НовиниПринтирай

Зaповед №РД-08-732/07.11.2019г. на кмета на община Сапарева баня за промяна мястото на провеждане на търгове съгласно Заповеди № РД-08-681/17.10.2019 г. и № РД-08-684/17.10.2019 г.

З А П О В Е Д

№ РД-08-732/07.11.2019г.

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от ЗОбС; чл.45, ал.1,т.1,чл.55, чл.84, ал.1,т.3 и чл.85 от Наредбата за реда за придобиван, управление  и разпореждане с общинско имущество;  чл.91, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл.65, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско

 

Във връзка с възникнали непредвидени обстоятелства

НАРЕЖДАМ:

 

1.   Изменям т.4 от Заповед № РД-08-681/17.10.2019 г. на Кмета на Община Сапарева баня както следва:

"Дата, място и час на провеждане на публичния търг - 07.11.2019г.  от 11:00 часа  в  малкия салон на НЧ „Просветен лъч" , гр.Сапарева баня".

 2. Изменям т.4 от Заповед № РД-08-684/17.10.2019 г. на Кмета на Община Сапарева баня както следва:

"Дата, място и час на провеждане на публичния търг - 07.11.2019г.  от 13:00 часа  в  малкия салон на НЧ „Просветен лъч" ,гр.Сапарева баня".

Останалите текстове по Заповеди № РД-08-681/17.10.2019 г. и № РД-08-684/17.10.2019 г. на Кмета на Община Сапарева баня остават непроменени.

 

Настоящата заповед да се  сведе до знанието на Дирекция „АПИО, ФСД и Управление на собствеността", Гл. специалист „Общинска собственост" и Деловодство при ОбА гр.Сапарева баня за сведение и изпълнение и да се обяви на интеренет страницата на общината.

 

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на АПК на основание чл.91, ал.2 от АПК.

                                     

 

КМЕТ на Община Сапарева баня:......................

/Калин Гелев/

 

За кмет: Славчо Коларски съгласно Заповед №РД-16-263/21.10.2019г. на Областния управител на област Кюстендил

 

 

 

Съгласувал:    .....................

/Илияна Базиргянова-юрисконсулт/    

 

 

 

Изготвил:..........................

/К.Темелакива- техн. сътрудник общ. поръчки/