НовиниПринтирай

Oбяление на Заповед № РД-08-601/25.09.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват ПИ с идент. №65365.32.163, местност „Фитиш дере” по Кадастралната карта на гр.Сап. баня

  О Б Я В Л Е Н И Е


Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Александра Атанасова Антова и Екатерина Атанасова Даскалова, че със Заповед № РД-08-601/25.09.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.32.163, местност „Фитиш дере" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с цел изграждане на „Три малкоетажни жилищни сгради", с Възложители Иванка Илиева Стаменова, Елка Георгиева Чучуганова, Илия Василев Чучуганов, Лили Василева Белчинска, Иван Николов Чучуганов и Спасуна Николова Чучуганова, като изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.4, ал.8, чл.45 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативе за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

 

На осонвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има осонование може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.