Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-20 / 05.11.2019 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхвата на УПИ, парцели XIX-219, XX-218, XXII-220, XVIII-232 , кв. 85 по рег. план на гр. Сап.баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

     Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-20/ 05.11.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР)  одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIX-219, кв. 85 по регулационния план на гр. Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с идентификатор 65365.601.462 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XX-218, кв. 85 по регулационния план на гр. Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с идентификатор 65365.601.461 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXII-220, кв. 85 по регулационния план на гр. Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с идентификатор 65365.601.469 по КК на гр. Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVIII-232, кв. 85 по регулационния план на гр. Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с идентификатор 65365.601.463 по КК на гр. Сапарева баня.

        Третиращ: 

        Поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIX-219, кв. 85 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XX-218, кв. 85 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.462 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIX-219, кв. 85 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXII-220, кв. 85 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.462 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIX-219, кв. 85 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVIII-232, кв. 85 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.462 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с Възложител Кристина Радославова Добрева. 

      Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.