.

ОТНОСНО: Приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Сапарева баня.

10.   Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-79/  21.11.2019г.

ОТНОСНО: Приемане на предложения за осъществяване на дейността на Народните читалища на територията на община Сапарева баня за 2020г.

11.   Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №З-2064-1/  22.11.2019г.

ОТНОСНО: Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване.

12.   Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №З-1837-1/  22.11.2019г.

ОТНОСНО: Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване.

13.   Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №З-2337-1/  22.11.2019г.

ОТНОСНО: Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване.

14.   Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №П-830-2/  20.11.2019г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

15.   Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №П-1292-1/  20.11.2019г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

16.   Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №П-1446-1/  20.11.2019г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

17.   Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №П-829-1/  21.11.2019г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

18.   Докладна записка от инж. Васил Маргин -  Председател на Общински съвет  Сапарева баня  с  изх. №П-3-3-1/  20.11.2019г.

ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства за участие в държавно първенство по шахмат на Мартин Кирилов Соколов, първокласник от СУ „Христо Ботев" - гр. Сапарева баня.

19.   Други.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

На ОбС Сапарева баня

Инж. Васил Маргин